جستجو

ارسال مقاله

آر اس اس پایگاه

پنل کاربران

نام کاربر :  
رمز عبور :  
 
عضویت
رمز را فراموش کردید ؟

جدید ترین مطالب

بازدید کنندگان عزیز میتوانند برای دریافت مقالات بیشتر به آدرس www.3law.ir مراجعه نمایند.

ﻧﻈﺮﻳﺎت ﻣﺸﻮرﺗﻲ اداره ﻛﻞ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ 1394/01/26

نویسنده: ستار شیرویی تاریخ: 23 تیر 1394 بازدیدها: 4765 نظرات: 0

ﻧﻈﺮﻳﺎت ﻣﺸﻮرﺗﻲ اداره ﻛﻞ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ
ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺼﻮﯾﺐ: ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ
1394/01/26
ﺷﻤﺎره وﯾﮋه ﻧﺎﻣﻪ: ٧٧١
ﺳﺎل ھﻔﺘﺎد و ﯾﮏ ﺷﻤﺎره ٢٠۴٢٨

ادامه مطلب ...

 

ﻧﻈﺮﯾﻪھﺎی ﻣﺸﻮرﺗﯽ اداره ﮐﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻗﻮة ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ٢٠/١١/١٣٩٣ (2)

نویسنده: ستار شیرویی تاریخ: 23 تیر 1394 بازدیدها: 3891 نظرات: 0

ﻧﻈﺮﯾﻪھﺎی ﻣﺸﻮرﺗﯽ اداره ﮐﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻗﻮة ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ


 

ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺼﻮﯾﺐ: ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ
ﺷﻤﺎره وﯾﮋه ﻧﺎﻣﻪ: ٧٧٩
ﺳﺎل ھﻔﺘﺎد و ﯾﮏ ﺷﻤﺎره ٢٠۴۵٨

 

ادامه مطلب ...

 

ﻧﻈﺮﯾﻪھﺎی ﻣﺸﻮرﺗﯽ اداره ﮐﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻗﻮة ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ٢٠/١١/١٣٩٣

نویسنده: ستار شیرویی تاریخ: 23 تیر 1394 بازدیدها: 3394 نظرات: 0

ﻧﻈﺮﯾﻪھﺎی ﻣﺸﻮرﺗﯽ اداره ﮐﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻗﻮة ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ

 

ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺼﻮﯾﺐ: ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ

 

ﺷﻤﺎره وﯾﮋه ﻧﺎﻣﻪ: ٧٧٢
ﺳﺎل ھﻔﺘﺎد و ﯾﮏ ﺷﻤﺎره ٢٠۴٣١
٢٠/١١/١٣٩٣

 


 

 

ادامه مطلب ...

 

ﻧﻈﺮﻳﺎت ﻣﺸﻮرﺗﻲ اداره ﻛﻞ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﺷﻨﺒﻪ،۵ اردﯾﺒﮫﺸﺖ ١٣٩۴

نویسنده: ستار شیرویی تاریخ: 23 تیر 1394 بازدیدها: 10964 نظرات: 0

ﻧﻈﺮﻳﺎت ﻣﺸﻮرﺗﻲ اداره ﻛﻞ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ
ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺼﻮﯾﺐ: ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ
ﺷﻨﺒﻪ،۵ اردﯾﺒﮫﺸﺖ ١٣٩۴
ﺷﻤﺎره وﯾﮋه ﻧﺎﻣﻪ: ٧٧١
ﺳﺎل ھﻔﺘﺎد و ﯾﮏ ﺷﻤﺎره ٢٠۴٢٨

ادامه مطلب ...

 

ﻧﻈﺮﻳﺎت ﻣﺸﻮرﺗﻲ اداره ﻛﻞ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ،٢۶ اﺳﻔﻨﺪ ١٣٩٣

نویسنده: ستار شیرویی تاریخ: 23 تیر 1394 بازدیدها: 3489 نظرات: 0

ﻧﻈﺮﻳﺎت ﻣﺸﻮرﺗﻲ اداره ﻛﻞ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ
ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺼﻮﯾﺐ: ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ
ﺷﻤﺎره وﯾﮋه ﻧﺎﻣﻪ: ٧۶٣
ﺳﺎل ھﻔﺘﺎد ﺷﻤﺎره ٢٠۴٠١
ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ،٢۶ اﺳﻔﻨﺪ ١٣٩٣


 

 

ادامه مطلب ...

