جستجو

ارسال مقاله

آر اس اس پایگاه

پنل کاربران

نام کاربر :  
رمز عبور :  
 
عضویت
رمز را فراموش کردید ؟

جدید ترین مطالب

بازدید کنندگان عزیز میتوانند برای دریافت مقالات بیشتر به آدرس www.3law.ir مراجعه نمایند.

مجموعه کامل فهرست مقالات حقوق بین الملل عمومی در مجلات معتبر تا سال 92 ( 1203 موضوع)

بازدیدها: 10116 نویسنده: admin تاریخ: 12 آذر 1394 نظرات: 0

مجموعه کامل فهرست مقالات حقوق بین الملل عمومی

در مجلات معتبر تا سال 92 ( 1203 موضوع)

 

 

  

 

دانلود فایل pdf

-.pdf [887.08 کيلوبايت]

 

 

 

1-      پيوندهاي بنيادين عرف و معاهده در حقوق بين الملل، ضيائي بيگدلي ، مجلة پژوهش حقوق و سياست ،شمارة 1.

2-      اصل عدم مداخله، سيد محمد اكبري، مجلة پژوهش حقوق وسياست ، شمارة 1.

3-      حقوق بين الملل جديد، عبدالرحمن عالم ، مجلة سياست خارجي ، ش 3 سال سوم.

4-      مفهوم قاعدة آمره در حقوق بين الملل معاصر ، محمود مسائلي ،مجلة سياست خارجي ، ش2 سال پنجم.

5-      حقوق بين الملل ، سياست خارجي و شيوة گورباچف ، ويليام باتلر، ترجمة منصوريان و رئيسي طوسي، مجلة سياست خارجي . ش 1 سال پنجم .

6-      نگاهي به سير نظرية پردازي و جدالهاي نظري در روابط بين الملل، دكتر نقيب زاده، مجلة سياست خارجي ، ش 1 سال 71 .

7-      حقوق بين الملل در سپيده دم قرن بيست و يكم، مانفرد لاكس، ترجمة امير حسين رنجبريان، مجلة سياست خارجي ، ش1 سال 72.

8-      رعايت اصل تساوي حاكميت دولتها، ضامن موفقيت ومشروعيت سازمان ملل متحد، دكتر ولايتي، مجلةسياست خارجي ، ش3، سال نهم (74).

9-      تأثير عوامل نظام بين الملل بر تصميم گيري سياست خارجي، اسماعيل ابراهيم زاده، مجلة سياست خارجي ،ش4سال74.

10- تحريم آمريكا عليه ايران، مجموعة مقالات، مجله سياست خارجي، شمارة 1 سال 76.

11- اعمال تحريم توسط شوراي امنيت عليه عراق ، سعيد ميرزايي، مجلة سياست خارجي، شماره 2 سال 76.

12- انطباق تحريمهاي شوراي امنيت با حقوق بشر دوستانة بين المللي ، دكتر جمشيد ممتاز، مجلة سياست خارجي، شماره4سال 78.

13- جهاني شدن، مجموعة مقالات، مجله سياست خارجي ،شماره2 سال 79 . ( مخصوصاً مقاله تعامل حقوق وسياست بين الملل در عصر جهاني شدن )

14- ملاحظات يكي از متخصصان حقوق اساسي دربارة تحول منابع حقوق بين الملل، ژان فرانسوا اوبر، ترجمة دكتر هنجني ، مجلة تحقيقات حقوقي، شمارة 8 سال 69.

15- روشهاي شناخت حقوق بين الملل ، دكتر فلسفي ، مجلة تحقيقات حقوقي،  شمارة 9 سال 70 .

16- شناخت منطقي حقوق بين الملل ، دكتر فلسفي ، مجلة تحقيقات حقوقي،  شمارة 10 سال 71 .

17- تأثير و مفهوم «كنسانسوس» در تدوين حقوق بين الملل ، دكتربيك زاده  ، مجلة تحقيقات حقوقي،  شمارة 10 سال71 .

18- تفسير واجراي مقررات حقوق بين الملل ، دكتر فلسفي ، مجلة تحقيقات حقوقي،  شمارة 12- 11 سال  72- 71  .

19- تحولات پيدايش عرف  بين المللي ، دكتر امير ارجمند ، مجلة تحقيقات حقوقي،  همان.

20 – تأملي بر نظم نوين جهاني ، دكتربيك زاده  ، مجلة تحقيقات حقوقي،  همان .

21- اجراي مقررات حقوق بين الملل ،دكتر فلسفي، مجلة تحقيقات حقوقي،  همان .

22- تأملي بر عرف بين المللي ، دكتر امير ارجمند ، مجلة تحقيقات حقوقي،  شمارة14-13  سال 73- 72.

23- حقوق بين الملل و انديشة عدالت ، دكتر امير ارجمند ، مجلة تحقيقات حقوقي،  شمارة12- 11 سال 72- 71 .

24- تحولات مفهوم حاكميت دولتها در پرتو اصل تعيين سرنوشت ملتها ، دكتر سيفي، مجلة تحقيقات حقوقي،  شمارة 15 سال 74- 73 .

25- تأثير سازمانهاي غير دولتي در شكل گيري و اجراي قواعد بين المللي ، دكتر بيك زاده ، مجلة تحقيقات حقوقي،  شمارة 15 سال 74- 73 .

26- صلاحيت ملي دولتها و منشور ملل متحد ، دكتر افتخار جهرمي ، مجلة تحقيقات حقوقي،  شمارة 17-16 سال 75- 74 .

27- اصول كلي حقوق بين الملل درنظام منابع حقوق بين الملل عمومي، آلفرد فردروس، ترجمة امير ارجمند، مجلة تحقيقات حقوقي،  شماره17-16 سال 75- 74  .

28 – توسعه و تدوين حقوق بين الملل توسط سازمان ملل متحد ،دكتر ممتاز ، مجلة تحقيقات حقوقي،  شمارة 18 سال 75  .

29- شكل گيري قواعد بين المللي دردنياي روبه تحول،نقد مفهوم «حقوق قوام نيافته»    (Soft  Law ) ايدا ،ترجمة امير ارجمند، مجلة تحقيقات حقوقي، شمارة20-19 سال 76 .

30 – دولت و جهاني شدن حقوق ( بين الملل) ، ايودله، ترجمة دكتر بيك زاده، مجلة تحقيقات حقوقي . شمارة 26-25 سال 78 .

31- مداخله كشورهاي ديگر از ديدگاه حقوق  بين الملل ، دكتر صفائي ، مجلة حقوقي،  شمارة 9 سال 67 .

32- گامي در راه يك حقوق اجتماعي بين المللي ، موريس فلوري ،ترجمة دكتر بيك زاده، مجلة حقوقي . شمارة 15-14  سال 70 .

33- نا برابري دولتها در قبول و اجراي معاهدة عدم گسترش سلاحهاي هسته اي، دكتر فلسفي، مجلة حقوقي، شمارة 19-18 ، سال 74-73 .

34- آيا حقوق بين الملل عام ، تنها حقوق عرفي است ؟، دكتر موسوي ، مجلة حقوقي، شمارة 19-18 ، سال 74-73 .

35- تكاپو در جهت جهاني كردن حقوق ،بريژيت استرن ،  ترجمة دكتر بيك زاده ، مجلة حقوقي، شمارة 20 ، سال 75 .

36 –جايگاه قاعدة آمره در ميان منابع حقوق بين الملل، دكتر زماني، مجلة حقوقي، شمارة22 ، سال 77 .

37- جهاني شدن حقوق : فرصت ها  و خطرات، دميري دلماس مارتي ، ترجمة دكتر امير ارجمند ، مجلة حقوقي، شمارة 24 ، سال 78 .

38 – زمينه هاي تاريخي حضور شركتهاي خصوصي در حقوق بين الملل ،دكترمحبي ، مجلة حقوقي، شمارة 25 ، سال 79 .

39- وابستگي متقابل حقوق بين الملل عمومي و حقوق بين الملل خصوصي در مسأله صلاحيت، دكتر يوسف مولايي ، مجلة  دانشكده حقوق تهران ، شمارة 35 ، سال 75 .

40 – تعامل حقوق و روابط بين الملل در عصر جهاني، سخنراني دكتر مسعود اسلامي در مركز مطالعات عالي بين المللي ، مجلة  دانشكده حقوق تهران ، شمارة 49 ، سال 79 .

41- همزيستي مسالمت آميز،جنبه هاي حقوقي آن،مجلة روابط بين الملل ، ش4 سال 53.

42- مطالعه اي در اصول حقوق بين الملل، كمايستاني ، مجلة قضائي و حقوقي دادگستري، شمارة 2 سال 70( مطالعة دو اصل برابري حاكميت كشورها و حاكميت دايمي كشورها بر منابع طبيعي )، شمارة 5 سال 71 ( مطالعة دو اصل مسئوليت دولت و عدم توسل به زور يا اصل عدم تجاوز) ، شمارة 6 سال 71( مطالعة دو اصل همزيستي مسالمت آميز و عدم مداخله)

43- تعامل ميان حقوق و سياست بين الملل. ورنرلوي، ترجمة گروه پژوهشي حقوق عمومي و بين الملل، مجلة پژوهشهاي حقوقي ، شمارة 1 سال 81.

44-جهان سوم به مثابه يك نظام حقوقي بين المللي ، دكتر محبي ، مجلة تحقيقات حقوقي ، ش 9 سال70.

45-سرانجام قواعد بين المللي در حقوق داخلي ، ترجمة دكتر بيك زاده ، مجلة تحقيقات حقوقي ، ش 24-23 سال 77.

46- تفسير دوگانه از كنوانسيون حقوق درياها : قانون مناطق دريايي ايران و اعتراض امريكا و000، دكتر ممتاز ، مجلة دانشكده حقوق تهران ، ش 35 سال 75.

47- تحريم  اقتصادي و حقوق بين الملل عمومي ، دكتر ممتاز ، مجلة دانشكدة حقوق تهران ، ش 22 ، سال 60.

48- بيانية اصول حاكم بر شكل گيري حقوق بين الملل عرفي عام ، دكتر قنبري جهرمي ، مجلة تحقيقات حقوقي ، ش 32-31.

49- صور گوناگون سلطة بين المللي ، دكتر ذاكر حسين تهران ، مجلة حقوقي ، ش 6 ، ص365.

50-سازمانهاي غير دولتي و حقوق بين الملل ،‌دكتر بيك زاده ، مجلة تحقيقات حقوقي ، شمارة 32-31.

51- نظارت دادگاههاي ملي بر اجراي  حقوق بين الملل ، مهدي حدادي ، مجلة انديشه هاي حقوقي ، ش 6 سال 83.

52- اجراي موازين حقوق بين الملل و نقش دادگاه ايراني ، نادر ساعد ، پژوهشهاي حقوقي ، ش 6 ، سال 83.

53- جامعة مدني جهاني و حقوق بين الملل ، دكتر محمد رضا ضيائي بيگدلي ، مجلة پژوهش حقوق و سياست ، ش7 ، سال 1381.

54- ملاحظاتي در باب تروريسم ،‌دكتر حسين مير محمد صادقي ، مجله تحقيقات حقوقي، شماره 34-33

55- ملل متحد و آرمان بشريت ، دكتر هدايت اله فلسفي ، مجله تحقيقات حقوقي ، شمارة 36-35.

56-حقوق بين الملل درتكاپوي ارزشهاي خود:صلح ، توسعه ،دموكراسي ، دكتر ابراهيم بيك زاده ، مجله تحقيقات حقوقي ، شمارة 36-35.

57- نظام حقوقي سازمان تجارت جهاني ، دكتر حميد رضا نيكبخت ، مجله تحقيقات حقوقي ، شمارة 37.

58- استدلال از طريق قياس در حقوق بين الملل عمومي ،‌دكتر سيد علي هنجني، مجله تحقيقات حقوقي ، شمارة 37.

59- حمايتها و تضمينات حقوق بشر در حقوق داخلي و نظام بين المللي ، دكتر سيد محمد هاشمي ، همان .

60- اعتبار امر مختومه در اساسنامه دادگاه كيفري بين المللي،دكتر حسين مير محمد صادقي ، مجله تحقیقات حقوقی ، ش 38 .

61- عدالت كيفري اطفال از منظر حقوق بين الملل ، دكتر نسرين مهرا ، مجله تحقيقات حقوقي ، همان .

62- جهان شمولي حقوق بشر و تنوع فرهنگي ، دكتر ابراهيم بيك زاده ، مجله تحقيقات حقوقي ، همان .

63- چالش هاي حقوقي ميان ايران و آژانس بين المللي انرژي اتمي( ديروز ، امروز ، فردا) دكتر محمد رضاضيائي بيگدلي ، مجله پژوهش حقوق و سياست  ، ش 9.

64- تأثير قواعد آمره حقوق بين الملل  بر تفسير واجراي قطعنامه هاي شوراي امنيت ، ترجمه دكتر سيد قاسم زماني ، پژوهشهاي حقوقي، ش 7.

65- كميسيون حقوق بين الملل سازمان ملل متحد و حقوقدانان ايراني ، دكتر حسين شريفي طراز كوهي ، پژوهشهاي حقوقي ، ش7.

66- گزارش علمي ( طبقه بندي موضوعي- تفصيلي آراء و نظريات مشورتي ديوان بين المللي دادگستري) دكتر محمد رضا ضيائي بيگدلي، مجله پژوهش حقوق و سياست  ، ش 11.

67- مداخله بشردوستانه ؛ از ممنوعيت تا ضرورت ، قاسم آقايي ، مجله پژوهش حقوق و سياست ، ش 11.

68- بدنبال جهاني شدن حقوق كيفري ، مترجم محمد مهدي ساقيان ، مجله پژوهش حقوق و سياست  ،ش 11.

69- حق ، صلح و منزلت انساني : تأملاتي در مفاهيم قاعده حقوقي ، ارزش اخلاق و بشريت ، دكتر هدايت اله فلسفي ، مجله حقوقي ، ش 27-26.

70- حمله به مركز تجارت جهاني وفروپاشي برخي از بنيادهاي اساسي حقوق بين الملل ، ترجمه محمد جواد ميرفخرايي ، مجله حقوقي ، ش 27-26.

71- درياي خزر و حقوق بين الملل: گزينه هاي متفاوت با توجه به آراي ديوان بين المللي دادگستري، دكتر مهرداد ناظمي ، مجله حقوقي، ش 27-26.

72- نگاهي به شيوه هاي جايگزين حل اختلاف(ADR) در مقررات جديد اتاق بازرگاني بين المللي ، دكتر منوچهر توسلي جهرمي، مجله حقوقي ، ش 27-26.

73- كنوانسيون تأسيس آژانس تضمين سرمايه گذاري هاي چند جانبه (MIGA) ، ( ترجمة كنوانسيون) ، مجله حقوقي ، ش 27-26 .

74- معاهدات حقوق بشري ، فضايي متفاوت ، دكتر سيد محمد قاري سيد فاطمي ، مجله حقوقي ، ش 28.

75- اعمال صلاحيت جهاني در رابطه با جرائم سنگين حقوق بشري ، ترجمه دكتر محمد جواد شريعت باقري ، مجله حقوقي ، ش 28.

76- از اين دادگاه به آن دادگاه « خاطرات يك داور بين المللي » ،‌گونارلاگرگرن ، مجله حقوقي ، ش 28.

77- نهادهاي بين المللي تجارت : گات و سازمان تجارت جهاني ، ترجمه دكتر محمد جعفر قنبري جهرمي ، مجله حقوقي ، ش 28

78-« آيا حاكميت مشترك » شيوه اي مناسب براي تعيين حدود رودخانه هاي مرزي است ؟ ، دكتر سيد فضل الله موسوي ، مجله حقوقي، ش 28.

79- آثار حقوقي جنگ بر سرزمين در اسلام و حقوق بين الملل معاصر ، محمد علي برزنوني ، مجله حقوقي ، ش 28.

80- اعلاميه وين و برنامه عملي كنفرانس جهاني حقوق بشر مصوب 25 ژوئن 1993 ،‌ (‌متن اعلاميه )،‌

81- مبارزه با پول شويي در بانكها و مؤسسات مالي ؛ نگاهي به قانون ضد تروريسم ايالات متحده امريكا ،‌ دكتر فرهاد خمامي زاده ، مجله حقوقي ، ش 29.

82- قانون حاكم بر نسل جديد قراردادهاي{بين المللي}نفتي: چرخش در روند داوري ، ترجمة دكتر محسن محبي ، مجله حقوقي،ش 29.

83- روشهاي حل و فصل بين المللي اختلافات در حقوق مالكيت معنوي ، دكتر ضرغام غريبي ، مجله حقوقي ، ش 29 .

84- قوانين اساسي كشورها و اساسنامه ديوان كيفري بين المللي ،‌ترجمه دكتر مرتضي كلانتريان ، مجله حقوقي ، ش 29 .

85-قانون پول شويي و تأمين منابع مالي تروريسم :‌واكنش هاي پس از 11 سپتامبر . ترجمه محمد جواد ميز فخرايي،مجله حقوقي، ش29.

86-  قانون اساسي اتحاديه اروپايي ، دكتر عباسعلي كدخدايي ، مجله حقوقي ، ش 29 .

87- فسخ جزيي يا تجزيه قرارداد در كنوانسيون بيع بين المللي كالا ( 1980-وين) و حقوق ايران ، دكتر اكبر ميرزانژاد جويباري ، مجله حقوقي ، ش 29 .

88- مبارزه عليه تروريسم و حقوق بين الملل : خطرات و فرصتها ، ترجمه حسن سواري ، مجله حقوقي ، ش 29 .

89- عهدنامه مالكيت ادبي و هنري( كپي رايت) سازمان جهاني مالكيت معنوي«WIPO» ( ژنو ، 20 دسامبر 1996) ،‌( ترجمة عهدنامه) ، مجله حقوقي ، ش 29 .

90- بررسي قاعدة استاپل در حقوق انگليس و امريكا ، دكتر گودرز افتخار جهرمي ، مجله حقوقي ، ش30.

91- قاضي ويژه (Ad hoc) درديوان بين المللي دادگستري ، دكتر ابراهيم بيك زاده  ، مجله حقوقي، ش30.

92- خسارات تنبيهي در حقوق بين الملل ،محسن عبداللهي  ، مجله حقوقي ، ش30.

93- تحولات قاعدة مصونيت دولت : تأثير قانون صلاحيت دادگستري جمهوري اسلامي ايران  و قانون مبارزه با تروريسم ايالات متحده امريكا ، دكتر عليرضا طاهري  ، مجله حقوقي ، ش30.

94- حق توسعه در نظريه و عمل ، ترجمه دكتر منوچهر توسلي جهرمي  ، مجله حقوقي ، ش30.

95- معاهدات دو جانبه سرمايه گذاري . ترجمه دكتر توكل حبيب زاده ، مجله حقوقي ، ش 30.

