جستجو

ارسال مقاله

آر اس اس پایگاه

پنل کاربران

نام کاربر :  
رمز عبور :  
 
عضویت
رمز را فراموش کردید ؟

جدید ترین مطالب

بازدید کنندگان عزیز میتوانند برای دریافت مقالات بیشتر به آدرس www.3law.ir مراجعه نمایند.

سازمان بين المللي كار

بازدیدها: 5726 نویسنده: ستار شیرویی تاریخ: 18 اسفند 1392 نظرات: 0

سازمان بين المللي كار

ماده 57 منشور ملل متحد موسسات مزبور را بشرح ذيل توصيف كرده است: 
موسسات تخصصي مختلف كه بوسيله قراردادهاي بين الدول ايجاد و طبق اساسنامه هاي خود در محيط و اجتماعي و فرهنگي و تربيتي و بهداشت عمومي ساير امور مربوط بآنها داراي تكاليف بين المللي ميباشند بر طبق مقررات ماده 63 وابسته بسازمان خواهند بود_ موسساتيكه بدينطريق بسازمان بستگي مييابند ذيلا تحت عنوان موسسات تخصصي ذكر خواهند شد. 
بعضي از اين موسسات از قبيل سازمان بين المللي كار يا اتحاديه جهاني پست قبل از تاسيس سازمان ملل متحد وجود داشته اند ولي تاريخ تشكيل عمده آنها موخر بر تاريخ تاسيس سازمان ملل متحد است اسامي موسسات تخصصي كه امروزه بسازمان ملل متحد بستگي دارند بقرار ذيل است: 
1_ سازمان بين المللي كار 
1_ Organisation Internationale du Travail O.I.T. 
2_ سازمان خواربار و كشاورزي 
2_ Oranisation pour lagriculture et Alimentation. O.A.A. 
3_ سازمان تربيتي و فرهنگي ملل متحد 
3_ Organisation des Nations unis pour leducation, la science et la culture. U.N.E.S.C.O. 
4_ سازمان هواپيمايي كشوري بين المللي 
4_ Oranisation det aviation civile internationale O A.C.I. 
5_ بانك بين المللي ترميم و توسعه 
5_ Banque international pour la reeonstrution et le developpement. 
6_ صندوق بين المللي پول 
6_ Fonde Montarnational 
7_ اتحاديه بين المللي مخابرات 
7_ Union internationale des Telecommuncations. U.I.T. 
8_ اتحاديه بين المللي پست. 
8_ Union postale universelle. U.P.U. 
9_ سازمان جهاني بهداشت. 
9_ Organisation Mondiale de la sante. O.M.S. 
10_ سازمان بين المللي پاهندگان 
10_ Organisation Internationale des refugies O.I.R. 
11_ سامزان بين المللي بازرگاني 
11_ Organisation Internationale du commerce O.I.C. 
سازمان بين المللي كار بشرحي كه گفته شد يكي از موسسات تخصصي سازمان ملل متحد است كه قبل از تشكيل آن وجود داشته و شالوده اصلي آن در عهد نامه صلح و رساي ريخته شده است. 
بعد از جنگ بين المللي 1914_ 1919 بعضي از تشكيلات كارگري در سالهاي 1919 از كنفرانس صلح پاريس تقاضاي كردند كهبعد از تحمل آنهمه رنجها و ناملايمات كنفرانس صلح شرايطي صحيح براي بهبود حال آنان وضع و تصويب نمايد. براي اجابت اين تقاضاي كارگران بود كه سازمان بين المللي كار در سال مزبور اختصاصاً براي تعيين شرايط كار و سطح زندگي كارگر و ساير امور مروبط بكارگران دنيا بموجب بعهدنامه و رساي تاسيس سافت. 
مقصود اساسي از تاسيس سازمان بين المللي كار در مقدمه اساسنامه آن كه ضميمه قسمت سيزدهم عهدنامه و رساي است بشرح ذيل توضيح داده شده است. 
از آنجا كه هدف جامعه بين تامين صلح جهاني است و چنين صلحي جز با تامين عدالت اجتماعي ميسر نيست. از آنجا كه برخي از شرايط كار براي عده بيشماري از مردم متضمن بيعدالتي و بدبختي و محروميت هاي گوناگون گرديده و چنان عدم رضايتي توليد نموده كه صلح و تعادل گيتي را بخطر انداخته است و از آنجا كه اصلاح بعضي از شرايط كار فوري بنظر ميرسد از قبيل تنظيم ساعات كار و تعيين مدت حداكثر كار در روز و در هفته تعيين دستمزد_ مبارزه با بيكاري_ تامين مزدي كه زندگي راحتي را براي كارگر تدارك نمايد_ حراست كارگران از امراض عمومي يا بيماريهاي ناشيه از شغل حوادث ناشيه از كار_ حمايت اطفال و جوانان و زنان_ بيمه وغرامت ايام پيري و از كارافتادگي_ استقرار اصل آزادي سنديكاها. 
از آنجا كه خودداري از تصويب يك رژيم كارگري كه مباني انسانيت موافقت داشته باشد از طرف هر يك از ملل مانع اقدامات ساير مللي است كه مايلند وضع كارگران را در كشور خود بهبودي بخشند. 