 

ﻧﻈﺮﻳﺎت ﻣﺸﻮرﺗﻲ اداره ﻛﻞ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ،١٧ اﺳﻔﻨﺪ ١٣٩٣

نویسنده: ستار شیرویی تاریخ: 23 تیر 1394 بازدیدها: 3798 نظرات: 0

ﻧﻈﺮﻳﺎت ﻣﺸﻮرﺗﻲ اداره ﻛﻞ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ
ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺼﻮﯾﺐ: ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ
ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺼﻮﯾﺐ: ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ
ﺷﻤﺎره وﯾﮋه ﻧﺎﻣﻪ: ٧۶٠
ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ،١٧ اﺳﻔﻨﺪ ١٣٩٣

ادامه مطلب ...

 

بررسی تطبیقی دستور موقت و تامین خواسته

نویسنده: ستار شیرویی تاریخ: 23 تیر 1394 بازدیدها: 3993 نظرات: 0

بررسی تطبیقی دستور موقت و تامین خواسته

  


 

استاد:

دکتر داریوش بابایی 

نگارش:

سید قائم رضوی

دانشگاه آزاد اسلامی

بهار 94

 

 

 

چکيده

تامین خواسته و دستور موقت از ابزار مهم آیین دادرسی مدنی محسوب می شوند . این دو تاسیس حقوقی هر چند در مواردی اشتراک دارند، لیکن تفاوت های آشکاری نیز بین آن ها وجود دارد که در این پژوهش به آن پرداخته شده است. قرار تامین خواسته و دستور موقت تدابیر احتیاطی هستند که به منظور حفظ حقوق مدعی انجام می شوند و چون راجع به ماهیت دعوا نبوده، هر دو قرار محسوب می گردند. درخواست تامین خواسته و دستور موقت می تواند قبل از اقامه دعوا، ضمن تقدیم دادخواست و یا در جریان دادرسی مطرح شود و هزینه دادرسی نیز در هر دو نهاد معادل دعاوی غیر مالی است. خواهان دعوای اصلی و خواهان دعوای طاری میتواند طبق قوانین موجود در خواست تامین خواسته و دستور موقت نمایند. در قوانین موجود مربوط به داوری، امکان صدور قرار تامین خواسته و دستور موقت توسط داور پیش بینی نشده، لذا صدور آن به وسیله داور مجاز نمی باشد؛ لیکن در قانون داوری تجارت بین المللی داور می تواند دستور موقت صادر نماید. پس از اجرای قرار تامین خواسته و دستور موقت چنانچه خواهان محکوم به بی حقی شود و یا حقی برای وی به اثبات نرسد، امکان مطالبه خسارت از سوی خوانده وجود داشته و اثبات ورود خسارت به عهده او می باشد. تایید دستور موقت رئیس حوزه قضایی به نوعی جایگزین اجازه مخصوص برای صدور این قرار،در قانون سابق شده است. نوع تامین اخذ شده از خواهان دستور موقت به نظر دادگاه بستگی دارد که می تواند وجه نقد، اوراق بهادار و... باشد؛ لیکن تامینی که در قرار تامین خواسته از خواهان اخذ می شود وجه نقد است. مهلت اقامه دعوای اصلی در قرار تامین خواسته و دستور موقت و همچنین مهلت مطالبه خسارت توسط خوانده متفاوت است و شیوه مطالبه خسارت نیز در قرار تامین خواسته توسط خوانده بدون رعایت تشریفات دادرسی است

.

کلمات کليدي:

قرار، تامین خواسته، دستور موقت، وجوه اشتراک تامین خواسته، وجوه افتراق تامین خواسته، حقوق ایران، دادگاه، مطالبه خسارت

 

ادامه مطلب ...