96- راههاي پايان دادن جنگ در اسلام ، دكتر شعبان حق پرست  ، مجله حقوقي ، ش30.

97- مصونيت هاي قضايي و اجرايي رئيس دولت و حكومت در حقوق بين الملل ، قطعنامه مصوب نشست ون كور( كانادا) ، اوت 2001 ، ‌مؤسسه حقوق بين الملل ، (‌ترجمة قطعنامه) ، مجله حقوقي ، ش30.

98- نقد و بررسي نظر مشورتي ديوان بين المللي دادگستري راجع به تهديد يا توسل به سلاحهاي هسته اي ، دكتر مسعود البرزي  ، مجله حقوقي ، ش31.

99- بحران عراق : اكنون چه بايد كرد ؟( بررسي اشغال عراق در پرتو  حقوق بين الملل)‌، ترجمه دكتر محسن محبي ، مجله حقوقي ، ش31.

100- نگاهي به جايگاه بيگانگان در حقوق بين الملل باتأكيد بر اسناد بين المللي حقوق بشر ، احمد علي قاسمي شوب ، مجله حقوقي ، ش31.

101- اجراي عدالت درباره محيط زيست بين المللي : حقوق و راه حلها ، ترجمه محمد حسين زاهدين لباف  ، مجله حقوقي ، ش31.

102- ضمانت اجراي آرا و داوري بين المللي ، دكتر مرتضي زهرايي  ، مجله حقوقي ، ش31.

103-آماده سازي شاهد براي حضور در داوري تجاري بين المللي : راهنماي عملي براي وكيل  ، مجله حقوقي ، ش31.

104-كنوانسيون مونترال : تجزيه و تحليل برخي از جنبه هاي روز آمد و ادغام شدة سيستم ورشو (‌مورخ 1929 در زمينة حمل و نقل هوايي) ، ترجمه ماشاء اله بناء نياسري  ، مجله حقوقي ، ش31.

105- كنوانسيون راجع به يكپارچه كردن برخي مقررات حمل و نقل هوايي بين المللي (‌مونترال 28 مي 1999) ، (ترجمة كنوانسيون ) ، مجله حقوقي ، ش31.

106- تأملي بر « اصل رضايي بودن پذيرش معاهدات» در آيينه تحولات بين المللي خلع سلاح وكنترل تسليحات ، نادر ساعد  ، مجله حقوقي ، ش32.

107- حق شرط بر معاهدات و تفسير كلي شماره ( 52) 24 كميته حقوق بشر ،‌ترجمه دكتر توكل حبيب زاده  ، مجله حقوقي ، ش32.

108- معافيت نيروهاي حافظ صلح دولتهاي غير عضو اساسنامه ICC از صلاحيت  قضايي ديوان كيفري بين المللي ، ابهامات قطعنامه 1422 شوراي امنيت ، ترجمه سيد حسام الدين لساني  ، مجله حقوقي ، ش32.

109- مبارزه با تأمين مالي تروريسم در اسناد بين المللي ، امير حسين طيبي فرد ، مجله حقوقي ، ش32.

110-كنوانسيون ملل متحد براي مبارزه بافساد مالي(ترجمة كنوانسيون ) ، مجله حقوقي ، ش32.

111-حقوق بازگاني فراملي در داوري تجاري بين المللي ، محسن محبي ، مجله حقوقي ، ش5 .

112-قانوني بودن آزمايشهاي اتمي در درياي آزاد ، ترجمه دكتر رضا فيوضي ، مجله حقوقي ، ش5 .

113- نگرشي بر عهدنامة 1975 ايران و عراق ، دكتر اصغر جعفري ولداني ، مجله حقوقي ، ش5 .

114-نظري اجمالي بر حقوق معاهدات ، ترجمه احمد قطينه  ، مجله حقوقي ، ش5 .

115- مقررات سازش و داوري ديوان داوري اتاق تجارت بين المللي(ICC) (ترجمه) ، مجله حقوقي ، ش5 .

116-تأثير تغيير اوضاع و احوال ، دكتر محمد علي حكمت  ، مجله حقوقي ، ش ش 3و4.

117-حقوق بين الملل عرفي در مورد تابعيت مضاعف ،‌ترجمه نصرت اله حلمي  ، مجله حقوقي ، ش 4.

118- قانون نمونه درباره داوري تجاري بين المللي (ترجمه ) ، مجله حقوقي ، ش4.

 119- تفكري بر تئوري حقوق فراملي ، ترجمه دكتر ناصر صبح خيز  ، مجله حقوقي ، ش 3.

120- قوه قاهره يا فورس ماژور ، دكتر سيد حسين صفايي  ، مجله حقوقي ، ش 3.

121- اسناد بيانيه هاي الجزاير( متن)‌ ، مجله حقوقي ، ش ش 1و2 .

122-شرح مختصر بيانيه هاي الجزاير ، عبدالغني احمدي واستاني  ، مجله حقوقي ، ش 1.

123- استرداد دعوي ،‌محمود صمصامي مهاجر  ، مجله حقوقي ، ش 1.

124-صلاحيت ديوان بين المللي دادگستري لاهه ، دكتر سيد باقر مير عباسي  ، مجله حقوقي ، ش1.

125-انديشه هايي در خصوص عهدنامة حل و فصل اختلافات ناشي از سرمايه گذاريهاي بين دولتها و اتباع دول ديگر ، ترجمه دكتر ناصر منصوريان  ، مجله حقوقي ، ش 12.

126-روش عملي ديوان دعاوي ايران- ايالات متحده امريكا ، ترجمه احمد قطينه ، مجله حقوقي ، ش12.

127- طرح تغيير مسير اروند رود و حقوق بين الملل ،‌دكتر اصغر جعفري ولداني، مجله حقوقي ، ش 12.

128-حمايت و توسعه محيط زيست دريايي خليج فارس و درياي عمان ، دكتر جمشيد ممتاز ، مجله حقوقي ، ش 11.

129- مفهوم آتش بس ، ترك مخاصمه ومتاركه جنگ از ديدگاه حقوق بين الملل ، دكتر علي اصغر كاظمي ، مجله حقوقي ، ش 11.

130- حاكميت در منابع طبيعي، ترجمه علي حيراني نوبري ، مجله حقوقي ، ش11.

131- حمله امريكا به گرانادا : پيامدها و وجاهت قانوني آن ، ترجمه اسداله كريمي ، مجله حقوقي ، ش11.

132- مسئوليت مدني خسارات آلودگي نفتي در درياي آزاد ، مهرداد سيدي ، مجله حقوقي ، ش10.

133- تنظيم معاهدات بين المللي در حقوق كنوني ايران ، دكتر سيد حسين غايت  ، مجله حقوقي ، ش ش 6،7 و 10.

134- دادگاه نظامي نورمبرگ پس از چهل سال ،‌دكتر رضا فيوضي  ، مجله حقوقي ، ش 9 .

135- نظم عمومي و حقوق قابل اجرا در ماهيت دعوي در داوري بين المللي ،‌ ترجمة دكتر محمد اشتري ، مجله حقوقي ، ش9.

136- كلياتي در مورد درياي سرزميني و عبور بي ضرر از آن ، دكتر مصطفي رنجبران  ، مجله حقوقي ، ش9.

137- حقوق خصوصي اشخاص و مسئوليت دولت ، ترجمه محسن محبي  ، مجله حقوقي ، ش7.

138- مسئله لاشه كشتي هاي غرق شده در درياي آزاد ، ترجمه و تلخيص دكتر رضا فيوضي  ، مجله حقوقي ، ش 7.

139- جنايات جنگ و جنايات عليه بشريت ، ترجمه و تلخيص دكتر رضا فيوضي ، مجله حقوقي ، ش7

140- نظم حقوقي منابع آب آبراههاي بين المللي خاورميانه ، دكتر جمشيد ممتاز ، مجله حقوقي ، ش 19-18.

141- ماهيت حقوقي ديوان داوري ايران – ايالات متحده از ديدگاه حقوق بين الملل، دكتر محسن محبي ، مجله حقوقي ، ش 19- 18.

142- ابراهيم- آنتيگون و تعارض ميان ضرورتها ، آنتونيوكاسسه ، ترجمه دكتر مرتضي كلانتريان ، مجله حقوقي ، ش19-18.

143- دادگاه بين المللي كيفري براي يوگسلاوي سابق ، ترجمه دكتر مصطفي رحيمي ، مجله حقوقي ، ش19-18.

144-درآمدي بر پيش نويس قانون بين الملل جزا، دكتر علي حسين نجفي ابرندآبادي ، مجله حقوقي ، ش19-18.

145-ساخت و پرداخت احكام در ديوان بين المللي دادگستري ، محمد بجاوي ، ترجمه محمد جواد ميرفخرايي ، مجله حقوقي ، ش19-18.

146-ديوان بين المللي براي يوگسلاوي سابق ، ترجمه دكتر مهرداد سيدي ، مجله حقوقي ، ش19-18.

147- مصادره غير مستقيم در حقوق بين الملل و رويه ديوان داوري ايران-امريكا ، دكتر حسين پيران، مجله حقوقي ، ش19-18.

148- پيش نويس قانون جرايم عليه صلح وامنيت بشري 19 ژوئيه 1991 ، مجله حقوقي ، ش19-18.

149- ديوان داوري دعاوي ايران-امريكا ،‌دكتر گودرز افتخار جهرمي ، مجله حقوقي ، ش17-16.

150- صبراوشتيلا ، آنتونيو كاسسه، ترجمه دكتر مرتضي كلانتريان ، مجله حقوقي ، ش 17-16.

151-كميسيون غرامت سازمان ملل متحد ، دكتر مجتبي كزازي ، مجله حقوقي ، ش 17-16.

152- بررسي قرارداد حمايت از اموال فرهنگي بهنگام نزاع مسلحانه ، دكتر رضا نوربها ، مجله حقوقي ، ش17-16.

153- شرط داوري به وسيله ارجاع، دكتر اسماعيل بني صدر ، مجله حقوقي ، ش17-16.

154- بشريت و حقوق بين الملل ، ترجمه دكتر ابراهيم بيك زاده  ، مجله حقوقي ، ش17-16.

155- اجراي احكام داوري بين الملل ، سوسن خطاطان ، مجله حقوقي ، ش17-16.

156-قراردادهاي دولت با بيگانگان ، علي قاسمي ، مجله حقوقي ، ش17-16.

157-كنوانسيون مونترال 1971، ( متن) ، ترجمه شده ، مجله حقوقي ، ش17-16.

158-حقوق تعهدات و قراردادهاي بين المللي در فقه و حقوق اسلامي ، عميد زنجاني ، مجله حقوقي ، ش 15-14.

159-معيارهاي سنجش اموال مصادره شده بيگانگان در آراء ديوان داوري ايران و امريكا، احمد حجازي ، مجله حقوقي ، ش15-14.

160-انصراف از استرداد دعوي در دعاوي بين المللي ، دكتر ناصر علي منصوريان ، مجله حقوقي ، ش15-14.

161-شوراي دولتي فرانسه و استرداد در امور سياسي، ترجمه دكتر مصطفي رحيمي ، مجله حقوقي ، ش15-14.

162- نگرشي اجمالي بر پارلمان اروپا، كرمعلي كمايستاني ، مجله حقوقي ، ش15-14.

163- كنوانسيون شناسايي  و اجراي احكام داوري خارجي 1958 ،‌( متن) ، مجله حقوقي ، ش15-14.

164- مسئوليت بين المللي دولت در نتيجه اعمال افراد ، ترجمه ، مجله حقوقي ، ش13.

165- جرم بين المللي دولت، پي يرماري دوپوئي ، ترجمه دكتر نجفي ابرند آبادي ، مجله حقوقي ، ش13.

166- جنگ عراق عليه ايران از ديدگاه حقوق بين الملل ، ترجمه ، مجله حقوقي ، ش13.

167- توسل به سلاح هسته اي و حمايت از محيط زيست : آورده ديوان بين المللي دادگستري، (‌نظريه مشورتي 1996)  ، دكتر جمشيد ممتاز  ، مجله حقوقي ، ش24.

168- آئين هاي دادرسي بين المللي ، ترجمه دكتر ابراهيم بيك زاده ، مجله حقوقي ، ش24.

169-قراردادهاي دولت با بيگانگان ، ترجمه محمد جواد ميرفخرايي ، مجله حقوقي ، ش24.

170- ناتو، سازمان ملل و جنبه هاي حقوق استفاده از زور ، برونوسيما ، ترجمه دكترمحمد جعفر قنبري جهرمي ، مجله حقوقي ، ش24.

171- پخش مستقيم ماهواره اي و اقدامات متقابل در حقوق بين الملل باتأكيد بر ارسال پارازيت ، دكتر سيد قاسم زماني  ، مجله حقوقي ، ش24.

172- بيانيه هاي الجزاير: يك دريچه ، چند نگاه ، دكتر محسن محبي  ، مجله حقوقي ، ش23.

173- چشم انداز انعقاد يك عهدنامه عمومي بين المللي درباره سرمايه گذاري مستقيم خارجي ، دكتر امير مسعود ميرفخرايي ، مجله حقوقي ، ش23.

174- درآمدي بر تأسيس دادگاه كيفري بين المللي ، دكتر سيد نصرالله ابراهيمي ، مجله حقوقي ، ش23.

175- كشمكش زدايي با داوري در حقوق اسلام و كامن لاو ، مترجم محمد حسين ساكت ، مجله حقوقي ، ش23.

176- كنوانسيون بين المللي راجع به منع بمب گذاري هاي تروريستي ، (‌متن) ، ترجمه شده  ، مجله حقوقي ، ش23.

177- گزارشي از رأي ديوان بين المللي دادگستري در قضيه لاكربي: ايرادات مقدماتي ، دكتر  اردشير امير ارجمند ، مجله حقوقي ، ش22.

178- مرز در درياچه هاي بين المللي ، ترجمه دكتر ابراهيم بيك زاده ، مجله حقوقي ، ش22.

179- نگاهي به دادگاه اروپايي حقوق بشر ، دكتر حسينقلي حسيني نژاد ، مجله حقوقي ، ش22.

180- مداخلة بين المللي بشردوستانه ، ترجمه محمود صور اسرافيل ، مجله حقوقي ، ش22.

181- كنوانسيون وحدت قوانين در مورد عودت بين المللي اموال فرهنگي كه سرقت رفته يا به طور غير قانوني خارج شده ، ترجمه دكتر فرهاد خمامي زاده ،‌ مجله حقوقي ، ش 22 .

182- كنوانسيون اروپايي تابعيت 1997 ، ترجمه  ، مجله حقوقي ، ش22.

183- به دنبال اصول راهبردي مشترك آئين هاي دادرسي كيفري مختلف اروپايي ، ترجمه دكتر منوچهر خزاني ، مجله حقوقي ، ش21.

184- آثار قوه قاهره و انتفاي قرارداد ، دكتر حميد رضا نيكبخت ، مجله حقوقي ، ش21.

185- نگرشي بر ساختار مرجع حل اختلاف در سازمانهاي تجارت بين المللي. دكتر عباس كدخدايي ، مجله حقوقي ، ش21.

186- به دنبال حقوق جزاي مشترك اروپايي. ترجمه دكتر علي حسين نجفي ابرند آبادي ، مجله حقوقي ، ش21.

187- تأملي بر مسئوليت بين المللي سازمانهاي بين المللي ، دكتر سيد قاسم زماني ، مجله حقوقي ، ش21.

188- شرايط مسئوليت بين المللي دولت در برابر دارندگان تابعيت مضاعف ، دكتر مهرزاد افجه اي ، مجله حقوقي ، ش20.

189- تكاپو در جهت جهاني كردن حقوق: قانون هلمز-برتون وداماتو- كندي، دكتر ابراهيم بيك زاده ، مجله حقوقي ، ش20.

190- مسائل مربوط به مسئوليت ناشي از بحران و جنگ خليج فارس ، ترجمه دكتر حسين علي نجفي ابرند آبادي ، مجله حقوقي ، ش20.

191- حقوق قراردادي و تدوين قواعد عرفي در رويه ديوان بين المللي دادگستري ، با تأكيد بر قضيه نيكاراگوئه ، دكتر سيد قاسم زماني  ، مجله حقوقي ، ش20.

192- بررسي مشروعيت دخالتهاي نظامي بشردوستانه از ديدگاه حقوق بين الملل ، دكتر محمد شفيعي، مجله حقوقي ، ش20.

193- اصلاح شوراي امنيت : تطبيق منشور ملل متحد با واقعيات جديد پس از  دورة جنگ سرد ، دكتر نادر ذوالعين ، مجله حقوقي ، ش20.

194- اعتبار قراردادهاي بين المللي . ترجمه دكتر سيد علي هنجني ، نشريه دانشكده حقوق شهيد بهشتي ،‌ش 1 ، فروردين 64.

195- شوراي امنيت و صلح جهاني ، دكتر هدايت اله فلسفي ، تحقيقات حقوقي ، ش 8.

196- شكنجه ، دكتر محمد علي اردبيلي، تحقيقات حقوقي ، ش9  .

197- جهان سوم ، به مثابه يك نظام حقوقي بين المللي ، تحقيقات حقوقي ، ش9.

198-  تأثير وقايع  عراق در توسعه حقوق بين الملل ، دكتر نادر ذوالعين ، تحقيقات حقوقي ، ش10.

199- جامعه بين المللي وكشتار جمعي ، آنتونيو كاسسه ، ترجمه دكتر محمد علي اردبيلي ، تحقيقات حقوقي ، ش10.

200- تأملي پيرامون ضمانتهاي حقوق اساسي  و نظريه تفسير ، ترجمه دكتر امير ارجمند ، تحقيقات حقوقي ، ش10.

201- انسانيت و جرايم عليه آن ، دكتر رضا نوبهار ، تحقيقات حقوقي ، ش12-11.

202- وحدت آلمان و جانشيني كشورها، ترجمه دكتر سيد جمال سيفي ، تحقيقات حقوقي ، ش12-11.

203-حقوق بين الملل و انديشه عدالت ، ترجمه دكتر امير ارجمند ، تحقيقات حقوقي ، ش12-11.

204- وحدت مسئوليت قراردادي و غير قراردادي بين المللي و آثار آن در حقوق معاهدات ،‌دكتر سيفي، تحقيقات حقوقي ، ش14-13.

205- برنامه براي صلح منشور ملل متحد ، ترجمه دكتر بيك زاده، تحقيقات حقوقي ، ش14-13.

206- جانشيني كشورها در فروپاشي يوگسلاوي در پرتو نظريه هاي كميسيون داوري جامعه اروپا و قراردستور موقت آوريل 1993 ديوان بين المللی دادگستري ،‌دكتر سيفي ، تحقيقات حقوقي ، ش14-13.