لذا امضاء كنندگان بحكمعدالت خواهي و احساسات انسان دوستي و نيز بمنظور تامين صلحيپايدار مقررات ذيل را تصويب ميكنند. 
اصول اساسي سامزان بين المللي كار ضمن ماده 41 اساسنامه ان كه ضميمه عهدنامه و رساي است توضيح داده شده و از لحاظ اهميت آن اصول كه پي هاي محكم اين بناي عدل و صلح تشكيل ميدهند عين ماده 41 را در اينجا نقل ميكنيم: 
ماده 41: دول معظمه متعاهده نظر باينكه از لحاظ بين المللي اهميت كامل برفاه و آسايش جسماني و اخلاقي و معنوي كارگران ميدهند براي تامين اين منظور عالي ايجاد يك موسسه دائمي را كه بموسسه جمعه ملل ملحق خواهد بود برطبق قسمت اول عهدنامه و رساي مقرر ميدارند و اگر جه تصديق مينمايند كه فعلا وحدت شكل كامل در ايجاد اسلوب وطرز كار در اثر اختلافات آب و هوا و عادات و رسوم و مقتضيات اقتصادي و سنن صناعتي بي اشكال نيست ولي از آنجائيكه اطمينان كامل حاصل است كه بكار نبايد بچشم مال التجاره نگريست عقيده دارند كه در تنظيم اوضاع كار اسلوب و اصولي موجود است كه كليه مراكز صنعتي تا اندازه كه با كيفيات مخصوصه شامله بر آنها وفق ميدهد در اجراي آن ساعتي باشند و در بين اين اسلوب و اصول فقرات ذيل در نظر دول متعاهده حائز اهميت مخصوص بوده و وجوب آنها فوريست 
1_ اصل اساسي سابق الذكر كه كار را نبايد مانند جنس يا مال التجاره نگريست. 
2_ حق اجتماع چه براي كارگران و يا كارفرمايان بقصد اموري كه مخالف با قوانين جاريه نباشد. 
3_ اداي مزدي بكارگران كه با آن بتوانند بطوريكه با زمان و مكان آنها مناسب باشد زندگي نمايند. 
4_ هشت ساعت كار را در روز و يا چهل و هشت ساعت كار در هفته نصب العين قرار دادن و سعي نمودن در اجراي اين ترتيب در هر كجا كه هنوز معمول نيست. 
5_ آسايش هفتگي اقلا بيت و چهار ساعت و در صورت امكان در روزهاي يكشنبه. 
6_ متروك ساختن كار اطفال و تحديد كار پسران و دختران بترتيبي كه ادامه تعليم و رشد و نمو جسماني آنها تامين باشد. 
7_ مراعات اصل مساوات در مزد براي يك مبلغكار معين بدون تشخيص بين مرد و زن. 
8_ لازم است قواعدي كه در ممالك براي مسئله كار بر قرار ميگردد يك معامله اقتصادي منصفانه را درباره كليه كارگزيني كه مقيم قانون آن ممالك هستند تامين دارد. 
9_ هر دولتي بايد اداره تفتيشي كه مشتمل بر عده از زنان نيز باشد ايجاد كند كه وظيفه آن تامين اجراي قوانين و مقرراتي باشد كه از لحاظ حمايت كارگران وضع گرديده است. 
دول معظمه متعاهده بدون اينكه اين اصول وقواعد را كامل و يا قطعي بدانند معتقدند كه هادي سياست جامعه ملل بوده و چنانچه از طرف اجتماعات صنعتي كه عضو جامعه ملل هستند پذيرفته شده و بنظارت هيئت تفتيشيه مجري و معمول گردد در خير و صلاح مستمر كارگران دنيا خواهد بود: 
هر چند از مداقه در اصول مذكوره اساس و هدف سازمان بين المللي كار روشن ميشود ولي قبل از توضيح تشكيلات سازمان بين المللي كار لازم است دو مطلب ذيل حل شود: 
اول اينكه چرا و بچه دليل دولتها حق دخالت و نظارت در مقررات و شرايط كار را دارند مگر نه اينستكه قرار دادكار يكي از اقسام قراردادهاي پيش بيني شده در قانون مدني است و مثل ساير عقود و قراردادها تابع قصد و رضاي طرفين ميباشد وقتيكه كارگر و كارفرما شرايط يكديگر را پذيرفتند ديگر چه احتياجي بوضع و تصويب شراي كار از طرف دولت دارد.
مطلب دوم آنكه بر فرض قبول دخالت دولت براي تنظيم شرايط كار بچه مناسبت شرايط مزبور بايد بين المللي شده و بين تمام دول يكسان باشد. وبعبارت ديگر چه احتياجي بوضع مقررات بين المللي كار و تشكيل سازماني باسم سازمان بين المللي كار ميباشد. 
لزوم دخالت دولت در امور راجعه بكارگران از سه جهت ضرورت دارد: 
1_ جهت فلسفي و ايده اولوژيك_ همه ميدانند كه بعد از اعلام آزادي افراد و الغاي اصول بردگي و غلامي كه در آن كار با خود غلام مورد معامله قرار ميگرفت و معامله غلامان و بندگان بصورت معامله اشياء بوقوع مي پيوست و آيا يا مالك هر نوع كاريرا بسته ياتعداد مملوك و بنده از او مطالبه ميكرد بعدها كار افراد انساني بصورت اجاره مورد معامله قرار ميگرفت. 
