جستجو

ارسال مقاله

آر اس اس پایگاه

پنل کاربران

نام کاربر :  
رمز عبور :  
 
عضویت
رمز را فراموش کردید ؟

جدید ترین مطالب

بازدید کنندگان عزیز میتوانند برای دریافت مقالات بیشتر به آدرس www.3law.ir مراجعه نمایند.

ﻧﻈﺮﻳﺎت ﻣﺸﻮرﺗﻲ اداره ﻛﻞ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ،٢۶ اﺳﻔﻨﺪ ١٣٩٣

بازدیدها: 3489 نویسنده: ستار شیرویی تاریخ: 23 تیر 1394 نظرات: 0

ﻧﻈﺮﻳﺎت ﻣﺸﻮرﺗﻲ اداره ﻛﻞ ﺣﻘﻮﻗﻲ و ﺗﺪوﻳﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ
ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺼﻮﯾﺐ: ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ
ﺷﻤﺎره وﯾﮋه ﻧﺎﻣﻪ: ٧۶٣
ﺳﺎل ھﻔﺘﺎد ﺷﻤﺎره ٢٠۴٠١
ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ،٢۶ اﺳﻔﻨﺪ ١٣٩٣


 

ﻧﻈﺮﯾﻪھﺎی ﻣﺸﻮرﺗﯽ اداره ﮐﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻗﻮة ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ
٢٠/١١/١٣٩٣ ٢٩٠٢/٩٣/٧ﺷﻤﺎره
٢٩٩
ﺷﻤﺎره ﭘﺮوﻧﺪه ١۵٢١ ـ ۵١ ـ ٩٣
ﺳﺆال
١ـ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺟﺮاﺋﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﮔﺬﺷﺖ در ﻣﺎده ١٠۴ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺼّﻮب ١٣٩٢ اﺣﺼﺎء ﮔﺮدﯾﺪه، ﻋﻠﺖ وﺿﻊ ﻣﺎده ١٠٣ ﻗﺎﻧﻮن
ﻣﺬﮐﻮر ﭼﻪ ﺑﻮده؟ آﯾﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﺰاﺣﻤﺖ ﺗﻠﻔﻨﯽ ﻣﺼﺪاق ﻣﺎده ١٠٣ اﺳﺖ؟
٢ـ ﻓﺮدی در ﺷﮫﺮ اﻟﻒ ﺑﻪ ﺷﮫﺮ ب زﻧﮓ ﻣﯽزﻧﺪ و ﺑﻪ دروغ ﺧﻮد را ﮐﺎرﻣﻨﺪ دادﮔﺴﺘﺮی ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ. در ﺻﻮرت طﺮح ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮده
آﯾﺎ دادﺳﺮای ﺷﮫﺮ اﻟﻒ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ اﺳﺖ ﯾﺎ ب؟
٣ـ در ﺻﻮرت ارﺳﺎل ﭘﯿﺎﻣﮏ ﺣﺎوی ﺗﻮھﯿﻦ و اﻓﺘﺮاء از طﺮﯾﻖ ﺗﻠﻔﻦ ھﻤﺮاه از ﺷﮫﺮ اﻟﻒ ﺑﻪ ﺷﮫﺮ ب، آﯾﺎ ﺷﮫﺮ ﻣﺒﺪاء ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ اﺳﺖ
ﯾﺎ ﺷﮫﺮ ﻣﻘﺼﺪ؟ (رأی وﺣﺪت روﯾﻪ ﺻﺮﻓًﺎ در ﺧﺼﻮص ﻣﺰاﺣﻤﺖ ﺗﻠﻔﻨﯽ ﻣﺤﻞ ﻣﻘﺼﺪ را ﺻﺎﻟﺢ اﻋﻼم ﻧﻤﻮده اﺳﺖ)
۴ـ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺎدری ﻗﯿﻢ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﺮدﺳﺎل ﺧﻮد ﺷﻮد، آﯾﺎ ﺑﻌﺪ از طﺮح ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻋﻼم رﺿﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺣﻀﻮر ﭘﺪر و اﻋﻼم رﺿﺎﯾﺖ وﻟﯽ
ﺿﺮوری اﺳﺖ؟
٩/١٣٩٣/ ـ ٢٣٢۶/٩٣/٧ ﺷﻤﺎره ﻧﻈﺮﯾﻪ
ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺸﻮرﺗﯽ اداره ﮐﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ
١ـ ﺑﺎ ﺗﻮّﺟﻪ ﺑﻪ ﺻﺪر ﻣﺎّده ١٠٣ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺼّﻮب ١٣٩٢، اﺻﻞ ﺑﺮ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﮔﺬﺷﺖ ﺑﻮدن ﺟﺮاﯾﻢ اﺳﺖ و ﺟﺮاﯾﻢ
ﻗﺎﺑﻞ ﮔﺬﺷﺖ در ﻣﺎّده ١٠۴ ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻮقاﻟﺬﮐﺮ اﺣﺼﺎء ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺟﺮم ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎّدّه ۶۴١ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺼّﻮب
١٣٧۵ از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﮫﺎ ﻧﯿﺴﺖ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻗﺎﺑـﻞ ﮔﺬﺷﺖ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ، زﯾﺮا ﻗﺎﻧـﻮﻧﮕﺬار ﮐﻪ در ﻣﻘﺎم ﺑﯿﺎن ﺟﺮاﯾﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﮔﺬﺷﺖ ﺑﻮده،
ﻣﻊاﻟﻮﺻﻒ ﺟﺮم ﻣﺰاﺣﻤﺖ ﺗﻠﻔﻨﯽ را ﻗﺎﺑﻞ ﮔﺬﺷﺖ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﺪﯾﮫﯽ اﺳﺖ ﻗﺴﻤﺖ اﺧﯿﺮ ﻣﺎده ١٠٣ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات
اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺼّﻮب ١٣٩٢ ﻧﺎظﺮ ﺑﺮ ﺟﺮاﯾﻢ ﻣﻨﺼﻮص در ﺷﺮع ﻧﻈﯿﺮ ﻗﺼﺎص و ﻗﺬف ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
٢و٣ـ ﺷﺮط ﺗﺤﻘﻖ ﺟﺮم ﻣﺰاﺣﻤﺖ ﺗﻠﻔﻨﯽ، اﺳﺘﻤﺎع اﻟﻔﺎظ ﯾﺎ رﺳﯿﺪن اﻋﻤﺎل ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺮم ﺑﻪ ﻣﺨﺎطﺐ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از
ﻋﻨﺼﺮ ﻣﺎدی ﺟﺮم در ﻣﺤّﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﺑﺰه دﯾﺪه ﻣﺤﻘﻖ ﻣﯽﺷﻮد ﻟﺬا اﯾﻦ ﻣﺤّﻞ ، ﻣﺤّﻞ وﻗﻮع ﺟﺮم ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.
۴ـ ﻗّﯿﻢ ﻣّﻮﻗﺖ ﮐﻪ در اﺟﺮای ﻣﺎّده٧٢ ﻗﺎﻧﻮن آﺋﯿﻦ دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﻣﻨﺼﻮب ﻣﯽﮔﺮدد، اﺧﺘﯿﺎرات ﻋﺎم و ﮐّﻠﯽ وﻟﯽ را ﻧﺪارد و ﻟﺬا
ﺣﻖ ﮔﺬﺷﺖ ﻣﺠﺎﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺻﻐﯿﺮ را ﻧﺪارد.
٭٭٭٭٭
٣٠٠
ﺷﻤﺎره ﭘﺮوﻧﺪه ١۶١۵ ـ ١/٣ ـ ٩٣
ﺳﺆال
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ اﯾﻔﺎی ﺗﻌﮫﺪات اﻋﻢ از ﻣﺎﻟﯽ و ﻏﯿﺮﻣﺎﻟﯽ ﻣﺤﮑﻮم ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎده ۴ ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺮای اﺣﮑﺎم ﻣﺪﻧﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ
ﯾﺎ ﺧﯿﺮ ؟
٢۵/٩/١٣٩٣ ـ ٢٣٢٢/٩٣/٧ ﺷﻤﺎره ﻧﻈﺮﯾﻪ
ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺸﻮرﺗﯽ اداره ﮐﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ
ﺑﻪ طﻮرﮐﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﺎده۴ ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺮای اﺣﮑﺎم ﻣﺪﻧﯽ، اﺟﺮای ﺣﮑﻢ ﺑﺎﺻﺪور اﺟﺮاﺋﯿﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽآﯾﺪ
ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ در ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺮﺗﯿﺐ دﯾﮕﺮی ﻣﻘﺮر ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ھﺮﮔﺎه ﻣﻮﺿﻮع ﺣﮑﻢ، ﻣﺴﺘﻠﺰم اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯽ از ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﺤﮑﻮٌمﻋﻠﯿﻪ
ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ، ﻋﻠﯽاﻻﺻﻮل ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺻﺪور اﺟﺮاﺋﯿﻪ اﺳﺖ.
٭٭٭٭٭
٣٠١
ﺷﻤﺎره ﭘﺮوﻧﺪه ١۶٨٠ ـ ٢١٨ ـ ٩٣
ﺳﺆال
ﭘﺲ از ﺻﺪور ﮔﻮاھﯽ ﺣﺼﺮ وراﺛﺖ از ﺳﻮی ﻗﺎﺿﯽ ﺷﻮرای ﺣﻞ اﺧﺘﻼف، ﻋﺪهای ﻣﺪﻋﯽ وراﺛﺖ ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺘﻮﻓﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﻮاھﯽ ﺣﺼﺮ
وراﺛﺖ او ﺻﺎدر ﺷﺪه، ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ. در اﯾﻦ ﻓﺮض، ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻘﺘﻀﯽ اﺟﺎﺑﺖ اﺳﺖ و راھﮑﺎر ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺟﮫﺖ ﺣﻞ ﻣﻮﺿﻮع
ﭼﯿﺴﺖ؟
٢۴/٩/١٣٩٣ ـ ٢٣١١/٩٣/٧ ﺷﻤﺎره ﻧﻈﺮﯾﻪ
ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺸﻮرﺗﯽ اداره ﮐﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ
اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﮔﻮاھﯽ ﺣﺼﺮ وراﺛﺖ ﺻﺎدر ﺷﺪه از ﺳﻮی ﻗﺎﺿﯽ ﺷﻮرای ﺣﻞاﺧﺘﻼف در ھﻤﺎن ﺷﻮرای ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه ﮔﻮاھﯽ
ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻣﻮرد رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد. اﻟﻨﮫﺎﯾﻪ رأی ﺻﺎدر ﺷﺪه از ﺳﻮی ﻗﺎﺿﯽ ﺷﻮرا در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص طﺒﻖ ﻣﺎده ٣١ ﻗﺎﻧﻮن
ﯾﺎدﺷﺪه، ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ در دادﮔﺎه ﻋﻤﻮﻣﯽ ھﻤﺎن ﺣﻮزه ﻗﻀﺎﯾﯽ اﺳﺖ.