207- تحولات دادگستري بين المللي: دكتر فلسفي ، تحقيقات حقوقيي ، ش 15.

208- ديوان داوري ايران-امريكا و عملكرد آن در قلمرو حقوق بين الملل ، دكتر افتخار، تحقيقات حقوقي ، ش15.

209- تدوين و توسعه حقوق بين الملل كيفري ، دكتر ممتاز، تحقيقات حقوقي ، ش15.

210- مسئوليت كيفري بين المللي ، دكتر نجفي ابرند آبادي، تحقيقات حقوقي ، ش 15.

211- تحولات مربوط به سيستم امنيت دسته جمعي در دوره بعد از جنگ سرد ، دكتر خرازي ، تحقيقات حقوقي ، ش15 .

212- حفاظت از محيط زيست و همبستگي بين المللي ، ترجمه دكتر امير ارجمند ، تحقيقات حقوقي ، ش 15.

213- حمايت از اقليتها در حقوق بين الملل ، دكتر نادر ذوالعين ، تحقيقات حقوقي ، ش15.

214- تدوين و اعتلاي حقوق بشر درجامعه بين المللي ، دكتر فلسفي ، تحقيقات حقوقي ، ش17-16.

215- بديع بودن معاهده منع گسترش سلاحهاي هسته اي در قلمرو حقوق بين الملل ، دكتر بيك زاده ، تحقيقات حقوقي ، ش17-16.

216- حل و فصل اختلافات هواپيمايي كشوري بين المللي ، ترجمة محمد جواد ميرفخرايي ، تحقيقات حقوقي ، ش17-16.

217- تغيير ساختار شوراي امنيت سازمان ملل : نقش قدرتهاي بزرگ ، پل تاورنيه ، تحقيقات حقوقي ، ش17-16.

218- دادگاه جزايي بين المللي :‌تحولات اخير ، پل تاورنيه ، تحقيقات حقوقي ، ش17-16.

219- كنفرانس ملل متحد راجع به ذخاير ماهيهاي دو كاشانه اي و ماهيهاي مهاجر دور و موافقتنامه اوت 1995 نيويورك ، دكتر امير ارجمند، تحقيقات حقوقي ، ش17-16.

220- سازمان ملل و محاكم كيفري بين المللي ، دكتر بيك زاده ، تحقيقات حقوقي ، ش18.

221- تدوين حقوق بشر دوستانه بين  المللي و مفهوم اسلامي آن ، دكتر محقق داماد ، تحقيقات حقوقي، ش 18.

222- حاكميت دولتها و محدوديتهاي منشور ملل متحد ، دكتر افتخار جهرمي ، تحقيقات حقوقي ، ش18.

223- جايگاه بشر در حقوق بين الملل معاصر ، دكتر فلسفي ، تحقيقات حقوقي ، ش18.

224- سياست جنايي سازمان ملل متحد ، دكتر نجفي ابرند آبادي ، تحقيقات حقوقي ، ش18.

225- مين هاي زميني :‌از ضرورت تا بشر دوستي : دكتر بيك زاده ، تحقيقات حقوقي ، ش20-19.

226- ضمانت اجراي حقوق ديپلماتيك ،دكتر نادر ذوالعين، تحقيقات حقوقي ، ش20-19.

227-روشهاي به اجرا در آمدن تعهدات بين المللي فرانسه ، ترجمه دكتر هنجني ، تحقيقات حقوقي ، ش 20-19.

228- مجازات اعدام از ديدگاه حقوق بشر ، ترجمه دكتر اردبيلي ، تحقيقات حقوقي ، ش20-19.

229- تكاپو در جهت مشروعيت دموكراتيك ، ترجمه دكتر بيك زاده ، تحقيقات حقوقي ، ش20-19.

230- رأي صلاحيت ديوان در قضيه سكوهاي نفتي  ، دكتر امير ارجمند، تحقيقات حقوقي ، ش20-19

231-بررسي جنايات نسل كشي و جنايات بر ضد بشريت در اساسنامه ديوان كيفري بين المللي ، دكتر بيك زاده، تحقيقات حقوقي ، ش22-21.

232- تكاپوي جهان شمولي : تأملاتي بر حقوق بشر ، دكتر امير ارجمند ، تحقيقات حقوقي ، ش22-21.

233- تدوين و تحول علم سير ( حقوق بين الملل اسلامي) ، دكتر محقق داماد ، تحقيقات حقوقي ، ش24-23.

234- ديوان بين المللي دادگستري و حل مسالمت آميز  اختلافات ، ترجمه دكتر بيك زاده ، تحقيقات حقوقي ، ش 24-23.

235- آموزش حقوق بشر ، دكتر امير ارجمند ، تحقيقات حقوقي ، ش26-25.

236- همسويي حقوق معاهدات و حقوق مسئوليت بين المللي در پرتو رأي ديوان 1997، ترجمه دكتر هنجني ، تحقيقات حقوقي ، ش 26-25.

237- تعريف و منابع حقوق بين الملل اقتصادي ، ترجمه دكتر قنبري ، تحقيقات حقوقي ، ش26-25.

238- مفهوم حق : در آمدي تاريخي ، ترجمه دكتر راسخ ، تحقيقات حقوقي ، ش26-25.

239- حقوق و اخلاق ، ترجمه دكتر راسخ ، تحقيقات حقوقي ، ش 26-25.

240- ديوان كيفري بين المللي ، سخنراني ايو دٌله ، تحقيقات حقوقي ، ش26-25.

241- داوري ، مجموعه مقالات ارائه شده در كنفرانس بين المللي داوري ، تحقيقات حقوقي ، ش28-27.

242- مسئوليت بين المللي دولتها در قبال نقض حقوق بشر ، ترجمه دكتر بيك زاده، تحقيقات حقوقي ، ش30-29.

243-كنوانسيون لاهه ژانويه 2000 ناظر بر حمايت بين المللي از اشخاص بزرگسال ، پل لاگارد ، ترجمه دكتر خمامي زاده، تحقيقات حقوقي ، ش30-29.

244- حق حيات ، دكتر سيد فاطمي، تحقيقات حقوقي ، ش32-31.

245- شرط فورس ماژور در قراردادهاي تجاري بين المللي ، دكتر ساورايي، تحقيقات حقوقي ، ش32-31.

246- نگرشي بر ساختار ديوان دادگستري اروپايي و نقش آن در روند همبستگي اتحاديه اروپايي ، دكتر كدخدايي  ، مجله دانشكده حقوق تهران ، ش 51 .

247-عملكرد جمهوري اسلامي ايران  در طول جنگ عراق و ايران با توجه به پروتكل اول ژنو 1977، مير شهبيز شافع ، مجله دانشكده حقوق تهران ، ش 51.

248- بررسي تحليلي انواع روشهاي تعيين حدود در رودخانه هاي مرزي ، دكتر موسوي ، مجله دانشكده حقوق تهران ، ش 55.

249- حق توسعه و جهانشمولي حقوق بشر ، دكتر يوسف مولايي ، مجله دانشكده حقوق تهران ، ش 56.

250- جهاني شدن ، حقوق بشر و گفتگوي تمدنها ، دكتر بصيري ، مجله دانشكده حقوق تهران ، ش56.

251- جنبه هاي حقوقي همزيستي مسالمت آميز ، مجله روابط بين الملل ، ش 4 ، سال 53 .

252- نظام حقوقي آبهاي خليج فارس ، سيمين صدقياني  ، مجله روابط بين الملل، ش 4 ، سال 53 .

253- پژوهش درباره صلح ، اسبيورن ايده  ، مجله روابط بين الملل ، ش 4 ، سال 53 .

254- پيمان ناتو ، هوشنگ مقتدر  ، مجله روابط بين الملل ، ش 9 ، سال 56 .

255- ويژگيهاي دفاتر يا كميسيونهاي تنظيم امور رودخانه هاي  مشترك ، هوشنگ عامري ، مجله روابط بين الملل ، ش 9 ، سال 56 .

256- تفسير معاهدات بين المللي ، رضا ماهر زاده  ، مجله روابط بين الملل ، ش 9 ، سال 56 .

257- قطعنامه 242 شوراي امنيت ( درمورد سرزمينهاي اشغالي فلسطين) ، سيروس الهي ، مجله روابط بين الملل ، ش 9 ، سال 56 .

258- مبارزه با آلودگي ناشي از نفت كشها ، دكتر ممتاز، مجله روابط بين الملل ، ش 10 ، سال 56 .

259- تحليلي پيرامون مفهوم ، نقش واهميت كنسانسوس در حل مسائل بين المللي ، لقاءاله فنائيان، مجله روابط بين الملل ، ش 10 ، سال 56 .

260- حكم صلاحيت ديوان بين المللي دادگستري در قضيه سكوهاي نفتي ، ترجمه دكتر محسن محبي ، فصلنامه ديدگاههاي حقوقي ، نشرية دانشكده علوم قضايي قوه قضائيه ، ش 4 ، سال 75.

261- موانع اساسي منشور سازمان ملل متحد در مورد ايجاد و حفظ صلح ، ترجمه دكتر فضل الله موسوي ، فصلنامه ديدگاههاي حقوقي ، نشرية دانشكده علوم قضايي قوه قضائيه ، ش 4 ، سال 75.

262- رعايت قوانين انسان دوستانه ( بشردوستانه) بين المللي ، محقق داماد ، مجله دانشكده حقوق تهران ، ش 26 ، سال 70.

263- صلاحيت دولتها و انواع آن ، دكتر هوشنگ مقتدر  ، مجله دانشكده حقوق تهران ، ش 26 ، سال 70.

264- نظام حقوقي سرمايه گذاري پيشگام در منطقه بين المللي بستر درياها ، دكتر جمشيد ممتاز ، مجله دانشكده حقوق تهران ، ش 26 ، سال 70.

265- رأي ديوان دادگستري لاهه در موردحمايت سياسي دولت بلژيك از شركت برق بارسلون ، ترجمة دكتر مرتضي نصيري  ، مجله دانشكده حقوق تهران ، ش 14 ، سال52.

266- حقوق جنگ دريايي و عملكرد جمهوري اسلامي ايران  در طول جنگ عراق و ايران  ، دكتر جمشيد ممتاز ، مجله دانشكده حقوق تهران ، ش 32 ، سال 73.

267- كنوانسيون 1978 هامبورگ در مورد حمل و نقل دريايي ، ترجمه  ، مجله دانشكده حقوق تهران ، ش 32 ، سال 73.

268-مصونيتهاي قضايي ،چهل و سومين نشست كميسيون حقوق بين الملل ،‌1991. ، مجله دانشكده حقوق تهران ، ش 31 ، سال73 ،‌ ص 69.

269- آبراههاي ( رودخانه هاي) بين المللي ، همان  ، ص 72.

270- جرائم عليه صلح و امنيت بشر ، همان ، ص 75.

271- مسئوليت بين المللي ، همان ، ص 77.

272- روابط ميان دولتها و سازمانهاي بين المللي ، همان بالا ، ص 78.

273- مفهوم  اسلامي حقوق بشردوستانه ،‌محقق داماد  ، مجله دانشكده حقوق تهران ، ش 29 ، سال 72.

274- مجموعه سخنرانيهاي ارائه شده در سمينار بين المللي حقوق بشر در اسلام و مسيحيت ، تهران 69  ، مجله دانشكده حقوق تهران ، ش 27 ، سال 70.

275- قدرت اجرايي قطعنامه هاي شوراي امنيت ( جنگ عراق و كويت) ، دكتر يوسف مولايي  ، مجله دانشكده حقوق تهران ، ش 33 ، سال 73.

276- بررسي عملكرد شوراي امنيت در حل بحران بوسني هرزگوين ، دكتر آقايي  ، مجله دانشكده حقوق تهران ، ش 36 ، سال 76.

277- مداخله امريكا در امور ايران و اقامه دعواي ايران در ديوان داوري ايران و امريكا  ، مجله دانشكده حقوق تهران ، ش 37 ، سال76.

278- تحليل حقوق پيمان منع گسترش سلاحهاي هسته اي با تأكيد بر ماده 4 پيمان ، دكتر مولايي ، مجله دانشكده حقوق تهران،  ش 37 ، سال 76.

279- مسأله قراردادهاي بين المللي موضوع اصل 77 و 139 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران  ، دكتر مير عباسي ، مجله دانشكده حقوق تهران ، ش 42 ، سال 76.

280-  رأي مشورتي ديوان بين المللي دادگستري در خصوص تهديد به استفاده از سلاح هسته اي ، مير شهبيز شافع  ، مجله دانشكده حقوق تهران ، ش 41 ، سال 77.

281- مصونيت قضايي كارشناسان ملل متحد با تأكيد ومعرفي قضايا مازيلو (1989) و كمار اسامي (199) ،‌محسن عبدالهي  ، مجله دانشكده حقوق تهران ، ش 50 ، سال 79.

282- حقوق بشر در دعاوي كيفري بر اساس اسناد بين المللي و منطقه اي ، دكتر اميدي  ، مجله دانشكده حقوق تهران ، ش 49 ، سال 79.

283- طبقه بندي اختلافات هواپيمايي كشوري ، محمد باقر شيخي اميدي  ، مجله دانشكده حقوق تهران ، ش 46 ، سال 78.

284- جزاير تنب و ابوموسي ، دكتر مجتهد زاده ، مجله دانشكده حقوق تهران ، ش 46 ، سال 78.

285- حداقل قواعد بشردوستانه قابل اجرا در آشوبها و شورشهاي داخلي ، دكتر ممتاز ، مجله دانشكده حقوق تهران ، ش 45 ، سال 78.

286- حقوق و توسعه ،‌گزارش ، دكتر مصفا  ، مجله دانشكده حقوق تهران ، ش 45 ، سال 78.

287- دادرسي كيفري به عنوان حقوق بشر ، دكتر اميدي  ، مجله دانشكده حقوق تهران ، ش 44 ، سال 78.

288- شخصيت حقوقي جامعه و اتحاديه اروپايي ، دكتر كدخدايي ، مجله دانشكده حقوق تهران ، ش 46 ، سال 78.

289- جنگ خليج فارس از ديدگاه حقوق ملتها ( بين الملل) ، دكتر وپست .سياست خارجي ، ش 1 ، س 65.

290- وضعيت ناوهاي جنگي دركنوانسيون جديد حقوق درياها ، علي رضا كاظمي .سياست خارجي ، ش 1 ، س 65.

291- تعهدات ضمني كشورها در فاصله بين امضا تاتصويب يك پيمان ، باتوجه به مسائل ناشي از اقدامات اخير برخي كشورهاي امضا كنندة كنوانسيون 1982 حقوق درياها ، بهمن آقايي ، .سياست خارجي ، ش 2 ، س 66.

292-مسئله بيطرفي و توقف و بازرسي كشتي هاي تجاري (1) ، (2) ، (3) ، مصطفي فروتن ، سياست خارجي ش 3 ، س 66 . ش 1 ، س دوم (‌دي- اسفند 66) . ش 3 ، سال 67.

293-ضرورت توسعه و تدوين حقوق بين الملل جنگ : تجارب جنگ تحميلي ، سعيد ميرزايي ، سياست خارجي ، ش 3 ، س 67.

294-حقوق بين الملل و سلاحهاي شيميايي (1) و (2) ،‌بهمن اقايي ، سياست خارجي ، ش 3 ، س 67 و  ش 1 س 68.

295- حقوق درياها ، دكتر مصطفي رنجبران ، سياست خارجي ، ش 3 ، س 67.

296- جغرافيايي سياسي طرحهاي تفكيك تردد در خليج فارس و تنگه هرمز ، دره ميرحيدر ( مهاجراني ، سياست خارجي ، ش 4 ، س 67.

297- رژيم حقوقي اروند رود ، بهمن اقايي ، سياست خارجي ، ش 4، س 67.

298- بيگانگان و حقوق بين الملل(1) ،‌(2) ، بهرام مستقيمي ، سياست خارجي ، ش 4 ، س 67 و ش 1 س 68.

299- عمليات پاسداري صلح و تلاش براي صلح ، ترجمة جمشيد زنگنه ، سياست خارجي ، ش 2 ، س 68.

300-آتش بس ، متاركه و ترك مخاصمه در روية شوراي امنيت ، گروه مطالعات حقوق بين الملل  ، سياست خارجي ، ش 2 ، س 68.

301- سازمان ملل متحد و جنگ خليج فارس ، ترجمه حميد اسلامي زاد ، سياست خارجي ، ش 3 ، س 68.

302- اروپاي واحد : چشم انداز اروپا در سال 1993 ، سعيد خالوزاده  ، سياست خارجي ، ش 3 ، س 68.

303- حقوق بين الملل جديد ، عبدالرحمن عالم  ، سياست خارجي ، ش 3 ، س 68.

304- حمايت  و توسعه محيط زيست دريايي در خليج فارس و درياي عمان ،‌ دكتر جمشيد ممتاز  ، سياست خارجي ، ش 4 ، س 68.

305- آيا توافق الجزيره و عهدنامه بغداد 1975 هنوز لازم الاجرا مي باشند ، ترجمه كامياب منافي  ، سياست خارجي ، ش1و 2 ، س 69.

306- در لواي جنگ : ديدگاههاي حقوقدانان امريكا در  مورد جنگ خليج فارس ، ترجمه عليرضا طيب ، سياست خارجي ، ش 3 ، س 69.

307-ادعاهاي ارضي عراق نسبت به كويت ، اصغر جعفري ولداني ، سياست خارجي ، ش 3 ، س 69.

308- مفهوم تلافي در حقوق جنگ ، محمد رضاضيائي بيگدلي ، سياست خارجي ، ش 3 ، س 69.

309-تحديد حدود فلات قاره خليج فارس ، دكتر ممتاز ، سياست خارجي ، ش 3 ، س 69.

310- ديوان داوري دعاوي ايران – ايالات متحده، غلامرضا نظر بلند ، سياست خارجي ، ش4 ، س 69.

311- منشور ملل متحد و كاربرد زور ، يان برانلي ، ترجمة منيژه اسكندري، سياست خارجي ، ش 1 ، س 70 .

312- اهميت قطعنامه ها و وتوهاي شوراي امنيت و ارتباط آنها باشرايط موجود ، ترجمه بهرام مستقيمي، سياست خارجي ، ش 3 ، س 70.

313-پاسخهايي به نقد بيانية عمومي الجزاير ، بهزاد نبوي ، سياست خارجي ، ش3 ، س 70 .

314- ويژه نامه كنفرانس نفت و گاز در دهه 90 ، سياست خارجي ، ش 4 ، س 70 .

315-امنيت دسته جمعي در تئوري و عمل ، هوشنگ مقتدر، سياست خارجي ، ش 1 ، س 71 .

316- پيك و بسته سياسي در حقوق ديپلماتيك و كنسولي ، فريبرز بختياري اصلي ، سياست خارجي ، ش 1 ، س 71 .