در حقوق رم اين نوع اجاره را اجاره اشخاص ميگفتند Lacatuon Operarum كه البته مختص افراد آزاد و غير بنده بود و امروزه هم در بعضي قوانين مدني مثل قانون مدني ما باسم اجاره اشخاص ديده ميشود ( ماده 512 قانون مدني ايران در اجاره اشخاص كسي كه اجاره ميكند مستاجر و كسي كه مورد اجاره واقع ميشود اجير و مال الاجاره اجرت ناميده ميشود). 
اجاره اشخاص يا قراردادهاي كار كه مطابق قوانين مدني فقط مبتني بر اصل قصد و رضاي طرفين باشد از اواسط قرن نوزدهم مورد اعتراض فلاسفه اينقرن قرار گرفت_ جمله اعتراض اين بود كه مقررات راجعه برضايت طرفين در مورد قرارداد كار مثل ساير قراردادها وقتي صحيح و قابل قبول ميشود كه موضوع عقد يك شبي يا ماده بود در صورتيكه در قرارداد كار موضوع عبارتست از انجام يك كار يعني نتيجه فعاليت قواي جسمي و فكري يكفرد انساني و يك بشر. 
شرايط مشكل و سنگين كار وقتيكه سلامتي كار را تهديد كند يا وقتيكه از نمو طفل و جوان كارگر جلوگيري كرده موجب فساد و سقوط نسل شود با شئون و شخصيت انساني منافات دارد و بدينجهت معقول نيست كه قرارداد كار فقط طبق قصد و رضاي طرفين تنظيم گردد. بلكه كليه دولتها بنا بوظيفه دوستي و بحكم عدالت خواهي وب راي جلوگيري از فساد بنسل بايد با وضع شرايط صحيح كار در قرارداد كار دخالت داشتهباشد. 
2_ جهت قضائي_ راست است كه بر طبق اصول كلي قضائي ركن اساسي معاملات بايد قصد و رضاي طرفين باشد ولي قمصود از قصد و رضا عبارتست از قصد و رضاي |آزادانه مقهور و معلول. 
آيا طرفين قرارداد كار هر دو داراي اراده و قصد و رضاي آزاد ميباشند. يكطرف اين قرارداد كارفرماست كه داراي موقعيت اجتماعي مطمئن و محكم و اطلاعات و تعليمات كامل و در هر حال صاحب سرمايه است كه باو اجازه تحمل هرگونه خطري راميدهد طرف ديگر قرارداد كارگري است بيسرمايه و بي سرپست كه در آمد او منحصر بدستمزد روزانه اش براي تامين زندگي خود و عائله اش ميباشد و مجبور است هر شرطي را براي ادامه حيات خود بپذيرد و بنابراين در قرارداد كار يكي از طرفين صاحب اراده آزاد نيست و براي حفظ تعادل دولت بايد باوضع مقررات مخصوصه براي حمايت او در اين قرارداد دخالت داشته باشد. 
3_ جهت سياسي_ هر يك از عوامل فلسفي و قضائي كه گفته شد از راه مطبوعات بين كارگران ممالك مختلفه ترويج شده و چون تعداد كارگران در هر كشور محققاً از تعداد كارفرمايان بيشتر است لذا بوسيله انتخاب نمايندگي كه منافع كارگران را تامين مينمايد لزوم دخالت دولت در امور مربوطه بكار امروزه در تمام ممالك مورد تصويب واقع شده است. 
ولي تنها دخالت دولت در تعيين شرايط كار كافي نبوده و بجهات ذيل امروزه مقررات كار صورت بين المللي بخود گرفته است: 
1_ رفرم مقررات كار در يك كشور موجب ميشود كه اقتصاد ملي آن كشور نسبت بكشور ديگري كه كارگرانش با شرايط سخت كار ميكنند عقب بماند. 
2_ بين المللي كردن مقررات كار همواره يكي از آرزوهاي ديرين كارگران تمام دنيا بوده است. از سال 1866 تساوي حقوق كارگري در تمام دنيا بدون توجه بانيكه كارگر تبعه كدام كشور است مورد مطالبه كارگران قرار گرفته و بعلاوه كنگره هاي سند يكا ليست مخصوصاً كنگره برن براي تمام كارگرها را تصويب و تائيد نمودند. 
3_ بين المللي نمودن مقررات كار از لحاظ نگاهداري صلح جهاني بشرحي كه در ديباچه اساسنامه سازمان بين المللي كار گفته و ذكر شده نيز مورد تصويب واقع شده است. 
نظر بجهات فوق بين المللي نمودن مقررات كار از مدتها پيش مورد توجه علما و دولتها قرار گرفت و براي توجه بتحولي كه در اين راه پيش آمده است چهار دوره را بايد در نظر گرفت. 