بازدید کننده گرامی ، شما به عضویت سایت در نیامده اید.
پیشنهاد می کنیم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.
موضوعات مشابه
 • ﻧﻈﺮﻳﺎت ﻣﺸﻮرﺗﻲ اداره ﻛﻞ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ،١٧ اﺳﻔﻨﺪ ١٣٩٣
 • بررسی تطبیقی دستور موقت و تامین خواسته
 • موضوعات پیشنهادی پایان نامه حقوقی ( معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری)
 • شیوه های حل اختلاف بین کارگر و کارفرما
 • قواعد حاکم بر سجل کیفری در قانون جدید مجازات اسلامی
 • تعاریف و مفاهیم کاربردی حقوق کار
 • نمونه دادخواست های ثبتی در قالب word
 • نمونه شکواییه های کیفری در قالب word
 • حقوق قانوني کارگران نوجوان
 • سیر تاریخی‌ حقوق‌ آب‌ در ایران‌
 • اعتبار اسناد رسمی و عادی در دعاوی مدنی
 • اعتبار اسناد رسمی و عادی در دعاوی مدنی
 • نگاهي به تاريخچه تأسيس وزارت کار در ايران و جهان
 • اختلاف کارگر و کارفرما
 • اداره خوب
 • جایگاه مصوبات شورای عالی اداری در نظام حقوقی
 • دانلود کتاب PDF حقوق بازرگانی و داد و ستد
 • اسناد رسمی محضری و تفاوت آن با سایر اسناد
 • راهنمای ثبت علامت تجاری بین المللی
 • گذری بر حقوق خانواده ، عزل و تعیین «قیم» جدید و شرایط
 • نگاهی به چگونگی ثبت یک شرکت
 • نحوه ی احرازمقام قضاوت و شرایط متقاضیان امر قضا
 • مفهوم شناسي مدير و مدبر در شرايط رئيس جمهوري
 • مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص (نحوه اجراي اصل 175 قانون اساسي در بخش ...
 • نظر تفسيري شوراي نگهبان در خصوص اصول 175 و44 قانون اساسي
 •  

  ارسال نظر

  نام:*
  ایمیل:*
  متن نظر:
  سوال:
  پایتخت ایران
  پاسخ:*
  کد را وارد کنید: *