317-نسل جديد حقوق بشر ، محمود مسائلي ، سياست خارجي ، ش 1 ، س 71 .

318- هدفهاي كنفرانس سازمان ملل متحد د رمورد محيط زيست و توسعه ،تدوين استراتژي ها و تنظيم معاهدات ، محمود كرمي ، نسرين مصفا ، سياست خارجي ، ش 3و2 ، س 71 .

319- تخريب محيط زيست در جنگ عراق و كويت و حقوق مخاصمات مسلحانه ،‌دكتر ممتاز ، سياست خارجي ، ش 3و2 ، س 71 .

320- سازمان همكاري اقتصادي (‌اكو) ،‌گزارش ، سياست خارجي ، ش 3و2 ، س 71 .

321- گزارشي از تشكيلات و فعاليتهاي سازمان ملل متحد در امور زنان  ، سياست خارجي ، ش 3و2 ، س 71 .

322- ملاحظاتي در باب تعهد به مذاكره : دعواي فنلاند عليه دانمارك ، بهرام مستقيمي  ، سياست خارجي ، ش 3و2 ، س 71 .

323- بررسي موضوعي حقوق بشر توسط ارگانهاي حقوق بشري سازمان ملل ، سيد محمد علي متقي زاده ، سياست خارجي ، ش 3و2 ، س 71 .

324- حقوق بين الملل در سپيده دم قرن بيست و يكم ، مانفردلاكس ، ترجمة امير حسين رنجبريان  ، سياست خارجي ، ش1، س 72.

325- بحثي پيرامون مداخله بشر دوستانه از ديدگاه حقوق بين الملل ،‌منيژه اسكندري ، سياست خارجي ، ش1، س 72.

326- ديپلماسي واتيكان ، گزارش ، سياست خارجي ، ش1، س 72.

327- مشروعيت توسل به زور از طرق مسلحانه در حقوق بين الملل ، محمد كاظم عماد زاده ، سياست خارجي ، ش4 س 71.

328- نگاهي به مسائل جزاير ابوموسي و تنب كوچك و بزرگ ، اسناد ، سياست خارجي ، ش4 ، س 71.

329- روند بحثهاي حقوق بشر در سازمان ملل ، گزارش ، سياست خارجي ، ش4، س 71.

330- تروريسم بين الملل و حقوق اسلامي ،‌ديويد ارون شوارتز ، ترجمه زهرا كسمتي، سياست خارجي ، ش3و2، س 72.

331- واقع گرايي در روابط بين الملل ، احمد نقيب زاده ، سياست خارجي ، ش3و2، س 72.

332- برگزاري كنفرانس « ديپلماسي بازدارنده» ( پيشگيرانه) در استكهلم[1993] ، سياست خارجي ، ش3و2، س 72.

333- ناپايداري مرزها در خليج فارس ، اصغر جعفري ولداني ، سياست خارجي ، ش4، س 72.

334- آغازگر جنگ عراق و ايران كه بود ؟‌، ر. ك. رمضاني، سياست خارجي ، ش4، س 72.

335- ماهيت حقوقي مجازاتهاي نظامي در بحران كويت ،‌يوسف مولايي، سياست خارجي ، ش2و1، س 73.

336-نگرشي تاريخي به جزاير تنب و ابوموسي ، اصغر جعفري ولداني، سياست خارجي ، ش2و1، س 73.

337- ايران و جنگ جهاني دوم ، پيمان اتحاد سه گانه ، محمد حسن كاووسي عراقي ،‌اسناد ، سياست خارجي ، ش2و1، س 73.

338- دانشگاه سازمان  ملل متحد ، گزارش  ، سياست خارجي ، ش2و1، س 73.

329- نقش مشاركت سياسي در تواناسازي زنان ، نسرين مصفا ، سياست خارجي ، ش3، س 73.

340- توسعه حقوق بين الملل محيط زيست :  مسئوليت دولتها و حل مسالمت آميز اختلافات ، بزرگمهر زياران ، سياست خارجي ، ش3، س 73.

341- روند تجديد ساختار در سازمان ملل متحد ، جواد امين منصور ، سياست خارجي ، ش3، س 73.

342- نقش كانادا در نيروهاي حافظ صلح سازمان ملل متحد ، گزارش ، سياست خارجي ، ش3، س 73.

343- سازمان ملل متحد و علامت گذاري مرزهاي عراق- كويت ،‌اصغر جعفري ولداني ، سياست خارجي ، ش4، س 73.

344-بررسي حقوقي سياست خارجي ايران در خصوص جزاير ايراني خليج فارس ، دكتر ممتاز، سياست خارجي ، ش1، س74.

345- وضعيت حقوقي زنان در جامعه بين المللي ، شهناز نيك انجام ، سياست خارجي ، ش2، س74.

346- سطح اشتغال زنان در نظام ملل متحد ، سوسن پاسگر ، دكتر ممتاز، سياست خارجي ، ش2، س74.

347-رعايت اصل تساوي حاكميت دولتها . ضامن موفقيت و مشروعيت سازمان ملل متحد ، علي اكبر ولايتي، سياست خارجي ، ش3، س74.

348- اصلاحات سازمان ملل متحد پس از جنگ سرد ، رضا سيمبر ، سياست خارجي ، ش3، س74.

349- ملل متحد و محيط زيست ، حميد رضا ملك محمدي نوري ، سياست خارجي ، ش3، س74.

350- سازمان ملل متحد ومسئله عدم گسترش سلاحهاي هسته اي ، بهمن نعيمي ارفع ، سياست خارجي ، ش3، س74.

351-نگاهي به فعاليتهاي سازمان ملل متحد در زمينه حقوق بشر ، حسين مهرپور ، سياست خارجي ، ش3، س74.

352-شوراي امنيت و ايران ، بهرام مستقيمي ، سياست خارجي ، ش3، س74.

353-صلاحيت مشورتي ديوان بين المللي دادگستري ، سعيد ميرزايي ، سياست خارجي ، ش3، س74.

354- ايجاد و حفظ صلح در قرن آينده ، گزارش ، سياست خارجي ، ش3، س74.

355- مسئوليت خطير و حياتي سازمان ملل و نقش جديد آن در تضمين ايمني نيروگاههاي اتمي ، گزارش ، سياست خارجي ، ش3، س74.

356- گاهشمار مسائل مهم مربوط به ايران مطروحه در شوراي امنيت ، سياست خارجي ، ش3، س74.

357-عمليات جاري حفظ صلح سازمان ملل متحد ، سياست خارجي ، ش3، س74.

358-عمليات انجام شده حفظ صلح سازمان ملل متحد، سياست خارجي ، ش3، س74.

359-امنيت دسته جمعي شوراي امنيت و جنگ ايران و عراق : ديدگاه ايرانيان ، دكتر ممتاز، سياست خارجي ، ش3، س74.

360- وحدت آلمان و جانشيني دولتها در موردمعاهدات ،‌مرتضي صفري ، سياست خارجي ، ش3، س74.

361- معاهده منع گسترش سلاحهاي هسته اي در معرض سقوط ، مسعود بنيانيان ، سياست خارجي ، ش3، س74.

362-نقش سوئد در ميانجيگري بين المللي ، گزارش، سياست خارجي ، ش3، س74.

363- سازمان كنفرانس اسلامي : امكانات و محدوديتها ، سهراب شهابي ، سياست خارجي ، ش4، س75.

364-قاعده نفي سبيل و عضويت در سازمانهاي بين المللي ، مرضيه موسوي فر، سياست خارجي ، ش1، س75.

365-اسلام و حقوق بشر ، حسين مهرپور ، سياست خارجي ، ش1، س75.

366- نگاهي به يادداشت تفاهم 1971 ابوموسي ، اصغر جعفري ولداني، سياست خارجي ، ش2، س76.

367- مجموعه مقالات  ويژة سازمان كنفرانس اسلامي ، سياست خارجي ، ش3، س76.

368- ديپلماسي پيشگيرانه در سازمان ملل متحد ، فرهاد شهابي ، سياست خارجي ، ش4، س76.

369- از سانفرانسيسكو تاسارايوو ، ديپلماسي بازدانده در نظام بين المللي ، رضا سيمبر ، سياست خارجي ، ش1، س77.

370- نقش سازمانهاي منطقه اي در حفظ صلح و امنيت بين المللي ، محمد مهدي يوسفي  ، سياست خارجي ، ش1، س77.

371-اصل عدم تهديد و توسل به زور درجهان معاصر ، آ.مولرسن ، ترجمة منيژه اسكندري  ، سياست خارجي ، ش1، س77.

372-پژوهشي درباره جزاير ايراني تنب و ابوموسي ، دكتر اصغر جعفري ولداني  ، سياست خارجي ، ش3، س77.

373- منع جامع آزمايش هاي هسته اي ،‌دكتر رضا سميبر  ، سياست خارجي ، ش3، س77.

374-شهادت ديپلماتهاي جمهوري اسلامي ايران  از ديدگاه حقوق بين الملل ، علي نسيم فر ، سياست خارجي ، ش3، س77.

375-تحديد حدود فلات قاره در مناطق شمالي خليج فارس ، دكتر اصغر جعفري ولداني ، سياست خارجي ، ش4، س77.

376-ايران و سلاحهاي كشتار جمعي ، دكتر محمد علي بصيري ، سياست خارجي ، ش4، س77.

377- واگذاري اجراي اقدامهاي قهري شوراي امنيت به سازمانهاي منطقه اي ، دكتر جمشيد ممتاز ، سياست خارجي ،ويژة اروپا ،س78.

378- مداخله ي انسان دوستانه :‌مورد كوزوو ،‌دكتر مقتدر، سياست خارجي ،ويژة اروپا ،س78.

379-نظام اروپايي حقوق بشر در پرتو كنوانسيون 1950 رم ، دكتر رضا موسي زاده ، سياست خارجي ،ويژة اروپا ،س78.

380- حق شرط به معاهدات ، صفت اله طاهري شميراني ، سياست خارجي ، ش 1 ، س 78 .

381-معماي كوزوو و دورنماي آينده ، محمد قدس ، گزارش  ، سياست خارجي ، ش 1 ، س 78 .

382- نظام حقوقي بهره برداري از منابع نفت و گاز درياي خزر ، صفت اله طاهري شميراني ، سياست خارجي ، ش 2 ، س 78 .

383- حق توسعه : بررسي ابعاد حقوق بشري توسعه ، سيد علي موسوي  ، سياست خارجي ، ش 2 ، س 78 .

384-شهادت ديپلماتهاي جمهوري اسلامي ايران  از ديدگاه حقوق بين الملل و حقوق اسلامي ، گزارش  ، سياست خارجي ، ش 2 ، س 78 .

385- بنيادهاي حقوقي خلع سلاح ، گزارش  ، سياست خارجي ، ش 2 ، س 78 .

386-  سازمان ملل متحد ومنافع ملي ،‌گزارش  ، سياست خارجي ، ش 2 ، س 78 .

387-جايگاه حقوق بشر در نظريه هاي روابط بين الملل ، دكتر جك دانلي ، ترجمه امير مسعود اجتهادي  ، سياست خارجي ، ش 3 ، س 78 .

388-مروري بر تحول مفهوم مسئوليت بين المللي ، دكتر رضا موسي زاده  ، سياست خارجي ، ش 3 ، س 78 .

389- فراسوي ديپلماسي بازدارنده : صلح سازي ، پاسداري و تحميل صلح ، دكتر رضا سيمبر ، سياست خارجي ، ش 3 ، س 78 .

390- اقدامهاي جامعه بين المللي در مبارزه با مواد مخدر ، گزارش  ، سياست خارجي ، ش 3 ، س 78 .

391-نقش بلنديهاي جولان در گفتگوهاي سوريه و رژيم صهيونيستي ، حميد بيات  ، سياست خارجي ، ش 4 ، س 78 .

392- ملتهاي بدون كشور در جامعه بين المللي ، دكتر رضا سيمبر  ، سياست خارجي ، ش 4 ، س 78 .

393- مناطق پرواز ممنوع و عملكرد شوراي امنيت ، دكتر الهام امين زاده  ، سياست خارجي ، ش 4، س 78 .

394- سازمان ملل متحد : گذشته ، حال ، آينده ، دكتر عسگر خاني  ، سياست خارجي ، ش 4 ، س 78 .

395-جايگاه جهاني كميسارياي عالي حقوق بشر در نظام بين المللي ، دكتر ذاكريان  ، سياست خارجي ، ش4 ، س 78 .

396- آنسكام و برنامه سلاحهاي ميكروبي عراق و اثرات آن بر نظام كنترل تسليحات ،‌استفان بك  ، سياست خارجي ، ش 4 ، س 78 .

397- آوراگان فلسطيني و فرايند صلح خاورميانه ، گزارش  ، سياست خارجي ، ش 4 ، س 78 .

398- نگاهي اجمالي به ابعاد حقوقي-سياسي تروريسم بين الملل و نهضتهاي رهايي بخش ، گزارش ، سياست خارجي ، ش4 ، س 78 .

399- حقوق بين الملل و موضوع حفاظت از ميراث فرهنگي زير آب ، كامران هاشمي  ، سياست خارجي ، ش 1 ، س 79 .

400- سازمان ملل متحد در آغاز قرن بيست و يكم ،‌گزارش ، سياست خارجي ، ش 1 ، س 79 .

401- جهاني شدن اقتصاد وشركت هاي چند مليتي ، سعيد تائب ، سياست خارجي ، ش 2 ، س 79 .

402- پديده جهاني شدن و حقوق فرهنگي ، اسعد اردلان ، سياست خارجي ، ش 2 ، س 79 .

403- تعامل حقوق و سياست بين الملل در عصر جهاني شدن ، مسعود اسلامي ، سياست خارجي ، ش 2 ، س 79 .

404- روند جهاني شدن در بستر حقوق بشر و چالش هاي آن ، سهيل صفايي، سياست خارجي ، ش 2 ، س 79 .

405- مالكيت و جهاني شدن ،‌گزارش، سياست خارجي ، ش 2 ، س 79 .

406- جنايات جنگي در مناقشات مسلحانه غير بين المللي مطابق اساسنامه ديوان بين المللي كيفري،دكتر ممتاز ، سياست خارجي ، ش 3، س 79 .

407- مين هاي ضد نفر ، زهرا نوع پرست ، سياست خارجي ، ش 3 ، س 79 .

408- راهبرد حقوقي جمهوري اسلامي ايران  در زمينه نظام بين المللي حقوق بشر ، جمشيد شريفيان، سياست خارجي ، ش 3 ، س 79.

409- اجلاس بين دوره ای غير رسمي كميسيون مقدماتي تأسيس ديوان كيفري بين المللي ، گزارش،سياست خارجي ،ش 3 ، س 79 .

410- ريشه هاي بحران كوزوو دخالت ناتو ، گزارش ، سياست خارجي ، ش 3 ، س 79 .

411- مداخله بشردوستانه ناتو در كوزوو و اصل عدم توسل به زور ، دكتر ممتاز ، سياست خارجي ، ش 4 ، س 79 .

412- فراگرد تبديل قواعد بنيادين حقوق بشر به قواعد آمره ، مهدي ذاكريان ، سياست خارجي ، ش 4 ، س 79 .

413- رابطه  حقوق توسل به زور و حقوق درگيريهاي مسلحانه : بررسي ابعاد حقوقي استفاده از سلاحهاي هسته اي ، ترجمه نادر ساعد، سياست خارجي ، ش 4 ، س 79 .

414-لاكربي : بررسي ابعاد حقوقي دادگاه لاكربي ، عليرضا كاظمي ، سياست خارجي ، ش 4 ، س 79 .

415- كنوانسيون هاي بين المللي در موردتروريسم ، گزارش ، سياست خارجي ، ش 4 ، س 79 .

416- تحليلي بر تحولات اخير فلسطين ،‌گزارش ، سياست خارجي ، ش 4 ، س 79 .

417- انتفاضه و حقوق بين الملل ، سياست خارجي ، ش 1 ، س80 .

418- نگاهي از درون : مسئل فراروي سازمانهاي حقوق بشر در اسرائيل و اراضي اشغالي ، گزارش ، سياست خارجي ، ش 1 ، س80 .

419- بررسي مباني سياسي و حقوقی مخالفت امريكا با تأسيس ديوان كيفري  بين المللي ، سيد محسن ظريف كارفرد، سياست خارجي ، ش 2 ، س80 .

420- نگاهي به ديوان كيفري بين المللي ، گزارش ، سياست خارجي ، ش 2 ، س80 .

421- حاكميت دولت در قرن 21 ، گزارش ، سياست خارجي ، ش 2 ، س80 .

422-بين المللي شدن حقوق بشر ، جمشيد شريفيان ، سياست خارجي ، ش 3 ، س80 .

423-حفاظت از محيط زيست و حقوق نسل هاي آينده در پرتو رأي مشورتي 1996 ديوان بين المللي دادگستري ،‌ترجمه نادر ساعد ، سياست خارجي ، ش 3 ، س80 .

424- ديوان كيفري بين المللي ، ژان مارك سورل ، ترجمه معصومه سيف افجه اي، سياست خارجي ، ش3 ، س80 .

425- بررسي و تحليل مفاد كنوانسيون ملل متحد راجع به مبارزه با جرائم سازمان يافته فراملي ، گزارش ، سياست خارجي ، ش 3 ، س80 .

426- تدوين پروتكل اختياري شركت كودكان در منازعات مسلحانه ، گزارش ، سياست خارجي ، ش 3 ، س80 .

427- مجموعه مقالات ويژة 11 سپتامبر ، سياست خارجي ، ش 4 ، س80 .

428- بررسي عملكرد سازمان ملل در زمينه مقابله با تروريسم ، نبي سنبلي ، سياست خارجي ، ش 4 ، س80 .

429- پاسخ به تروريسم بين المللي : توسعه مرزهاي حقوق بين الملل به سوي آزادي ، ترجمه محسن شريفي ، سياست خارجي ، ش4 ، س80 .

430- از كشورهاي ياغي تا محور اهريمني : مهار تاحمله پيشگيرانه ، مصطفي زهراني ، سياست خارجي ، ش 1 ، س81 .

431- جغرافياي جديد منازعات ( منابع طبيعي مشترك) . ترجمة داود رضايي  ، سياست خارجي ، ش 1 ، س81 .

432- ديپلماسي و تروريسم بين المللي ، اسعد اردلان  ، سياست خارجي ، ش 1 ، س81 .

433- كنوانسيون سازمان ملل عليه جنايتكاري فراملي سازمان يافته ، همايون حبيبي  ، سياست خارجي ، ش 1 ، س81 .

434- علم ژنتيك و نظريات روابط بين الملل ، گزارش ، سياست خارجي ، ش 1 ، س81 .

435- بررسي تروريسم و تمدن ، گزارش ، سياست خارجي ، ش 1 ، س81 .