1_ دوره اول_ بين المللي كردن مقررات كار ابتدا بطور خصوصي در قرن نوزدهم از طرف افراد پيشنهاد و توصيه شد. اول دفعه يكنفر انگليسي بنام اون خرثد در طي يادداشتي كه خطاب بنمايندگان اتحاد مقدس صادر شده بود اين مطلب را پيشنهاد نمود. بعد از او در سال 1838 مسيحي Blanqui در سال 1840 paniel legrand وعده ديگري بطور خصوصي اين فكر را تائيد نمودند در سال 1889 دولت سوئيس پيشنهاد نمود كه در برن كنفرانسي در خصوص وضع مقررات بين المللي كار تشكيل گردد ولي امپراطور آلمان گيوم دوم از نظر آشتي با سوسياليست ها بجاي دولت سوئيس اولين كنفرانس بين المللي را براي مطالعه مقررات كار در برلين تشكيل داد. (15 ماه مه 1890) 
3_ دوره دوم با تاسيس اتحاديه بين المللي براي حمايت قانوني كار گران در سال 1900 مسيحي مركز بين الملي كار در بال بعد از چندي دو كنفرانس بين المللي با پشتيباني دولت سوئيس يكي در سال 1909 و ديگري در 1906 در برن تشكيل گرديد و نتيجه ان تصويب دو مقاله نامه يكي راجع بكار زنان و ديگري در خصوص منع استعمال فسفر سفيد در كارخانجات كبريت سازي گرديد. 
3_ دوره سوم با فعاليت سازمان بين المللي كار از سال 1919 شروع ميشود_ در كنفرانس صلح پاريس كميسيوني براي تهره مقررات بين المللي كار تشكيل شد. كميسيون تقاضاي تشكيلات كارگري را اجابت كرده و تاسيس سازمان بين المللي كار را پيشنهاد كرد و در عهدنامه صلح و رساي مورد تصويب قرار گرفت. 
4_دوره چهارم با تصويب منشور ملل متفق در 26 ژوئن 1945 در سان فرانسيسكو شروع ميشود_ در طي دوره جنگ دوم دولتهاي متحد پيش بردند كه اساس تشكيلات جديد بين المللي بايد از بين بردن علل سياسي و اقتصادي و اجتماعي جنگ باشدو طرح تهيه شده در كنفرانس دمبارتن اكس منجر بتاسيس سازمان ملل متحد گرديد كه سازمان بين المللي كار بشرح منشور ملل متحد يكي از موسسات تخصصي آن بشمار ميرود. 
تشكيلات سازمان بين المللي كار 
سازمان بين المللي كار شامل سه قسمت اصلي است: دفتر بين المللي كار_ هيئت مديره _ كنفرانس بين المللي كار. 
1_ دفتر بين المللي كار_ دفتر بين المللي كار گه در حقيقت دبيرخانه سازمان بين المللي كار است يك مركز جهاني مطالعات و مشاوران و انتشارات كارگري است. هردولت يا هر موسسه كارفرمائي و يا هر موسسه كارگري كه علاقه و احتياج بحل يك مسئله اجتماعي داشته باشد ميتواند بدانجا مراجعه كرده و از طرق مختلفي كه راجع بحل آن مسئله در ممالك ديگر اتخاذ شده استاطلاع حاصل نموده و ازنظريات متخصصين آن استفاده نمايد كمك و نظريات مشورتي دفتر بين المللي كار براي هر يك از دول ممكن و ميسر است في المثل تا كنون دولتهاي كانادا_ چين_ فرانسه_ مصر_ انگلستان_ ونزوئلا استفاده هاي زياد از اينراه برده اند. 
اولين مدير دفتر بين المللي كارالبرت توماي فرانسوي بود كه تا هنگام مرگ خود يعني تا سال 1932 در اين شغل باقي ماند_ مديريت دفتر بين المللي كار فعلا با آقاي داويد مرس معاون سابق وزارت كار آمريكاست كه در سال گذشته باين سمت منصوب گرديد. مقر دفتر بين المللي كار شهر ژنو در سويس ميباشد ولي در مركز بعضي از كشورها دفتر بين المللي كار داراي شعبات و نمايندگيها ميباشد_ امرزو شصت و يك دولت ازدولتهاي دنيا عضو اين موسسه يمباشند و كارمندان دفتر بين المللي كار فعلا از تبعه تقريباً چهل دولت هستند ولي كارمندان مزبور كارمند بين المللي بوده و بهيچوجه مامور و مستخدم دولت متبوع خود نيمباشند و مجبورندوظايف محوله را در نهايت بيطرفي و بنفع تمام دول عضو انجام دهند_ دفتر بين المللي كار داراي انتشارات زياد ميباشد از جمله مجله(بين المللي) كار كه هر ماه يكشماره ان منتشر ميگردد و ديگر اطلاعات اجتماعي كه قبل از جنگ دوم هفتگي بود و اينك ماهي دو بار بطبع ميرسد و ديگر ( مجموعه قوانين) كه شامل متن قوانين مهم اجتماعي ممالك مختلفه است و مرتباً بسه زبان فرانسه وانگليسي و اسپانيولي منتشر ميگردد و نيز ( سالنامه امار كارگري) و سلسله انتشارات علمي و فني در زير عنوان (مطالعات و اسناد) تقريباً تمام انتشارات بدو زبان و بعضي اوقات هم بسه زبان فرانسه و انگليسي و اسپانيولي منتشر ميگردد. 