436- جرائم ارتكابي  در دريا ، دكتر ممتاز  ، سياست خارجي ، ش 2 ، س81 .

437- هزاره جديد : سازمان ملل متحد و حقوق بشر ، ترجمه شريفيان  ، همان.

438- كميسيون حقوق بشر 2002 و جمهوري اسلامي ايران  ، گزارش  ، همان.

439- ناتو ، سيستم امنيت دسته جمعي و تحولات آن پس از جنگ سرد ، نبي الله اعظمي  ، سياست خارجي ، ش 3 ، س81 .

440-حقوق بين الملل و توسل به زور عليه عراق ، ترجمه محسن شريفي  ، سياست خارجي ، ش 3 ، س81 .

441- بررسي ديدگاههاي مختلف در تقويت سازوكار سازمان ملل متحد درامر كنترل مواد مخدر ،گزارش ،سياست خارجي ، ش 3 ، س81.

442- مفهوم حاكميت ملي  بعد از 11 سپتامبر ، حسن روحاني،سياست خارجي ، ش 1 ، س82.

443- ميانجيگري بين المللي در منازعات داخلي ،سيد رسول موسوي،سياست خارجي ، ش 1 ، س82.

444- مقابله با اعمال غير قانوني عليه ايمني دريانوردي ، دكتر ممتاز ،سياست خارجي ، ش1  ، س82.

445- تحول مفهوم دفاع مشروع در حقوق بين الملل با تأكيد بر تحولات بعد از 11 سپتامبر 2001، محسن شريفي  ،سياست خارجي ، ش 1 ، س82.

446- مشروعيت توسل به زور عليه عراق : بررسي نظريه پيشدستي در دفاع از خود ، ترجمه سيد حسين سادات ميداني  ،سياست خارجي ، ش 1 ، س82.

447- حقوق بشر و گفتگوي تمدنها ، جك دانلي ، ترجمه رضا دهقاني ، سياست خارجي ، ش 1 ، س82 .

448- مسائل اجتماعي اتحاديه اروپا ، احمد نقيب زاده  ، سياست خارجي ، ش 2 ، س82 .

449- چالشهاي فراروي ديوان كيفري بين المللي ،‌دكتر بيگ زاده  ، سياست خارجي ، ش 2 ، س82 .

450- حقوق توسل به زور عليه عراق ، ترجمه ستار احمدي ، سياست خارجي ، ش 3 ، س82 .

451- طراحي و تكامل در نظام بين المللي : مطالعه موردي رژيمهاي بين المللي كنترل سلاحهاي كشتار جمعي ، حيدرعلي بلوچي ، سياست خارجي ، ش 4 ، س82 .

452- شوراي امنيت و امكان كنترل اعتبار قطعنامه هاي آن توسط ديوان بين المللي دادگستري ، ستار احمدي ، سياست خارجي ، ش4، س82 .

453- خليج فارس و خاورميانه عاري از سلاحهاي كشتار جمعي ، فرهاد طلايي ، سياست خارجي ، ش 1 ، س83 .

454- تحديد حاكميت ملي دولتها با مداخله گرايي سازمان ملل بعد از جنگ سرد ، شهرزاد ابراهيمي ، سياست خارجي ، ش 1 ، س83 .

455- تعامل سازوكارهاي بين المللي زيست محيطي و توسعه اي با اولويت هاي ملي ، هادي سليمان پور، سياست خارجي ، ش 1 ، س83 .

456-ابهامات قطعنامه 1422(2001) شوراي امنيت ( در مورد خودداري ديوان كيفري بين المللي از رسيدگي به جرائم نيروهاي حافظ صلح ) ،‌ترجمه نادر ساعد، سياست خارجي ، ش 1 ، س83 .

457- حقوق بين الملل و جهان اسلام : به سوي نظام حقوقي بين المللي چند قطبي ،‌گزارش، سياست خارجي ، ش 1 ، س83 .

458- خلع سلاح ليبي و نقش  شوراي  امنيت سازمان ملل متحد ،گزارش، سياست خارجي ، ش 1 ، س83 .

459- جامعه بين المللي و مواجهه باتروريسم ، رضا سيمبر، سياست خارجي ، ش 2 ، س83 .

460- كنوانسيون ملل متحد براي مبارزه با فساد ، اسماعيل بقايي، سياست خارجي ، ش 2 ، س83 .

461- نظرية مشورتي ديوان بين المللي دادگستري : محكوميت قضايي اسرائيل ، سيد حسين سادات ميداني ، سياست خارجي ، ش 2 ، س83 .

462- مجموعه مقالات ويژة عراق ، سياست خارجي ، ش 4 ، س83 .

463- توسعه مسئوليت بين المللي در پرتو حقوق بين الملل محيط زيست ، دكتر زماني ، پژوهشهاي حقوقي ، ش 1 س 81 .

464-  مقدمه اي بر مطالعه اصول حاكم بر صلاحيت كيفري در حقوق جزاي بين المللي ، دكتر علي خالقي ، پژوهشهاي حقوقي ، ش2 س 81 .

465- استقرار ديوان كيفري بين المللي ، دكتر سيد قاسم زماني ، پژوهشهاي حقوقي ، ش 2 س 81 .

466- نقدي بر طرح مواد كميسيون حقوق بين الملل در مورد مسئوليت دولتها ، جيمز كرافورد ،‌ترجمه زهرا كسمتي ، پژوهشهاي حقوقي، ش 2 س 81 .

467- تأملي بر دعاوي ايران در ديوان بين المللي دادگستري ،‌دكتر سيفي ، پژوهشهاي حقوقي، ش 3 س 82 .

468- چالش هاي مسئوليت كيفري دولت از منظر كميسيون حقوق بين الملل ، محسن عبداللهي، پژوهشهاي حقوقي، ش 3 س 82 .

469- عمل حقوقي از ديدگاه يك حقوقدان بين المللي ،‌ترجمه دكتر منصوريان، پژوهشهاي حقوقي، ش 3 س 82 .

470- پليس اروپا( يوروٌپل) ،‌دكتر خالقي ، پژوهشهاي حقوقي، ش 3 س 82 .

471- كنوانسيون سازمان بهداشت جهاني در مورد كنترل دخانيات(2003) ، دكتر زماني ، پژوهشهاي حقوقي، ش 3 س 82 .

472- موانع اساسي منشور سازمان ملل متحد در موردايجاد و حفظ صلح ، دكتر موسوي ، ديدگاههاي حقوقي ، نشريه دانشكده علوم قضايي ، ش 4 س 75.

473- جنبه هاي نظامي كنوانسيون 1982 حقوق درياها ، دكتر آقايي ، فصلنامه حق ، ش 11-12 ، س 66 .

474- ناتو : گذشته ، حال و آينده ،‌دكتر صراف يزدي ، اطلاعات سياسي- اقتصادي ، ش 178-177 ، س 81 .

475- بررسي مسائل عراق از ديدگاه حقوق بين الملل ، ضيائي بيگدلي ، اطلاعات سياسي- اقتصادي ، ش 150-149 ،‌س 78.

476- سازمان ملل متحد پس از جنگ امريكا و عراق ، دكتر توسلي ، اطلاعات سياسي- اقتصادي ،  ش206-205 ، س 83.

477- آيا جنگ بر سر گسترش جنگ افزارهاي ويژه كشتار جمعي مشروع است ؟ مورد عراق ، حيدر علي بلوچي ،‌اطلاعات سياسي- اقتصادي ، ش 206-205 ، س 83.

478- راهبردي براي جلوگيري از تروريسم اتمي ، ترجمه صفرعلي محمودي  ،‌اطلاعات سياسي- اقتصادي ، ش 206-205  ، س83 .

479- نهضتهاي رهايي بخش و تروريسم بين المللي از ديدگاه حقوق بين الملل ، ديدخت صادقي  ،‌اطلاعات سياسي- اقتصادي ، ش 206-205 ، س 83 .

480- حقوق بشر : از آرمان يا واقعيت و چشم انداز آينده ،‌لويي هنكين ،‌ترجمه فرشيد سرافراز ،‌اطلاعات سياسي- اقتصادي ، ش 206-205  ، س 83 .

481- حقوق بشر و حاكميت دولتها ، نگرشي تحليلي بر پايه اسناد بين المللي ، ايرج رضايي راد  ،‌اطلاعات سياسي- اقتصادي ، ش206-205 ، س83.

482- ديوان اروپايي حقوق بشر و پشتيباني از آزادي مطبوعات ، دكتر رويا معتمد نژاد  ،‌اطلاعات سياسي- اقتصادي ، ش 216-215 ، س84 .

483- گسترش شوراي امنيت : طرح و ديدگاه ها ، حسن مهدويان  ،‌اطلاعات سياسي- اقتصادي ، ش 216-215  ، س 847 .

484- بحران آب و همكاريهاي بين المللي ، دكتر بهروز ساري صراف  ،‌اطلاعات سياسي- اقتصادي ، ش 216-215  ، س 84.

485- مفهوم مشروعيت (حكومتها) و رهيافتهاي گوناگون نسبت به آن ، فرشيد سرفراز ،‌اطلاعات سياسي- اقتصادي ، ش 178-177، س81

486- ناتو : گذشته ، حال و آينده ، دكتر غلامرضا صراف يزدي ،‌اطلاعات سياسي- اقتصادي ، ش 178-177 ، س81.

487- حمله امريكا به افغانستان و مسائل داخلي ايالات متحده  ،‌اطلاعات سياسي- اقتصادي ، ش178-177  ، س81

488- ايران و عضويت در سازمان جهاني بازرگاني ، ترجمه جعفر خيرخواهان  ،‌اطلاعات سياسي- اقتصادي ، ش 178-177-  ، س81

489- بررسي مواضع فرهنگ مطرح در اسناد بين المللي جهانگردي ، زهرا كسمتي  ،‌اطلاعات سياسي- اقتصادي ، ش 178-177 ، س81 .

490- يكپارچگي رژيم بين المللي حقوق بشر ، امير مسعود اجتهادي ،‌اطلاعات سياسي- اقتصادي ، ش 148-147، س 78.

491- حقوق بشر در پرتو رهيافتهاي نظم تازه جهاني ،‌دكتر زاكريان ،‌اطلاعات سياسي- اقتصادي ، ش148-147 ، س 78.

492- سازمانهاي غير دولتي و نفوذ آنها در جامعه جهاني ، دكتر سيمبر  ،‌اطلاعات سياسي- اقتصادي ، ش 148-147 ، س78.

493- محيط زيست و حقوق بشر ، دكتر پارسا  ،‌اطلاعات سياسي- اقتصادي ، ش148-147 ، س78 .

494- عدالت  در انديشه سياسي غرب ، دكتر بهرام اخوان  ،‌اطلاعات سياسي- اقتصادي ، ش 148-147، س78 .

495-نگاهي به ديوان كيفري بين المللي ، مرتضي صفري ، اطلاعات سياسي – اقتصادي ، ش 154-153 ، س 79.

496- ديوان كيفري بين المللي و جمهوري اسلامي ايران ، دكتر فرهاد پروين  ،‌اطلاعات سياسي- اقتصادي ، ش 154-153، س79 .

497- تعريف جرائم نسبت به بشريت در كنفرانس رم ، ترجمه زهرا كسمتي  ،‌اطلاعات سياسي- اقتصادي ، ش 154-153 ، س79 . 

498- حقوق بشر : ميراث مشترك جهاني ، دكتر سيمبر  ،‌اطلاعات سياسي- اقتصادي ، ش 134-133، س77 .

499- اصول  حقوق بين الملل از ديدگاه دكترين اسلامي ، صبحي محمصاني ، ترجمه ضيائي بيگدلي  ،‌اطلاعات سياسي- اقتصادي ، ش 134-133، س77 .

500- مسائل محيط زيست و آلودگي هاي نفتي در آبهاي بين المللي و خليج فارس ، دكتر قراگزلو  ،‌اطلاعات سياسي- اقتصادي ، ش 134-133، س 77 . 

501- محاكمه صدام ومسأله صلاحيت دادگاه از منظر حقوق داخلي و بين المللي ، دكتر علي خالقي ، پژوهشهاي حقوقي ، ش 4 س82.

502- مشروعيت ساخت ديوار حائل در سرزمين هاي اشغالي فلسطين از ديدگاه حقوق بشر و حقوق بشردوستانه ، ترجمه سيد حسين سادات ميداني ، پژوهشهاي حقوقي ، ش 4 س82.

503- رأي ديوان بين المللي دادگستري در قضيه سكوهاي نفتي : ديپلماسي قضايي در دادرسي بين المللي ، دكتر سيد جمال سيفي ، پژوهشهاي حقوقي ، ش 4 س82.

504- بررسي امكان اعمال اصل ممنوعيت اعاده در مواجهه  با حركات گسترده آوارگان جنگي ، فاطمه كيهانلو  ، پژوهشهاي حقوقي ، ش 4 س82.

505- آژانس چند جانبه تضمين سرمايه گذاري( ميكا) و استانداردهاي سرمايه گذاري خارجي ، مسعود صبور ، پژوهشهاي حقوقي ، ش 4 س82.

506- ارزيابي تحكيم امنيت هسته اي و نظام عدم گسترش بامعيار حقوق بين الملل عرفي  ،‌نادر ساعد  ، پژوهشهاي حقوقي ، ش 4 س82.

507- سلاحهاي هسته اي : نقطه تلاقي حقوق توسل به زور و حقوق بشردوستانه بين المللي در پرتو رأي مشورتي ديوان بين المللي دادگستري (1996) ، حسن سواري  ، پژوهشهاي حقوقي ، ش 4 س82.

508- حمايت از تأسيسات هسته اي در درگيرهاي مسلحانه ، محسن عبداللهي ، پژوهشهاي حقوقي ، ش 4 س82.

509- جايگاه اجراي موقت پروتكل الحاقي معاهده عدم گسترش سلاحهاي هسته اي در حقوق عمومي ايران ، پروانه تيلا ، پژوهشهاي حقوقي ، ش 4 س82.

510- چالش هاي ورود كشورهاي اسلامي به نظام حقوقي-اقتصادي بين المللي با تأكيد بر ايران ، دكتر بهروز اخلاقي  ، پژوهشهاي حقوقي ، ش 5 س83.

511- علني بودن دادرسي در پرتو اسناد بين المللي و حقوق داخلي ، دكتر علي خالقي ، پژوهشهاي حقوقي ، ش 5 س83.

512- ساخت ديوار حائل در سرزمين اشغالي فلسطين : ديوان بين المللي دادگستري به عنوان حافظ صلح و امنيت بين المللي ، امين زارع فر و حميد هاشمي ، پژوهشهاي حقوقي ، ش 5 س83.

513- انطباق تحریمهای شورای امنیت با حقوق بشردوستانه بین المللی ، دکتر ممتاز ، سیاست خارجی ، ش 4 ، س78.

514- قطعنامه سپتامبر 2004 و عملكرد شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي در آزمون اجراي حقوق بين الملل  ، پژوهشهاي حقوقي ، ش 5 س83.

515- حمايت از حق ثبت اختراعات در سازمان جهاني تجارت ، امير ساعد وكيل ، پژوهشهاي حقوقي ، ش 5 س83.

516- تعقيب كيفري كارگزاران عاليرتبه دولتها در دادگاههاي داخلي به اتهام ارتكاب جرائم بين المللي ( دعواي كنگو عليه بلژيك در ديوان بين المللي دادگستري) ،آنتونيو كاسسه ، ترجمه حميد رضا جاويد نژاد ، پژوهشهاي حقوقي ، ش 5 س83.

517- تأملي بر قطعنامه 1559 شوراي امنيت در مورد حاكميت لبنان و خروج نيروهاي بيگانه از اين كشور ، دكتر سيد قاسم زماني  ، پژوهشهاي حقوقي ، ش 5 س83.

518- بلژیك و پايان ده سال رؤياي صلاحيت جهاني در جرائم بين المللي ، دكتر علي خالقي ، پژوهشهاي حقوقي ، ش 6 س83.

519- شوراي امنيت و ارجاع وضعيت « دارفور» (سودان) به ديوان كيفري بين المللي ، دكتر سيد قاسم زماني ، پژوهشهاي حقوقي ، ش 6 س83.

520- نگرشي حقوقي به موافقت نامه پاريس درباره برنامه هسته اي ايران ، سيد حسين سادات ميداني، پژوهشهاي حقوقي ، ش 6 س83.

521- جهاني امن تر : مسئووليت مشترك ما ( گزارش هيأت عالي رتبه دبيركل در خصوص تهديدات ، چالش ها و تغيير ها ( دسامبر 2004) ،‌امير ساعد وكيل ، پژوهشهاي حقوقي ، ش 6 س83.

522-تروريسم رسانه اي ، دكتر حسين مير محمد صادقي ،مجموعه مقالات همايش تروريسم ودفاع مشروع از منظر اسلام و حقوق بين‌الملل، دي ماه 1380 ، قوه قضائيه .

523- مسئله ترور و تروريسم از منظر اسلام ،‌آيت الله موسوي بجنوردي ، همان .

524- بررسي اجمالي تروريسم و دفاع مشروع از منظر اسلام و حقوق بين الملل ، اكبر فيض ، همان .

525- مباني فقهي محكوميت تروريسم در اسلام ، ايت الله مرعشي ، همان .

526- تروريسم و تفكيك آن از مبارزات آزاديبخش ، دكتر ممتاز ، همان .

527- نگاهي اجمالي به كنوانسيونهاي بين المللي منطقه اي مقابله باتروريسم ، دكتر محمد جواد شريعت باقري ، همان .

528- حقوق قربانيان تروريسم ، دكتر جعفر كوشا ، همان .

529- مفهوم دفاع مشروع در قبال تروريسم ، دكتر الهام امين زاده، همان .

530- نگاهي اجمالي به كنوانسيونهاي بين المللي مقابله باتروريسم ، دكتر عليرضا ديهيم ، همان .

531- بررسي اجمالي تروريسم در كنوانسيونهاي حقوق بين الملل هوايي ، دكتر نجفي اسفاد ، همان .

532- مفهوم تروريسم ، دكتر محمد علي اردبيلي ،همان .

533- تفكيك بين تروريسم و جرايم سياسي ، دكتر باقر  شاملو ، همان .

534- مقابله با تروريسم و حقوق بشر ،‌دكتر نسرين مصفا ، همان .

535- دادگاههاي نظامي مبارزه با تروريسم ، نقض آشكار حقوق بشر ، دكتر كدخدايي ، همان .

536- تحليل تروريسم در نسبيت مفهومي امنيت و منافع ملي ، دكتر ره پيك ، همان .

537- تحليل قطعنامه هاي اخير شوراي امنيت در خصوص مبارزه با تروريسم ،‌دكتر ضيائي بيگدلي ، همان .

538- صلاحيت محاكم كيفري در رسيدگي به جنايات بين المللي ، دكتر حسين مير محمد صادقي ، مجموعه مقالات همايش تحولات اخير حقوق بشر دوستانه بين المللي ،1381.