2_ هيئت مديره _ هيئت مديره وظيفه اش نظارت و بازرسي در كليه فعاليتهاي دفتر بين المللي كار_ تهيه و بودجه_ تعيين مدير كل_ تعيين دستور جلسات ساليانه كنفرانس وقتيكه اين دستور از طرف خود كنفرانس پيش بيني و تصويب نگرديده است ميباشد. هيئت مديره از شانزده نماينده دول _ هشت نماينده كار فرمايان و هشت نماينده كارگران تشكيل ميگردد. 
3_ كنفرانس بين المللي كار_ كنفرانس در حقيقت يا پارلمان جهاني است كه در آن از مسائل اجتماعي و آنچه مروبط بكار گراست بحث ميگردد براي شركت در جلسات ساليانه كنفرانس از طرف هر يك از دولتها يك هيئت معرفي ميگردد و هر يك از اين هيئت ها از دو نماينده دولت يك نماينده كار فرما و يك نماينده كارگر و بقدر لزوم مشاورين تشكيل ميشود. 
كنفرانس بين المللي كار باين نمايندگان كه هر كدام در كشور خود وظيفه حل امور اجتماعي را دارند مجال ميدهد كه بملاقات يكديگر نائل آمده و در كرسي خطابه عقايد و اطلاعات خود را راجع باصلاحات اجتماعي بيان نمايند بعلاوه كنفرانس يك وظيفه قانون گذاري دارد كه عبارتست از تهيه و تدوين اصول قواعد بين المللي كار كه هر يك از دول بايد آنها را اساس و مبناي مقررات اجتماعي خود قرار دهد. و از آنجا كه اين قواعد و اصول از روي تحقيقات و مطالعات كامل در دفتر بين المللي كار تهيه شده و با مباحثات كامل در كنفرانس كار تكميل گرديده و با اكثريت دو ثلث آراء نمايندگان كنفرانس بتصويب رسيده است لذا در حقيقت ميتوان گفت كه اصول مزبور از طرف عموم جانبازان وضع شده است. 
تصميمات كنفرانس بيكي از دو صورت ميباشد: مقاوله نامه_ توصيه نامه. 
تصميمات مزبور بمجرد تصويب كنفرانس صورت قانوني پيدا نكرده بلكه براي دولتها اين تكليف را ايجاد ميكند كه آنها را بمجالس مقننه خود پيشنهاد نمايند_ هر وقت كه كشوري يكي از اين مقاوله نامه ها ياتوصيه نامه ها را پذيرفت آنوقت دولت بايد انرا بموقع اجرا گذارده و بعلاوه هر ساله گزارش راجع بجريان اجراء آن بدفتر بين المللي كار ارسال دارد مجموع اين گزارشات همه ساله از طرف دفتر در معرض مطالعه و مراجعه نمايندگان مختلفه قرار داده خواهد شد. 
سازمان بين المللي كار و جنگ دوم جهاني- در طي دوره جنگ اخير با اينكه اغلب موسسات بين المللي از فعاليتهاي خود دست كشيدند سازمان بين المللي كار همچنان فعاليتهاي اجتماعي خود را تعقيب ميكرد. فقط در تشكيل كنفرانسهاي ساليانه بعلت اشكالات حاصله براي مسافرت چندي توقف ايجاد شده. معذالك در سال 1942 كنفرانسي در نيويورك بمشاركت 34 دولت و در سال 1944 كه بيست و پنجمين سال تاسيس سازمان بود كنفرانس ساليانه با مشاركت 41 دولت در شهر فيلادلفي منعقد شده در فيلادلفي نمايندگان عضو سازمان لازم شمردند مجدداً موضوع و مقاصد سازمانرا بدنيا اعلام نمايند و بدين منظور اعلاميه معروف فيلادلفي كه اصول ان بطور خلاصه ذيلا ذكر ميگردد از طرف كنفرانس تصويب و منتشر شد: 
اعلاميه فيلادلفي_ اعلاميه راجع بموضوع و مقاصد سازمان بين المللي كار: 
الف_ كنفرانس اصول اساسي سازمان را مجددا؟ً بشرح ذيل تائيد ميكند: 
1_ كار كالاي تجارتي نيست 
2_ آزادي گفتار و اجتماعات شرط اصلي ترقي با دوام است. 
3_ فقر در هر كجا باشد موجد خطر براي رفاهيت عمومي است. 
4_ مبارزه با استيصال در ميان هر يك از ملل بايد با انرژي خستگي ناپذيري ادامه يابد. 
ب_ با اعتقاد باين امر كه تجربه كاملا صحت اصل غائي سازمان بين المللي كار را كه بموجب آن دوام صلح جز با اجراي عدالت اجتماعي ممكن نيست مسلم ساخته است كنفرانس مراتب زير را تائيد ميكند. 
1_ هر يك از افراد بشر قطع نظر از تفاوت هاي نژادي_ مذهبي و جنسي حق دارد پيشرفتهاي مادي و معنوي و درا در آزادي و امنيت اقتصادي كامل ادامه دهد. 
2_ تحصيل شرايطي كه براي رسيدن باين نتيجه لازم است بايد اساس سياست اجتماعي ملي و بين المللي قرار گيرد. 
3_ كليه برنامه ها و تدابير عملي ملي يا بين المللي مخصوصاً آنچه مروبط باقتصاد و ماليه است بايد با توجه اصل مذكور اتخاذ و اجرا گردد. 