539- حقوق بشردوستانه در آستانه قرن بيست و يكم ، دكتر گودرز افتخار جهرمي ، همان .

540- محدوديتهاي نظامي در حقوق بشردوستانه ، امير  سرتيپ  دكتر ملك زاده ، همان .

541- زنان و تعارضات مسلحانه ، دكتر نسرين مصفا ، همان .

542- حقوق بشر ، حقوق بشر دوستانه و حقوق بين الملل بشر ، دكتر ضيائي بيگدلي ، همان .

543- جايگاه حقوق بشر دوستانه در علم سير اسلامي ، محقق داماد ،همان .

544- حقوق بشر دوستانه بين المللي ، رويه هاي فعلي و چالش ها ، خانم ليس اس بوردال ، همان .

545-پناهندگي وآوارگي در درگيريهاي مسلحانه ، دكتر يوسف مولايي ، همان .

546- حمايت از غير نظاميان در مخاصمات مسلحانه ، دكتر رنجبريان ،‌همان

547-مباني فلسفي اصول حقوق بشر جهاني ، دكتر محقق داماد، مجموعه مقالات بررسي مسائل حقوق بين الملل بشر ، ارديبهشت 1381.

548-مباني و مفاهيم بينادين فلسفه حقوق بشر در شرق و غرب ، پرفسور امين ، همان

549- حق شرط بر معاهدات حقوق بشري ، دكتر ضيائي بيگدلي ، همان .

550- حقوق بشر و مسئوليت بين المللي دولتها ، دكتر باوند ،‌همان .

551- رعايت حقوق فردي در دادرسي بين المللي كيفري ، با تأكيد بر حقوق متهم ، دكتر آزمايش ، همان .

552- فلسفه جهاني شدن حقوق بشر ، دكتر محمود لواساني ، همان .

553- مداخله بشر دوستانه در حقوق بين الملل ،‌دكتر صلح چي ، همان .

554- حقوق بين الملل بشر و حقوق بشر اسلامي ، تطابق ياتعارض؟ ، دكتر فرهاد پروين ، همان .

555- در تفكيك پذيري تمامي حقوق بشر : وضعيت حقوق اقتصادي ، اجتماعي و فرهنكي و  موانع اجراي آن ، دكتر عليرضا پارسا ، همان .

556-سازمانهاي غير دولتي بين المللي حامي حقوق بشر : چشم انداز اميد ها و چالشها ، دكتر رضا سيمبر ، همان .

557- تضمينات حقوقي حقوق بشر ، دكتر كمال الدين هريسي نژاد ، همان .

558- حق توسعه وضرورت بازنگري در آن ، دكتر فيصل عامري .‌همان .

559-اصل اصلاحات جهاني ،ابزاري براي تأمين و تضمين حقوق بشر ، دكتر حسين پوربافراني ، همان .

560-حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در فلسطين ،‌دكتر الهام امين زاده ، همان .

561- بررسي حق آموزش در اعلاميه جهاني حقوق بشر ،سيمين شعباني و اكرم قديمي ، همان .

562- آزادي وجدان و مذهب ، دكتر محمد محمدي گرگاني ، همان .

563-استناد به استفادة بلاجهت با وجود رابطه قراردادي ، دكتر سيد حسين صفايي ، مجله حقوقي ، ش 2 ، س 64.

564- تدوين تدريجي حقوق تجارت بين المللي ، دكتر ناصر صبح خيز ، مجله حقوقي ، ش 2 ، س 64.

565- ديون منفور ، ترجمه دكتر رضا فيوضي ، مجله حقوقي ، ش 2 ، س 64.

566- قاعدة استمرار تابعيت در دعاوي بين المللي ، دكتر حسن غلامي ، مجله حقوقي ، ش 2 ، س 64.

567- بحثي در حقوق فضا ، دكتر ضيائي بيگدلي ، مجله روابط بين الملل ، ش 6 ، س 55 .

568- تحول سازمانهاي اروپا پس از جنگ جهاني دوم ، محمود صوراسرافيل  ، مجله روابط بين الملل ، ش 6 ، س 55 .

569- بررسي جامعة شناسي و استراتژيهاي جمعيتي اسرائيل [ تغيير در بافت جمعيتي سرزمين فلسطينى] ، بهرام اخوان كاظمي ، سياست خارجي ، ش 2 ، سال 1370.

570- تحول مفهوم حفظ صلح ، دكتر نسرين مصفا ، سياست خارجي ، ش 2 ، سال 1370.

571- مشروعيت جنگ  و توسل به زور از ديد حقوق بين الملل ، دكتر ضيائي بيگدلي ، سياست خارجي ، ش 2 ، سال 1370.

572- صور گوناگون سلطة بين المللي ، عبدالرحيم ذاكر حسين ، مجلة حقوقي ، ش 6، س 1365.

573- نگرشي اجمالي به حقوق جنگ ، دكتر ضيائي بيگدلي ، مجلة حقوقي ، ش 6، س 1365.

574- نظر حقوقي داوران ايراني در مخالفت باتصميم اكثريت ، مجلة حقوقي ، ش 6، س 1365.

575- نكاتي در آئين دادرسي بين المللي ، دكتر رضا فيوضي ، مجلة حقوقي ، ش 6، س 1365.

576- قاعده  استاپل ، دكتر ناصر صبح خيز ، مجلة حقوقي ، ش 6، س 1365.

577- كنوانسيون حل و فصل اختلافات مربوط به سرمايه گذاري بين دولتها و اتباع دول ديگر ، 1966 ، متن ترجمه شده ، مجلة حقوقي، ش 6، س 1365.

578- مفهوم تجاور در حقوق بين الملل ، دكتر ممتاز ، مجلة حقوقي ، ش 8 ، س 1366.

579- مسئله شمول مفاد كنوانسيون جديد حقوق درياها به كشورهاي ثالث غير عضو ، دكتر سيد علي اصغر كاظمي ، مجلة حقوقي ، ش 8 ، س 1366.

580- گزارشي از آراي ديوان داوري دعاوي ايران و امريكا ، مجلة حقوقي ، ش 8 ، س 1366.

581- اختلافات امريكا-نيكاراگوئه ( قضيه نيكاراگوئه) در ديوان بين المللي دادگستري ، مجلة حقوقي ، ش 8 ، س 1366.

582- حقوق جنگ و رفتار با اسيران جنگي،‌دكتر ضيائي بيگدلي  ، مجلة حقوقي ، ش 8 ، س 1366.

583-  رژيم حقوقي درياي مازندران ، دكتر آقايي ، مجلة حقوقي ، ش 8 ، س 1366.

584- استفاده از حق شرط درمعاهدات بين المللي ، دكتر عمادزاده ، مجلة حقوقي ، ش 8 ، س 1366.

585- قضيه سكوهاي نفتي مطروحه در ديوان بين المللي دادگستري ، مجموعه مقالات ، مركز پژوهشهاي  مجلس ، س 1384.

586- صلاحيت و قابليت پذيرش دعوي متقابل در قضية سكوهاي نفتي ،دكتر مير عباسي ، همان .

587- ادعاي امريكا  در دفاع از خود (دفاع مشروع) در قضيه سكوهاي نفتي ، دكتر ممتاز ، همان .

588- مسئووليت بين المللي دولتها در قضيه سكوهاي نفتي ، دكتر سيد قاسم زماني ، همان .

589- حمايت از منافع اساسي امنيتي دولتها در قضيه سكوهاي نفتي ، نادر ساعد ، همان

590- ادله اثبات دعوي در قضيه سكوهاي نفتي ، سيد حسين سادات  ميداني ، همان .

591- قابليت اعمال عهدنامه مودت 1955 در قضيه سكوهاي نفتي ، هومن موثق ، همان .

592- حمله نظامي به سكوهاي نفتي و نقض آزادي تجارت ، دكتر كدخدايي ، همان .

593- حقوق بشر از منظر انديشمندان ، مجموعه مقالات ، شركت انتشار ، 1380.

594- حرمت شرعي ترور ، محسن كديور ، همان ،  ص571 تا 593.

595- مباني فقهي نفي خشونت و ارعاب ( ترور) ، حسنعلي منتظري ، همان . ص 713 تا 727.

596- مباني نظري حقوق بشر ، مجموعه مقالات همايش بين المللي حقوق بشر ، ارديبهشت 1382 ، دانشگاه مفيد قم .

597-  حق تعيين سرنوشت و حقوق بشر ، تامس كاپيتان ، همان ،‌ص 91 تا 111 .

599-     مباني نظري حقوق فطري ، احمد قابل ، همان ، ص 461 تا 477.

600-     حقوق سازمان تجارت جهاني و حقوق بشر ، ترجمه محمود جلالي ،‌نامه مفيد ، ش 40 ، س 1382.

601-     وضعيت حقوقي جزاير سه گانه خليج فارس از ديدگاه حقوق بين الملل درياها ،‌دكتر عليرضا حجت زاده ، مجله تخصصي دانشگاه علوم اسلامي رضوي ،‌ش 2 ، 1380.

602-     سازمان ملل متحد واقدامات حقوقي جامع براي مبارزه باتروريسم بين المللي ، پطروس غالي ، همان .

603-     تروريسم بين المللي ،دكتر ازمايش ، سخنراني ،همان .

604-     ارزيابي حكم قطعي ديوان در قضيه سكوهاي نفتي ، دكتر پاك شير ، مجلة تخصصي دانشگاه علوم  اسلامي رضوي ، ش 13 ، سال 83.

605-     تأملي چند بر منابع قراردادي حقوق مخاصمات مسلحانة غير بين المللي ، محمد حسين رمضاني ، همان .

606-     ديوان بين المللي كيفري و حقوق بين الملل ،‌ترجمه دكتر بيگ زاده ، همان .

607-     ملاحظاتي درباره اصل حسن نيت ، ترجمه مهدي عليزاده ، همان .

608-     تطهير پول در اسناد بين المللي ، دكتر صادق سليمي ، مجله تخصصي دانشگاه علوم اسلامي رضوي ، ش 4 ، ويژه حقوق.

609-     مقدمه اي بر حق شرط درمعاهده هاي چند جانبه ، ترجمه دكتر هنجني ، همان .

610-     ليبراليسم ، حقوق و عدالت ، رحمت اله كريم زاده ، مجله تخصصي دانشگاه علوم اسلامي ، ش 8 و 7 ، ويژه فلسفه و كلام .

611-      فرايند جاري تعقيب كيفري و مجازات نقض حقوق بين الملل بشردوستانه ، كاسسه ، ترجمه صادق باقري ، مجله تخصصي دانشگاه علوم اسلامي ، ش 9و 10 ، ويژه حقوق.

612-     تلاش هاي بين الملل براي مقابله با شكنجه و رفتارهاي غير انساني ، ترجمه عباس غني زاده ، همان .

613-     تحولات حقوق بين الملل عمومي ( كيفر خواستها و آراء صادره توسط دادگاه بين المللي براي يوگسلاوي سابق) ، ديدگاههاي حقوقي ، ش 18-17 ، س 79 ،از ص 88 تا 92.

614-     حقوق كيفري بين المللي و خشونت عليه زنان ، دكتر حسين مير محمد صادقي ، همان ، ص 97.

615-     بررسي بحران كوزوو و حقوق بين الملل ، دكتر ممتاز و دكتر نجفي اسفاد ، همان ، ص 131 .

616-     مسئووليت  مقامات دولتي در ارتكاب جنايات جنگي : تحليل رأي ديوان در قضيه شكايت كنگو عليه بلژيك ، هاجر سياه رستمي ، فصلنامه مطالعات بين المللي . ش 1 س 83.

617-     در لواي پرچم ، ديدگاههاي حقوقدانان امريكا در مورد جنگ خليج فارس ، ترجمه عليرضا طيب ، سياست خارجي ، ش 3 سال 69.

618-     ادعاهاي ارضي عراق  نسبت به كويت ،‌ دكتر اصغر جعفري ولداني ، همان .

619-     مفهوم تلافي در حقوق جنگ ،‌دكتر ضيائي بيگدلي ، همان .

620-     گزارش سمينار وحدت دو آلمان ، همان .

621-     آلودگي دريايي حقوق بين الملل و خاورميانه . پروفسور سيد حسن امين ، به زبان انگليسي ، معرفي كتاب ، همان .

622-     نگرشي بر مسئوليت بين المللي ناشي از نقض حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه ، دكتر ضيائي بيگدلي ، مجله پژوهش حقوق و سياست  ، ش 13 ، سال 84.

623-     ائتلاف براي صلح : زمينه حاكميت حقوق بين الملل ، دكتر حسين شريفي طراز كوهي ، همان

624-     آيا امروزه يكپارچگي حقوق بين الملل عمومي در مخاطره است ، ژيلبر گيوم ، ترجمه محمد حسين رمضاني ، همان .

625-     منشور  حقوق اساسي اتحاديه اروپايي ( 7 دسامبر 2000) ، دكتر مهريار داشاب ، همان .

626-     قانون 1999-1993 بلژيك ، رأي 14 فوريه 2002 ديوان بين المللي دادگستري ، صلاحيت كيفري جهاني در بوته آزمون ،‌دكتر امير حسين رنجبريان ، مجله دانشكده حقوق دانشگاه تهران ، ش 58 ، س 1381.

627-     معاهده و سازمان منع جامع آزمايش هاي هسته اي :‌از آميزه هاي سياسي تا آموزه هاي حقوقي ، نادر ساعد ، همان .

628-     اقدامات بين المللي در حمايت از حقوق افراد داراي معلوليت ، دكترنسرين مصفا ، همان .

629-     بحثي پيرامون مفهوم نقض اساسي قرارداد در كنوانسيون بيع بين المللي كالا با مطالعه تطبيقي ، دكتر اكبر ميرزانژاد جويباري ، همان .

630-     اخلاق و حقوق بين الملل ، ميشل ژوبر ، ترجمه رستگار ،‌اطلاعات سياسي- اقتصادي ، ش 52-51

631-     كارايي اصلاحات سازمان ملل متحد بر جهانشمولي حقوق بشر ، دكتر مهدي ذاكريان ، فصلنامه مطالعات بين المللي ، ش 6 ، س 84.

632-     مفهوم كاربرد زور در طرح جديد  اصلاحات سازمان ملل متحد : ابهامات و تعارضات ، دكتر رضا موسي زاده ، همان .

633-     زنان رويا روي جنگ ،هاجر سياه رستمي ، همان .

634-     گفت و گوي تمدنها در حوزه حقوق بين الملل ، دكتر يوسف مولايي ، مجله دانشكده حقوق دانشگاه تهران ، ش 53 ، س 1380

635-     آئين حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهاني ، ترجمه و شرح دكتر محسن محبي ، فصلنامه ديدگاه حقوقي ، ش 8 ، س 1380.

636-     مكانيزم اساسي گات در حل و فصل اختلافات ، ترجمه ذبيح اله اولاد ،‌همان .

637-     نقش آراء ديوان بين المللي دادگستري در حفظ صلح و امنيت بين المللي ، مارگريت جواني ، مجله كانون وكلا ،‌دورة جديد ، شمارة 19 و 20 ، بهار و تابستان 1384.

638-     كنوانسيون محو كلية اشكال تبعيض عليه زنان ، دكتر بهشيد ارفع نيا ، همان .

639-     ديوان كيفري بين المللي و قوانين اساسي كشورها (1) ، همايون فلاحيان ، همان .

640-     سياست هسته اي آقاي خاتمي ، حميد بعيدي نژاد ، سياست خارجي ، ش 1 ، س 84 .

641-     جمهوري اسلامي ايران و سازمان ملل در دوره آقاي خاتمي ، كورش احمدي ، همان .

642-     جامعه مدني جهاني (‌بين المللي) و تأثير آن بر سياستگذاري خارجي كشور ، غلامرضا ابراهيم آبادي ، همان .

643-     جمهوري اسلامي ايران  و سازمان ملل در دورة آقاي خاتمي ، همان .

644-     جامعه مدني و جامعه جهاني ، دكتر اخوان زنجاني ، اطلاعات سياسي- اقتصادي ، ش 7و8 ، س 1377.

645-     كاربرد ابزار تحريم اقتصادي ايالات متحده در برخورد با جمهوري اسلامي ايران  ، بهرام نوازني ،سياست خارجي . ش2 ، س 84

646-     تروريسم بين الملل وشوراي امنيت سازمان ملل ، اسماعيل بقائي هامانه ،‌ راهبرد ، س 21 ، س 80.

647-     مبارزه با تروريسم از رهگذر حقوق بين الملل ،موريس فلوري ، ترجمه دكتر سيد قاسم زماني ، همان.

648-     دموكراسي ، توسعه و حقوق بشر ، جك دانلي ، ترجمة حسين شريفي طراز كوهي ، فصلنامه راهبرد ، ش 23 ، س 81.

649-     درآمدي بر رويارويي حاكميتها و جهاني شدن حقوق بشر ، شريفي طراز كوهي ، همان .

650-     صلاحيت تكميلي و صلاحيت متقارن در اساسنامه ديوان بين المللي كيفري ، آندره كليپ ، ترجمة مهدي حدادي . مجله فقه و حقوق ، ش 6 ، س 84.

651-     حمايت از روزنامة نگاران در زمان جنگ توسط حقوق بشر دوستانه ، دكتر جمشيد ممتاز ، ويژه نامه مجله پژوهش حقوق و سياست  ، پاييز 1384.

652-     دادگاه ويژة عراق و حقوق قربانيان جنگ هشت ساله رژيم سابق عراق عليه ايران ، محسن بهاروند ، همان .

653-     خبر رساني در صحنه نبرد بر اساس حقوق بشردوستانه ، دكتر محمد مهدي فرقاني . همان .

654-     نقش رسانه ها در ترويج اصول بشردوستانه و گفتگوي تمدنها ، دكتر محمود بروجردي ، همان .

655-     اجراي حقوق بشر دوستانه بين المللي توسط نيروهاي مسلح ، تيمسار اسامه دمج ، همان .

656-     اجراي حقوق بشردوستانه بين المللي درايران ، محمد طاهر كنعاني ، همان .

657-     نقش آموزش شبيه سازي در ترويج حقوق بشردوستانه بين المللي ، دكتر مهدي ذاكريان ، همان .

658-     حقوق بين المللي پناهندگان و فعاليتهاي كميسارياي عالي پناهندگان ملل متحد ، هلن انكرسون ، همان .

659-     جايگاه موازين بين المللي حقوق بشر در مبارزه با تروريسم ، دكتر سيد قاسم زماني ، پژوهشهاي حقوقي ، ش 8 ، س 84.

660-     حقوق توسل به زور در پهنه تحولات بين المللي : ارزيابي انتقادي گزارش هيأت عالي منتخب دبير كل سازمان ملل متحد ، دكتر نادر ساعد ، همان .

661-     سازوكار اجراي احكام ديوان اروپايي حقوق بشر ، ترجمه مازيار پيهاني ، همان .

662-     دادگستري اروپا ، دكتر علي خالقي ، همان .

663-     بررسي محاكمه صدام حسين از ديدگاه حقوق بين الملل ،‌دكترهمايون حبيبي ، مجله پژوهش حقوق و سياست  ، ش 10 ، س 1383.

664-     رژيم حقوقي درياي خزر ؛ از واگرايي تاهمگرايي . سيد حسن مير فخرايي ، همان .

665-     صلاحيت دولتها در رسيدگي به جرايم بين المللي، دكتر حسين مير محمد صادقي، فصلنامه ديدگاههاي حقوقي ، ش8، س76.

666-     شيوة اعمال صلاحيت ملي در درياها، دكتر علي اصغر حاتمي، فصلنامة ديدگاههاي حقوقي، ش 16-15، س 78.

667-     مسئله عبور كشتي هاي جنگي از مناطق مختلف دريايي، عليرضا آرش پور، فصلنامة ديدگاههاي حقوقي، ش 31-30، س83.

668-     ديوان بين المللي دادگستري، ديوان  دادگستري اروپائي و يكپارچگي حقوق بين الملل، دكتر علي قاسمي، فصلنامة ديدگاههاي حقوقي،همان .

669-     عدالت ، حقوق بشر و چالش هاي آن در حقوق بين الملل، سيد نصرالله ابراهيمي، مجلة حكومت اسلامي. شش 36و 37.

670-     جامعه بين المللي و تعهدات بين المللي، دكتر حسينقلي رستم زاد، مجلة حقوقي ،‌ش34، سال84.

671-     تأملي بر كنوانسيون حفاظت ميراث فرهنگي زير آب، ترجمه محمود صوراسرافيل، همان .

672-     اسلام، اصالت جنگ يا اصالت صلح، محمد علي بر زنوني،‌همان .

673-     مفهوم شكنجه: استاندارد واحد يا متفاوت از ديدگاه حقوق بين الملل ، دكتر مهدي نيك نفس ، همان.

674-     قوانين بنيادين حقوق بين الملل كيفري و قواعد آمره، ترجمه دكتر سيد علي هنجني ، همان .

675-     دادگاه بين المللي حقوق دريا: يك ارزيابي، ترجمه علي قاسمي، همان .

676-     آئين دادرسي و ادله ديوان بين المللي كيفري( قسمت اول)،‌متن،‌همان .

677-     ناممكن شدن رد بيع و اعمال حق فسخ خريدار در كنوانسيون بيع بين المللي كالا، 1980، دكتر اكبر ميرزانژاد جويباري.

678-     فراز و فرود حقوق هسته اي جمهوري اسلامي ايران : از شوراي حكام تا شوراي امنيت، دكتر نادر ساعد، مجله پژوهشهاي حقوقي. ش 9 ، س 1385.

679-     ممنوعيت حجاب اسلامي در اروپا از نظر موازين حقوق بشر، مهدي حدادي ، همان .

680-     جبران خسارات وارده بر جمهوري اسلامي ايران  به دليل حملات غير قانوني ايالات متحده به سكوهاي نفتي، سيد حسين سادات ميداني، همان .

681-     چارچوب حقوقي قطعنامه 1696 شوراي امنيت در مورد برنامه هسته اي جمهوري اسلامي ايران ، همان .

682-     نظار ت جهاني بر اجراي حقوق بشر: از كميسيون تا شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد، دكتر سيد قاسم زماني. همان .

683-     متدلوژي حقوق بين الملل: دكتر محمد رضا ضيائي بيگدلي ، پژوهش حقوق و سياست، ش 15 و 16، سال 1384.

684-     مطالعه تطبيقي مثبت و تابعيت هواپيما: دكتر منصور جباري ، همان .

685-     حمايت از اقليتها در اسناد جهاني حقوق بشر: دكتر سيد قاسم زماني، همان .

686-     حق شرط بر كنوانسيون امحاي كلية اشكال تبعيض عليه زنان: آزاد سيدي، هان .

687-     ويژه فناوري هسته اي و روابط بين الملل، سياست خارجي، ش 4-3 ، سال 1384.

688-     شوراي امنيت و پرونده هسته اي ايران : تقابل حاكميت حقوق بين الملل با صلح بين المللي،سيد حسين سادات ميداني. سياست خارجي،‌ش1، سال 1385.

689-     لابي يهوديان امريكا، كارگزار تحريم ايران، سيد علي طباطبايي، همان .

690-     ديپلماسي و مسئووليت دولت، كازوهيرونا كاتاني، ترجمه علي قاسمي، همان .

691-     توالي معاهدات بين المللي مربوط به حقوق بشر، همبودي و تعارض تعهدات دولتها، دكتر هدايت اله فلسفي، سالنامه ايراني حقوق بين الملل و تطبيقي، شمارة اول، 1384.

692-     نگاهي به حقوق بين الملل بشردوستانه در آغاز هزاره سوم ميلادي، دكتر افتخار جهرمي، همان .

693-     تأملي بر تنوع فرهنگي در حقوق بين الملل، دكتر بيك زاده، همان .

694-     درآمدي معرفت شناختي بر حقوق بين الملل،‌ عباس باقرپور  اردكاني، همان.

695-     تحليل رأي مورخ 6 نوامبر 2003 ديوان بين المللي دادگستري در قضيه سكوهاي نفتي،‌محسن عبداللهي،‌همان .

696-     كميته بين المللي صليب سرخ: پيشينه، شاخصها ،‌چشم انداز آينده ، هومن موثق، همان .

697-     عفو بين المللي به سوي جامعه اي مدني و جهاني،‌صابر نياوراني ،‌همان .

698-     مداخله بشردوستانه و سازمانهاي منطقه اي مشمول فصل هفتم منشور، فاطمه كيهانلو ، همان .

699-     قربانيان و شهود در جنايات بين المللي,‌از حق حمايت تا حق بيان ،‌ترجمه دكتر حبيب زاده، مجله حقوقي ، شماره 34، سال 1385.

700-     كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان و شروط كلي وارد بر آن ، دكتر فضائلي ، همان .

701-     ديوان بين المللي دادگستري :‌ موضوعات منتخب درباره مسئووليت دولت ، ترجمه دكتر قاسمي، همان .

702-     حقوق بشر و تروريسم، ترجمه عليرضا ابراهيم گل، همان .

703-     احراز قضايي استفاده عراق از سلاح هاي شيميايي در طول جنگ تحميلي عليه ايران ، همان .

704-     خلاصه حكم صادره از دادگاه بخش لاهه، بخش جنايي راجع به مصدومين شيميايي جنگ تحميلي، همان .

705-     آئين دادرسي و ادله ديوان بين المللي كيفري،( قسمت دوم) همان .

706-     تعريف و توصيف جنايات ژنوسيد در پرتو رويه قضائي محاكم كيفري بين المللي براي رواندا و يوگسلاوي سابق: هادي آذري، همان .

707-     آزادي بيان و هتك حرمت اديان و پيامبران در اروپا از منظر حقوق بشر: طيبه اسدي، همان .

708-     صلاحيتها و مجازاتها در دادگاه عالي كيفري عراق: مير شمس شهشهاني، همان .

709-     قطعنامه 1701 شوراي امنيت در خصوص سي و سه روز جنگ حزب اله و اسرائيل از منظر حقوق بين الملل ، دكتر نادر ساعد، همان .

710-     معاهدة منشور انرژي( بررسي مقررات مالياتي در معاهده منشور انرژي): غفاري فارساني، همان .

711-     رويه داوري بين المللي درباره غرامت( دعاوي نفتي): دكتر محسن محبي، مجله حقوقي، شماره 35، سال 1385.

712-     موازين بين المللي حقوق بشر و بازداشت محكومين مالي در ايران : دكتر سيد قاسم زماني، همان .

713-     سير تحول حقوق مؤلف در جامعه بين المللي : محسن قاسمي، همان .

714-     پيامدهاي الحاق جمهوري اسلامي ايران به ديوان بين المللي كيفري از بعد  جنايات مندرج در اساسنامه ديوان : دكتر همايون فلاحيان ، همان .

715-     قبض و بسط مفهومي حق تعيين سرنوشت در حقوق بين الملل : دكتر علي اميدي ، همان .

716-     مسئله مشروعيت توسل به زور عليه عراق توسط ايالات متحدة آمريكا :‌پرفسور پل تاورنيه، ترجمه دكتر هادي وحيد، همان .

717-     دفاع«ضرورت» در گفتمان حقوقي بين المللي: مداخله بشردوستانه و مبارزه با تروريسم، ايان جانستون، ترجمه عليرضا ابراهيم گل، همان .

718-     ملاحظاتي نسبت به كنوانسيون 17 ژانويه 2005 سازمان ملل متحد راجعع به مصونيت قضائي دولتها و اموالشان ، ترجمه و تلخيص دكتر حسين خزاعي.

719-     تئوري حق و حقوق بشر بين الملل: دكترمحمد راسخ، مجله تحقيقات حقوقي، ش 41 ، سال 1384.

720-     حسن نيت در قراردادهاي بين المللي: قاعده اي فراگير يا حكمي استثنائي، دكتر مير قاسم جعفرزاده، همان .

721-     توسعه قلمرو و تضيق محدوديت: آزادي بيان در آيينه حقوق بشر معاصر: دكتر سيد محمد قاري سيد فاطمي، همان .

722-     مزدوري ، ترجمه دكتر سيد علي هنجني، مجله تحقيقات حقوقي، ش 42، سال 1384.

723-     مطالبه اموال فرهنگي از ديدگاه حقوق بين الملل خصوصي، ترجمه دكتر خمامي زاده، همان .

724-     صلاحيت ديوان كيفري بين المللي نسبت به اتباع دولتهاي غير عضو، داپو آكاندي ، ترجمه دكتر حسين آقائي جنت مكان، مجله تحقيقات حقوقي ، ش 43، سال 1385.

725-     كنوانسيون محو كليه اشكال تبعيض عليه زنان، دكتر بهشيد ارفع نيا، مجله كانون وكلاي مركز ، شماره 19 و 20 و 1384.

726-     نقش آراء ديوان بين المللي دادگستري در حفظ صلح و امنيت بين المللي، مارگريت جواني ، همان .

727-     ديوان كيفري بين المللي و قوانين اساسي كشورها(1)، همايون فلاحيان ، همان.

728-     حقوق بین الملل انرژی هسته‌ای: نابرابری دولت‌ها در قبول و اجرای معاهده منع گسترش سلاحهای هسته‌ای، دکتر هدایت الله فلسفی، مجله تحقیقات حقوقی، ش 20، س 1375.

729-     نگرشی نو به مفهوم مداخله بشردوستانه، دکتر ضیائی بیگدلی، پژوهش حقوق و سیاست ، ش 5 ، س 80.

730-     روند حقوق فراملی پس از 11 سپتامبر، ترجمة اسفندیار یار محمدی، سیاست خارجی، ش 3-2، س 85.

731-     حمایت کنسولی از اتباع، دکتر بیگ زاده، سیاست خارجی، ش 4 ، س 85.

732-     کنوانسیون چارچوب تهران در خصوص حمایت از محیط زیست دریای خزر، دکتر ممتاز، عان.

733-     مزایا و معایب عضویت جمهوری اسلامی ایران  در معاهدات بین المللی سلاح‌های کشتار جمعی، حیدر علی بلوچی، همان .

734-     حق شرط‌های ایالات متحده بر معاهدات حقوق بشری، ترجمه دکتر موسی زاده، همان.

735-     جرم تجاوز در دیوان کیفری بین المللی ، علی نسیم فر، همان.

736-     صلاحیت جهانی و لزوم بررسی دیدگاه جمهوری اسلامی ایران ، صفی ناز جدلی، همان .

737-     آینده حقوق بین الملل ، حقوق داخلی( با حقوق مشابه حقوق اروپائی است)، ترجمه صلح چی و نژندی منش، همان .

738-     کنوانسیون ملل متحد درباره مصونیت  قضایی دولت‌ها و اموال آنها، سید علی موسوی، همان.

739-     گوانتامو: سیاهچال حقوقی، فیلیپ ساندز، ترجمة اصغر دستمالچی، همان.

740-     سازمان ملل متحد و مداخله بشردوستانه، دکتر شریفیان، همان.

741-     استراتژی‌های «حل اختلاف» : عدالت و صلح گرایی مکمل و یا متضاد یکدیگرند؟ ، ترجمه زرین شجری، همان.

742-     کمیسیون تحکیم صلح، دکتر بیک زاده، مجله الهیات و حقوق، ش 23 ، س 86.

743-     بررسی و تحلیل تضمینات حقوق اقتصادی و اجتماعی بین المللی در نظامهای حقوقی داخلی، دکتر امیر ارجمند، همان.

744-     بررسی و نقد قطعنامه 1701( اوت 2006 شورای امنیت) در مورد جنگ اسرائیل و حزب الله از منظر حقوق بین الملل، دکتر محمد رضاضیائی بیگدلی، مجلة پژوهش حقوق و سیاست، ش 18 ، س 1385.

745-     شناسایی بین المللی حقوق مربوط به هواپیما، دکتر منصور جباری، همان.

746-     سیر تحول جنبش الغای مجازات اعدام در شورای اروپا، دکتر مهریار داشاب، همان.

747-     حقوق کودکان در مخاصمات مسلحانه، مجتبی مروت ، همان.

748-     مسئوولیت بین المللی دولت: طرحهای تدوین شدة کمیسیون حقوق بین الملل، مترجم نصرت اله حلمی ، همان .

749-     حقوق بین الملل اقتصادی و اصل « توسعه پایدار» دکتر محمد شمسائی ، مجلة پژوهش حقوق و سیاست، ش 19 ، 1385.

750-     شبیه سازی درمانی و حق بر سلامتی در قلمرو حقوق بین الملل بشر، دکتر سید قاسم زمانی، همان.

751-     ارزیابی دکترین جنگ نامتقارن از منظر حقوق بین الملل بشردوستانه، دکتر نادر ساعد، همان.

752-     پیدایش حقوق بشر دوستانه جنگ و جلوه هایی از حفظ حیثیت انسانی در رفتار رزمندگان با یکدیگر، دکتر سید علی هنجنی ، مجله تحقیقات حقوقی ، ش 39 ، سال 1383.

753-     مسئوولیت مأموران مادون و مقامات مافوق در اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی ، دکتر میر محمد صادقی ، همان .

754-     رهیافت جرم شناسی و بزه دیده شناختی به تروریسم (‌تحلیل جرم شناسی تروریسم ) ، دکتر علی حسین نجفی ابرندابادی ، همان .

755-     گزارش از دعوای ایران در دیوان بین المللی دادگستری ، مجله ایالات متحده امریکا در رابطه با انهدام سکوهای نفتی ، دکتر محمد میر موحد، همان .

756-     روابط دیوان کیفری بین المللی و سازمان ملل متحد ، ترجمه دکتر بیگ زاده ، مجله تحقیقات حقوقی ، ش 40 ، سال 83.

757-     مداخله بشردوستانه ؛ نقض قاعده یا استثناء سوم ، دکتر موسوی ، مجله دانشکده حقوق تهران ، ش 1 سال 86.

758-     دفاع پیشدستانه در حقوق بین الملل ، دکتر موسوی ، مجله دانشکده‌ی حقوق تهران ، ش 72 ، سال 85.

759-      بررسی آزادی سریع کشتیهای خارجی توقیف شده بر اساس کنوانسیول 1982 حقوق دریاها، آراء دیوان بین المللی حقوق دریاها و حقوق داخلی ایران ، علی عبدالله حبیب نوری ، همان .

760-     جستاری نقادانه در اندیشه های هانس کلسن ، محسن صادقی ، ش 74 ، مجله دانشکده حقوق تهران ، سال 85.

761-     همکاری دولتها با دیوان کیفری بین المللی ، دکتر اردبیلی ، تحقیقات حقوقی ، ش 35، سال 86.

762-     آئین دادرسی کیفری بین المللی ،‌دکتر آقایی جنت مکان ، همان .

763-     حقوق در بند سیاست : تحلیل قطعنامه 1747 شورای امنیت در خصوص برنامه هسته ای ایران ، دکتر نادر ساعد، پژوهشهای حقوقی ، ش 11، سال 1386.

764-      امکان توسل به دفاع مشروع برای مبارزه با تروریسم ، دکتر کدخدایی ، همان .

765-     صلاحیت تکمیلی و صلاحیت متقارن در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری ، آندره کلیپ ، ترجمه مهدی حدادی ، مجله فقه و حقوق ، ش 6 ، پاییز 1384.

766-     سازوکارهای پیشگیری از شکنجه و مجازاتها یا رفتارهای ظالمانه غیر انسانی ، در پرتو پروتکل 18 دسامیر 2002 ، دکتر بیک زاده ، مجله االهیات و حقوق ، ش 19 ، بهار 85.

767-      هماهنگی یا عدم هماهنگی قانون نمونه آنسیترال با قانون داوری انگلیس در زمینه داوری تجاری بین المللی ، ترجمه دکتر تهامی زاده ، همان .

768-     نقش نظام قضایی بین المللی در حل و فصل اختلافات زیست محیطی.... ، ترجمه حسین یزدانی، همان .

769-     حقوق بشر و حقوق بشردوستانه ،‌دکتر مسعود البرزی ، نشریه حقوق اساسی ،‌ش8 ، سال 1386.

770-     بررسی مشروعیت دادگاه خاص عراق ، مهدی حدادی ، اندیشه های حقوقی ، ش 11 ، سال 85.

771-     مسولیت دولت در عدم پیشگیری ومجازات جنایت بین المللی،لیون الکساندرسیسیلیانوس، ترجمه دکترسید علی هنجنی، مجله تحقیقات حقوقی،ش1386،46.

772-     نظم عمومی وعدالت : تاملی در رای دیوان بین المللی دادگستری درقضیه کنگو – بلژیک ،محمد شریف، پژوهش حقوق و سیاست ، ش1386،22.

773-     ارزش یابی ونقد دکترین جنگ های مردمی در پرتو حقوق بین الملل بشردوستانه ، دکتر نادر ساعد ،همان .

774-     نقش عملیات حفظ صلح سازمان ملل متحد درترویج وحمایت از حقوق بشر ،عباس احمدی ،همان.

775-     حقوق بین الملل از اراده مطلق تا عقل و واقیعت تابشریت ، دکتر فلسفی ، سالنامه ایران حقوق بین الملل، ش 2،‌سال 1385.

776-     جایگاه کمکهای بشردوستانه در بلایای طبیعی وسوانح صنعتی درحقوق بین الملل ،‌دکتر بیک زاده ،همان.