4_ مطالعه و تهيه برنامه ها وتدابير عملي مذكور از لحاظ بين المللي وظيفه اداره بين المللي كار است. 
ج _ كنفرانس وظيفه رسمي سازمان بين المللي كار را چنين تشخيص ميدهد كه باجراي برنامه هاي ذيل در بين ملل مختلفه كمك و معاضدت نمايند 
1_ ايجاد كار و ترقي سطح زندگي 
2_ بكار گماردن كارگران در كارهائيكه مطابق ميل آنهاست و ميتوانند در انها مهارت خود را بمنصه ظهور برسانند و بدين طريق كمك ببهبود وضع عمومي. 
3_ تسهيل وسائل انتقال كارگران براي نيل بهدف فوق. 
4_ امكان مشاركت عدلانه براي هر كس در حاصل دسترنج خود و تامين دستمزد حداقل.
5_ تامين حق مذاكرات جمعي و همكاريهاي كارگران و كارفرمايان و همچنين تشريك سماعي كارگران و كارفرمايان در اجراي سياست اجتماعي و اقتصادي. 
6_ توسعه اقدامات در راه استقرار امنيت اجتماعي بمنظور تامين درآمد مناسب. 
7_ حمايت كامل از زندگاني و سلامتي كارگران در هر شغل و حرفه 
8_ حمايت اطفال و زنان باردار. 
9_ اقدامات لازمه براي تغذيه و سكونت و فرهنگ و وسائل راحتي كارگران. 
د_ نظر باينكه بنا باعتقاد امضاء كنندگان استفاده بيشتر و وسيعتر از تمام منابع توليدي دنيا كه براي ايجاد هدفهاي مندرج در فوق لازم است جز باقدامات جدي و نقشه هاي اصلاحي ملي و بين المللي ميسر نيست لذا كنفرانس همكاري تام و تمام سازمان بين المللي كار را باهر موسسه بين المللي كه اجراء هر يك از اقدامات مذكوره را جزء وظيفه خود بنداند براي تامين بهبود وضع زندگي تمام ملل دنيلا اعلام ميدادر. 
هـ_ كنفرانس تائيد ميكند كه اصول مندرج در اين اعلاميه مللي در ميان هر يك از ملل دنيا كاملا قابل اجرا بوده و اگر در طرز اجراء آن بايد مدارج و پيشرفتهاي اجتماعي و اقتصادي ر ملت بخصوص مورد نظر قرار گيرد ولي در اجراء تدريجي آن چه در بين مللي كه هنوز موفق باداره خود نگرديده و يا آنهائيكه اختيار و سرنوشت خود را در دست دارند كليه ملل متمدن دنيا علاقمند و ذينفع ميباشند. 
قراردادهاي بين المللي كار 
تا شروع جنگ دوم جهاني كنفرانس بين المللي كار بيست و پنج دفعه تشكيل گرديده و جمعاً 67 فقره قرارداد بين المللي بشرح ذيل تصويب نموده است: 
دوره اول كنفرانس در سال 1919: 
1_ قرارداد راجع بساعات كار در صنعت و اينكه مدت كار نبايد از هشت ساعت در روز چهل و هشت ساعت در هفته تجاوز نمايد. 
2_ لزوم ايجاد ادارات استخدام عمومي. 
3_ كارگران زن شش هفته قبل از وضع حمل و شش هفته بعد از آن نباشد در موسسات صنعتي و تجارتي كار كنند_ حقوق مدتهاي مذكور بايد بآنها پرداخته شود. 
4_ كاركردن زن در شبها ممنوع است. 
5_ كاركردن اطفالي كه سن آنها كمتر از 14 سال است در موسسات صنعتي ممنوع است. 
6_ كار اشخاص كمتر از هيجده سال شبها در موسسات صنعتي ممنوع است. 
7_ استعمال گوگرد سفيد در كارخانجات كبريت سازي ممنوع است. دوره دوم كنفرانس در سال 1920: 
8_ جواناني كه سن آنها كمتر از چهارده سال است از كاركردن در كشتيها ممنوع اند. 
9_ بملواناني كه كشتي آنها غرق ميشود بايد حقوق روزهاي بيكاري پرداخته شود. 
10_ براي تهيه كار جهت ملوانان بايد ادارات مجاني تاسيس شود دوره سوم كنفرانس در سال 1921: 
11_ اطفالي كه سن آنها كمتر از 14 سال است از كار كردن در موسسات كشاورزي ممنوعند مگر اينكه اينكار لطمه بتحصيلات آنان وارد نسازد. 
12_ كارگران كشاورز راجع بحق تشكيل اتحاديه داراي همان حقوق كارگران صنعتي ميباشند. 
13_ قوانين راجعه بجبران ضررهاي ناشيه از كار بايد شامل كارگران كشارزي نيز بشود. 
14_ استعمال (سفيداب سمي شيخ) در رنگ آميزي داخلي عمارات ممنوع است. 
15_ هر كارگر صنعتي بايد يكروز در هفته تعطيل داشته باشد. 
16_ اشخاصيكه به 18 سالگي نرسيده اند از كاركردن در كشتيها قسمت تون تابي وذغال كشي ممنوع اند. 
17_ هر جواني كه در كشتي كار ميكند و سن او از 18 كمتر است هر ساله بايد گواهي نامه بهداشتي ارائه دهد. 
در سالهاي 1922 و 1923 و 1924 كه سه دوره ميشود كنفرانس براي رسيدگي بنتايج حاصله از اجراي قراردادهاي مصوبه در فوق از تصويب قراردادهاي جديد خودداري كرد. 
دوره هفتم كنفرانس در سال 1925: 
18_ كارگران براي جبران خساراتي كه بسبب كار بآنها وارد ميشود حق دريافت خسارات دارند. 
19_هر كارگري كه بسبب شغل خود مريض شود حق دريافت خسارات دارد. 
20_ حق دريافت خسارات براي عموم كارگران چه تبعه داخله و چه تبعه خارجي مساوي اتس. 
21_ كارگران در نانوائي هنگام شب ممنوع است. 
دوره هشتم كنفرانس در سال 1926: 
22_ دربازرسي مهاجرين در كشتي بايدتسحيل كرد. 
دوره نهم كنفرانس در سال 1927: 
23_ قراردادهائي كه با ملوانان منعقد ميگردد از لحاظ مقررات و اجراي بايد يكسان باشد.
24_ ملواناني را كه در هنگام اعتبار قرار يا هنگام انقضاي آن دوره خدمتشان سپري ميشود بايد بمحل اقامت خود برگرداند. 
دوره دهم كنفرانس در سال 1927: 
25_ بيمه كارگران سنعتي و بازرگاني و خدمه و نوكر در مقابل بيماري بايد اجباري باشد.
26_ بيمه كارگران كشاورزي نيز با ترتيبات خاصي بايد اجباري گردد. 
روزه يازدهم كنفرانس در سال 1928: 
27_ براي شعب صنعت كه بكار گر مزد كافي داده نميشود بايد تعرفه حداقل تنظيم گردد. 
دوره دوازدهم در سال 1929: 
28_ وزن بسته هاي كالا و عدلهائي كه با كشتي حمل ميشود بايد روي بسته قيد گردد. 
29_ كارگرانيكه در بندر و كشتي مامور سوار و پياده كردن كالا هستند بايد در مقابل خطرات تامين داتشه باشند. 
دوره سيزدهم كنفرانس 1930: 
درايندوره كنفرانس كار منحصراً بمسائل بحري و امور مربوط بملوانان پداخته و تصميم گرفت كه چهار مسئله مهم در باب اصلاح حال ملوانان در دستور يكي ازدوره هاي آتيه خود وارد نمايد. 
دوره چهاردهم كنفرانس در سال 1930: 
30_ كار اجباري بوميان در ممالك مستعمره ممنوع است. 
31_ مدت كار كارمندان تجارتخانها و دفترخانها بايد از هشت ساعت در روز و چهل و هشت ساعت در هفته تجاوز ننمايد. 
دوره پانزدهم در سال 1932: 
32_ خدمت كارگران در معادن زيرزميني از هفت ساعت و چهل و پنج دقيقه در روز نبايد تجاوز نمايد. 
دوره شانزدهم كنفرانس در سال 1932: 
33_ اطفالي را كه سن آنها كمتر از چهارده سال است و اطفالي را كه مشمول قانون اموزش اجباري هستند نبايد در كارهاي صنعتي قبول نمود. 
دوره هفدهم كنفرانس در سال 1933: 
34_ قرارداد راجع بموسسات كاريابي مجاني. 
35_ قرارداد راجع به بيمه اجباري ايام پيري كارگران صنعتي 
36_ قرارداد راجع به بيمه اجباري ايام پيري كارگران كشاورزي 
37_ قرارداد راجع به بيمه كارگران عليل و از كارافتاده در صنعت 
38_ قرارداد راجع به بيمه اجباري كارگران عليل و از كارفتاده كشاورزي. 
39_ قرارداد بيمه اجباري مرگ در مورد كارگران صنعتي 
40_ قرارداد بيمه اجباري مرگ در مورد كشاورزان. 
دوره هيجدهم كنفرانس در سال 1934: 
41_ قرارداد راجعه بكار زنان در شب 
42_ قرارداد راجعه بجبران خسارات امراض ناشيه از كار 
43_ قرارداد راجع به مدت كار در كارحانجات شيشه سازي 
44_ قرارداد راجع به حقوق اشخاص بيكار 
دوره نوزهم كنفرانس در سال 1935: 
45_ قرار داد راجع باشتغال زنان در كارهاي زيرزميني و هر نوع معدن. 
46_ قرارداد راجع به محدوديت ساعات كار در معادن ذغال 
47_ قرارداد راجع بتخفيف مدت مار در هفته بچهل ساعت 
48_ قرارداد راجع بتاسيس يك رژيم بين المللي در خصوص حق بيمه مرض_ پيري و مرگ 
49_ قراترداد راجعه بتخفيف مدت كار در كارخانجات بطري سازي دوره بيستم كنفرانس در سال 1936: 
50_ قرارداد راجع به تنظيم بعضي سيستم هاي بسيج كارگران. 
51_ قرارداد راجع به تخفيف مدت كار در امور عمومي 
52_ قرارداد راجع به تعطيلات ساليانه با حقوق 
دوره بيست و يكم كنفرانس در سال 1936: 
53 قرارداد راجع به حداقل استعداد شغلي مامورين و افسران بحريه تجارتي 
54_ قرارداد راجع بتعطيلات ساليانه با حقوق ملوانان 
55_ قرارداد راجع به وظايف جهازگير كشتي در مورد حوادث يا مرگ كارگران. 
56_ قرارداد راجع به بيمه امراض كارگران دريائي 
57_ قرارداد راجع به بيمه كار در كشتي 
دوره بيست و دوم كنفرانس در سال 1936: 
58 قرارداد راجع بتعيين حداقل سن اطفال كارگر در كشتي 
59_ قرارداد راجع بتعيين حداقل سن اطفال در كارهاي صنعتي 
دوره بيست و سوم كنفرانس در اسل 1937: 
60_ قرارداد راجع بتعيين حداقل سن اطفال در كارهاي غير صنعتي 
61_ قرارداد راجع بتخفيف مدت كار در صنايع نساجي 
62_ قرارداد راجع بمقررات تاميني در صنايع ساختماني 
دوره بيست و چهارم كنفرانس در سال 1938: 
63_ قرارداد راجع باحصائيه هاي دستمزد و ساعات كار در عمده ترين صنايع معدن و صنايع دستي و كشاورزي 
دوره بيست و پنجم كنفرانس در سال 1939: 
64_ قرارداد راجع به قرار دادهاي كتبي كارگران بومي 
65_ قرارداد راجع به مقررات جزائي در خصوص تخلفات كارگران بومي از قرارداد كار 
66_ قرارداد راجع به تجهيز و بكارگماردن و شرايط كارگران مهاجر 
67_ قرارداد راجع به مدت كار و استراحت در حمل و نقل زميني اين بود آنچه كه در ظرف سه ربع ساعت راجع بيكي از مهمترين تشكيلات بين المللي و اقدامات آن ممكن بود سخن گفت ولي قبل از ختم عرايض خود ناچارم توجه هموطنان عزيزم را بيك نكته اساسي جلب كنم و آن اينستكه اگر كشور ما از ابتداي تاسيس جامعه ملل و سامزان ملل متفق تا امروز همواره در اجراي تصميمات بين المللي ساعي و كوشا بوده و وفا داراي خود را نسبت باساس تشكيلات بين المللي به ثبوت رسانيده است متاسفانه در اجراي تصميمات سازمان بين المللي كار كه از لحاظ اصلاحات داخلي و تامين عدالت اجتماعي بدون ترديد اهميت آن تصميمات بيش از هر چيز ديگر بوده كاملا كوتاهي نموده و بتعهدات بين المللي خود در اين قسمت ايفاء نكرده است. 
از هشتاد و چند مقاوله نامه بين المللي كهراجع بهبود اوضاع كارگران و كشاورزان بتصويب كنفرانسهاي بين المللي كار رسيده و در غالب آنها هم دولت ايران مشاركت داشته متاسفانه تا كنون يكي هم به تصويب مجلس شورايملي نرسيده و اجرا نشده است در صورتيكه دور افتاده ترين ممالك و كوچكترين آنها از قبيل الباني _ افغانستان_ كوبا ولو كزامبورك عمده آنها را تصويب كرده و بموقع اجرا گذارده اند و البته اين ترتيب بار يكشور كهن سالي مانند كشور عزيز ما كه همه روزه در آن سخن از اوضاع اسفناك كارگر و كشاتورز و فقدان عدالت اجتماعي ميشود زيبنده و برازه نيست. 
اميدواريم در اينموقع كه بتوجهات ملوكانه و همت مجلس شورايملي قانون كار بتصويب رسيده و وزارت كار تاسيس گرديده است و بالاخره در اين روزهاي كه قبل از هر چيز بايد باصلاح اوضاع اجتماعي ايران توجه شود بزرگان قوم و جوانان پاك سرشت ايراني و مخصوصاً نمايندگان مجلس شورايملي كمك نموده با تصويب و اجراي مهمترين قرارداد فوق الاشعار رضاي خلق و خالق را فراهم ساخته و هم باعتبرات بين المللي كشور عزيز ما بيفزايند

بازدید کننده گرامی ، شما به عضویت سایت در نیامده اید.
پیشنهاد می کنیم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.
موضوعات مشابه
 • اساسنامه اتحاديه بين المللي وكلا
 • منشاء اهليت حقوقي سازمانهاي بين المللي
 • مباني اساسي منشور سازمان ملل متحد در مورد ايجاد و حفظ صلح
 • جايگاه رويه قضايي در حقوق بين‌الملل
 • قرارداد در قانون كار جمهوري اسلامي ايران
 • نگاهي به تاريخچه تأسيس وزارت کار در ايران و جهان
 • امنيت شغلي و جايگاه آن در حقوق كار
 • متن کامل قانون‌ تامين‌ اجتماعي
 • معرفی ديوان بين المللي كيفري
 • منشور سازمان ملل متحد
 • سازمان ملل متحد
 • منشاء اهليت حقوقي سازمانهاي بين المللي
 • ديوان دائمي دادگستري بين المللي
 • قانون كار
 • قرارداد در قانون كار جمهوري اسلامي ايران
 •  

  ارسال نظر

  نام:*
  ایمیل:*
  متن نظر:
  سوال:
  پایتخت ایران
  پاسخ:*
  کد را وارد کنید: *