777-     مسولیت بین المللی دولت امریکا برای نقض مصونیت قضایی دولت ایران ،دکتر عبداللهی ،‌همان.

778-     شناخت مکتب ییل ونقد ان ،هومن موثق ،‌همان .

779-     تعهد عام دولتها به رعایت وکسب اطمینان ازرعایت حقوق بین الملل بشر دوستانه ،عباس باقر پور اردکانی ،‌همان .

780-     دادگاه بین المللی برای محاکمه عاملان حادثه ترور رفیق حریری ، شهرام زر نشان ، همان .

781-     دیوان دائمی داوری وحل وفصل اختلافات زیست محیطی ،دکتر علیرضا جهانگیری ،‌همان.

782-     حکم دیوان بین المللی دادگستری درقضیه لاگراند ، هومن موثق ، همان.

783-     نظریه مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در مورد آثار حقوقی ساخت دیوار در سرزمین های اشغالی ، همان .

784-     ارزیابی وتحلیل قطنامه 1737 شورای امنیت ...،شهرام زرنشان ، همان.

785-     مسائل حقوقی ساخت جزایر مصنوعی توسط کشور امارات در خلیج فارس ، شهرام زر نشان ، همان .

786-     شرکت های خصوصی نظامی و امینتی وحقوق بین الملل بشر دوستانه : پوریا عسکری ،پژوهش های حقوقی ،‌ش12،‌سال 86.

787-     نقش اینترپل در مبا رزه با قاچاق بین الملل مواد مخدر ، ایوب بالایی ،‌همان.

788-     حقوق بین الملل وبرنامه هسته ای ایران ، علی امیدی ، سیاست خارجی ، ش2، سال 86.

789-     قواعد حقوق بین الملل در خصوص توسعه مخازن نفتی مرزی مشترک ،زهرا کسمتی ،‌همان.

790-     نگرشی به کنوانسیون بین المللی حقوق همه کارگران مهاجر و خانواده های آنان ، دکتر مصفا ، سیاست خارجی ،‌1 سال 1387.

791-     استفاده صلح آمیز وغیر صلح آمیز از انرژی هسته ای در حقوق بین الملل ، محمد حسن در یایی ،‌همان.

792-     حق بر حقیقت در حقوق بین الملل ، یاسمین نقوی ،‌گزیده مقالات مجله بین المللی صلیب سرخ ،‌جلد88، ش862،ژوئن2006.

793-     گذشته وعدالت انتقالی : صلح سازی از طریق مسئولیت پذیری :‌یا سیمین سوکار ، همان .

794-     مفقودین وعدالت انتقالی : حق آگاهی و مبارزه با بی کیفری ، مونیما کوتول ،‌همان .

795-     همکاران میان کمیسیون های حقیقت یاب وکمیته بین المللی صلیب سرخ ، تونی فنر،‌ همان .

796-     اصل صلاحیت جهانی وتکمیلی :خاویرفیلیپ، همان .

797-     عناصر جنایت ژنوساید در رأی 26 فوریه 2007 دیوان بین المللی دادگستری و رویة دادگاههای ویژه بین المللی ، دکتر ستار عزیزی ، مجله حقوقی ، ش 36 سال 86.

798-      شورای امنیت و تعهدات دولتها برای مقابله با تروریسم ، شهرام زرنشان ، همان .

799-      تحول حق تعیین سرنوشت در چارچوب سازمان ملل متحد ، مهناز اخوان خرازیان ، همان .

800-      عرف و پذیرش آن در حقوق بازرگانی فراملی، ترجمه دکتر حمید رضا علومی ، همان .

801-      مرکز منطقه ای داوری تهران در یک نگاه ، دکتر مشکان مشکور، همان .

802-      قلمرو زمانی صلاحیت دیوان بین المللی کیفری ، جواد طهماسبی ، مجله حقوقی ، ش 37 ، سال 86.

803-       اسناد بین المللی حقوق بشر از دیدگاه اسلام ، دکتر فضل اله موسوی، همان .

804-      آراء مربوط به ایرادات مقدماتی صادره از دیوان بین المللی دادگستری در پرونده های مشروعیت توسل به زور، دکتر علی قاسمی ، همان .

805-      بررسی برخی از روشهای آموزش حقوق بشر، فریبا نواب دانشمند ، همان .

806-      ابعاد شهادت در رسیدگی های کیفری بین المللی، علیرضا ابراهیم گل ، همان .

807-       اگزیستانسیالیسم در عراق : قطعنامه 1483 شورای امنیت و حقوق اشغال نظامی ، ترجمه حمید رضا جاوید زاده ، همان .

808-     دیوان بین المللی کیفری و میانکنش های حقوق داخلی و حقوق بین الملل ، ترجمه روح الدین کردعلیوند ، همان .

809-      تأملی برحکم دادگاه استیناف لاهه در مورد معاونت در کاربرد سلاحهای شیمایی توسط عراق ، دکتر سید قاسم زمانی، همان .

810-      حکم دادگاه استیناف شهر لاهه در خصوص مصدومین سلاحهای شیمیایی ، متن انگلیسی ، همان .

811-      کنوانسیون 2005 سازمان  ملل متحد درباره استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قرار دادهای بین المللی ، همان .

812-      استقلال کوزوو: بررسی مشروعیت جدایی یک جانبه در حقوق بین الملل ، دکتر ستار عزیزی ، مجله حقوقی ، ش 38، سال 1387.

813-      رویه دیوان اروپایی در ارتباط با مصونیت دولتها از اقدامات اجرایی ، ترجمه امیر ساعد وکیل، همان .

814-      شرح احوال « شارل دو ویشر» : زندگی یک حقوقدان نمونه ، ترجمه دکتر محسن محبی ، همان .

815-      التزام بین المللی دولت بر رعایت حقوق بشر : مقید به مکان ؟، سید ضیاء الدین  مدنی ، همان .

816-      مقابله با تروریسم هسته ای : یک پاسخ معاهداتی ، ترجمه محمد رضا مهماندار ، همان .

817-      کنوانسیون بین المللی سرکوب اقدامات تروریسم هسته ای ، همان .

818-      جامعه بین المللی و مقابله با نقض حقوق بشردوستانه در بحران دارفور ، عطیه باباخانی ، همان .

819-      تحولات حفظ صلح در سازمان ملل متحد ؛ حفظ صلح ، ایجاد صلح ، تحکیم  صلح ، علیرضا ابراهیم گل ، تحقیقات حقوقی ، ش 47 ، بهار- تابستان 1387.

820-      مسئولیت دولت به دلیل خودداری از همکاری ، اریک داوید ، ترجمه دکتر هنجنی ، همان .

821-      قطعنامه 1835 شورای امنیت ] در مورد برنامه هسته ای ایران [، دکتر نادر ساعد، پژوهشهای حقوقی ، ش13، سال 1387.

822-     قاعده منع توسل به زور در روابط بین الملل پس از بحران اخیر اوستیای جنوبی ، همان .

823-     حمایت از اشخاص دارای معلولیت در درگیری های مسلحانه ، پوریا عسگری ، همان .

824-     سازمانهای غیر دولتی : یک بازیگر ضروری کمک انسان دوستانه ، مجله ICRC ، ش 865 مارس 2007.

825-      شورای امنیت در قلمرو انسان دوستانه ، همان .

826-     اجرای ملی حقوق بین الملل بشردوستانه ، همان .

827-     حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در جنگ با ترور: قضیة حمدان و اسرائیل ، همان .

828-     پاسخ دولت ایالات متحدة امریکا به طرح صلیب سرخ در مورد کمیته بین المللی صلیب سرخ در مورد حقوق بین الملل عرفی بشردوستانه ، همان .

829-     شکنجه در جنگ علیه تروریسم ، همان .

830-     برابری متخاصمان در جنگهای غیر بین المللی ، همان .

831-     عدالت فراملی و دیوان کیفری بین المللی ، همان .

832-     حقوق بین الملل بشردوستانه و چالش های مخاصمات مسلحانه معاصر ، همان .

833-     نگاهی بر موضوع تفسیر معاهدات در رویة دیوان داوری دعاوی ایران- ایالات متحده ، دکتر علمی قاسمی، مجله حقوقی، ش 39، سال 1387.

834-     محدودیت های حقوقی شورای امنیت در اعمال تحریم های اقتصادی ، منصور فرخ سیری ، همان .

835-     جنایات علیه بشریت در حقوق بین الملل معاصر ، ترجمه امیر ساعد وکیل ، همان .

836-     جرم انگاری  خشونت جنسی در حقوق بین الملل کیفری ، روناک خاک ، همان .

837-     وضعیت حقوقی منابع نفت و گاز واقع در مرز بین کشورها ، دکتر جواد کاشانی، همان .

838-     حق بر غذا، پیش شرط تحقق سایر حقوق ، علیرضا ابراهیم گل، همان .

839-     نظارت قضایی بر تشخیص دادستان دیوان بین المللی کیفری ، دکتر حسن آقایی جنت مکان ، همان .

840-     حقوق بشر در سرزمینهای اشغالی ، دکتر هاجر سیاه رستمی.

841-     حقوق بین الملل بشردوستانه و مبارزه با تروریسم ، دکتر توکل حبیب زاده ، معارف اسلامی و حقوق ، دانشگاه امام صادق، شماره 1 ، 1386.

842-     دیوان کیفری بین المللی و صدور قرار جلب عمر البشیر، دکتر زمانی ، مجله پژوهشهای حقوقی ، ش 14 ، سال 1387.

843-     چالش های مفهوم رزمنده در حقوق بشردوستانه بین المللی در عصر مبارزه با تروریسم ، آرامش شهباری ، همان .

844-     دخالت انسان دوستانه و حقوق بین الملل، ژیلبر گیوم ، ترجمه دکتر همایون حبیبی ، مجله پژوهش حقوق و سیاست، ش 4 ، سال 1380.

845-     مصونیت کشورها و مقامات حکومتی از دیدگاه حقوق بین الملل، دکتر محمد رضا ضیائی بیگدلی ، همان .

846-     نگرشی نو به مفهوم تروریسم بین المللی ، دکتر علی آزمایش ، همان .

847-     چگونگی شکل گیری منازعه جزایر ایرانی تنب ابوموسی و حل وفصل آن ، دکتر اصغر جعفری ولدانی ، همان .

848-     نقش ایکائو در مبارزه علیه قاچاق و استعمال مواد مخدر و داروهای روان گردان ، دکتر منصور جباری ، همان .

849-     پخش مستقیم تلویزیونی از طریق ماهواره از دیدگاه حقوق بین الملل، دکتر منصور جباری ، مجله پژوهش حقوق و سیاست، ش 3 و 2 ، سال 1379.

850-     حقوق بین الملل بشر در آستانه ی قرن بیست و یکم ، دکتر محمد رضاضیائی بیگدلی ، همان .

851-     تحلیل عملکرد دیوان داوری دعاوی ایران– آمریکا ، دکتر همایون مافی ، مجله پژوهش حقوق و سیاست ، ش 24، سال 1387.

852-     مسئولیت دولت افغانستان در نتیجه اقدامات نیروهای جهادی و طالبان، دکتر محمد رضا ضیائی بیگدلی و سید علی حسینی ، مجله پژوهش حقوق و سیاست ، ش 25 ، سال 1387.

853-     بررسی تأثیر آموزش حقوق بشر بر صلح و توسعه ، امیر حسین رنجبریان ، اندیشه های حقوقی، ش 12 ، 1387.

854-     تأملی بر حقوق معلولان از منظر کنوانسیون حقوق معلولان و سایر اسناد بین المللی ، منوچهر توسلی نائینی،اندیشه های حقوقی، ش 12 ، 1387.

855-     شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ، مصطفی تقی زاده انصاری ، همان .

856-     پوزیتیویسم و جدایی حقوق و اخلاق ، ترجمه سید قاسم زمانی ، مجله اطلاعات سیاسی اقتصادی ، ش 166-165 ، سال 1380.

857-     جنگ علیه حقوق انسان ها : نقص تعهد رعایت حقوق بشر در جنگ 22 روزه غزه ، هاله حسینی اکبرنژاد، مجله حقوقی ، ش 40، سال 1388.

858-     اعمال حقوق بین الملل بشر دوستانه در مخاصمه اخیر نوار غزه ، مهناز اخوان ، همان .

859-     ارزیابی گزارش دیده بان حقوق بشر (2009) در مورد استفاده رژیم صهیونیستی از فسفر علیه مردم غزه از منظر حقوق بین الملل، آرامش شهبازی ، همان .

860-     جنگ علیه حقوق جنگ : ارزیابی نبرد 22 روزه غزه از نگاه حقوق بین الملل بشردوستانه ، حوریه حسینی اکبرنژاد، همان .

861-     در فراسوی حقوق معاهدات : پدیداری حقوق عرفی جدیدی در حمایت از میراث فرهنگی ، ترجمه علیرضا ابراهیم گل و فرزانه آقا شاهی ، همان .

862-     مسئولیت بین المللی افراد و دولت ها در پرتو ضابطه کنترل ، پوریا عسگری ، همان .

863-     تحقق رویا: داوری خود آئین ، ترجمه فیض الله جعفری ، همان .

864-     صلاحیت شورای حقوق بشر ملل متحد و سازوکارهای خاص آن راجع به مخاصمات مسلحانه : اعدامهای فراقانونی در چارچوب  «مبارزه  با تروریسم» ، ترجمه احسان جاوید ، همان .

865-     شرط التزام در معاهدات دو جانبة سرمایه گذاری ، دکتر حسین پیران ، همان .

866-     درآمدی برکاربردهای نظامی فناوری نانو از نگاه حق بر زندگی در صلح ، جواد شجاع ، همان .

867-     منشور اجتماعی اروپایی بازبینی شده مصوب 3 مه 1996، همان .

868-     اعلامیه جهانی حقوق بشر از منظر اسلام، آیت الله هاشم زاده هریسی ، مجموعه مقالات ، حقوق بشر در جهان معاصر ، 1388.

869-     نسبت دینداری با مفاد اعلامیة جهانی حقوق بشر ، حجت الاسلام احمد مبلغی ، همان.

870-     کشورهای اسلامی و اعلامیه جهانی حقوق بشر، دکتر سید علی خرم ، همان .

871-     بررسی برخی حق های انسانی در اعلامیه جهانی حقوق بشر ، جمعی از نویسندگان ، همان .

872-     مفهوم شکنجه در اعلامیه جهانی حقوق بشر ، دکتر محمد علی اردبیلی ، همان .

873-     بررسی اجمالی دادرسی منصفانه از دیدگاه اعلامیة جهانی حقوق بشر، دکتر حسنعلی مؤذن زادگان ، همان .

874-     حق بر تابعیت و اصل دادرسی منصفانه ، دکتر عابدی ، همان .

875-     تضمین های کیفری بین المللی مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر، دکتر بیک زاده ، همان .

876-     جایگاه حقوق بنیادین و موازین اعلامیه جهانی حقوق بشر ، دکتر میر عباسی، همان.

877-     نظریه حق ، دکتر راسخ ، همان .

878-     محدودیت آزادی ها، دکتر قربان نیا ، همان.

879-     اعلامیه جهانی حقوق بشر و حقوق بشردوستانه ، دکتر محمد رضا ضیائی بیگدلی  ، همان.

880-     حقوق بشر و دیپلماسی چند جانبه ، دکتر سجادپور  ، همان.

881-     جهانی شدن حقوق بین الملل: چالش قرن بیست و یکم ، محمد رضاضیائی بیگدلی ، مجموعه مقالات هفته پژوهش در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، 1388.

882-     قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره حقوق بومیان جهان ، دکتر فرهاد پروین  ، همان.

883-     «حق دسترسی بر آب » از منظر حقوق بین الملل بشر ، دکتر مهریار داشاب  ، همان.

884-     فرایند انسانی شدن حقوق بین الملل و چالش های فرا روی آن ، دکتر سید قاسم زمانی  ، همان.

885-     نظارت قضایی نسبت به تصمیمات شورای امنیت سازمان ملل متحد ، دکتر محمد علی صلح چی  ، همان.

886-     حمله نظامی به هواپیماهای ایرباس ایران و 007 کره از دیدگاه حقوق بین الملل، دکتر منصور جباری ، مقالات حقوقی ، مجموعه نخست ، کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و اردبیل ، 1379.

887-     پیامدهای اشغال عراق و اساسنامه دیوان کیفری بین المللی ، دکتر محمد رضا مجتهدی ، همان ، مجموعه پنجم ، 1385.

888-     تحلیل رأی صلاحیتی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه تیمور شرقی ، حسن موثق ، همان.

889-     تأسیس دادگاه بین المللی جنایات جنگی، حسن موثق ، همان ، ، مجموعه دوم ، 1382.

890-     تضمینات حقوقی حقوق بشر، دکتر کمال الدین هریسی نژاد ، همان .

891-     اعلامیة هزاره سازمان ملل متحد؛ افق درخشان جامعه بین المللی ، دکتر حسن موثق ، نشریه کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی ، شماره 13 ، بهار 1388.

892-     تحول قاعده عدم گسترش سلاح های هسته ای ، علیرضا  ابراهیم گل ، پژوهشهای حقوقی ، ش 15 ، 1388.

893-     راهکار تعقیب متهمان به جنایات جنگی در غزه ....، دکتر سید قاسم زمانی  ،مجله پژوهشهای حقوقی ، ش15، 1388.

894-     انعقاد معاهدات معاضدت قضایی در نظام حقوقی ایران ؛ تقابل یا همسازی... ، محمد قربان پور ، همان .

895-     اجرای تعهدات بین المللی در نظام قضایی ایران ، حمید هاشمی  ، همان.

896-     وضعیت سازمانهای بین المللی غیر دولتی در حقوق بین الملل و حقوق ایران ، سید یاسر ضیایی، سید هادی پژوهان ، همان.

897-     تعامل سازمان های غیر دولتی با سازمان جهانی تجارت ، آرامش شهبازی ، همان .

898-     مناسبات سازمان ملل و سازمانهای غیر دولتی در آینه تغییر، پوریا عسگری ، همان .

899-     دیوان بین المللی دادگستری رکن اصلی قضایی ملل متحد،دکتر سید جمال سیفی، مجموعه مقالات همایش «نقش دیوان بین المللی دادگستری در تداوم و توسعه حقوق بین الملل، اسفند 1386.

900-     رسالت دیوان در صیانت از حقوق بین الملل، دکتر محمدرضا ضیائی بیگدلی، همان.

901-     ماجرای «تفسیر» در دیوان بین المللی دادگستری، دکتر هدایت اله فلسفی، همان .

902-     دیوان بین المللی دادگستری و حقوق دیپلماتیک و کنسولی، دکتر ابراهیم بیک زاده ، همان .

903-     سیاست قضایی دیوان بین المللی دادگستری در قبال اصل ممنوعیت توسل به زور، دکتر سیدقاسم زنانی ، همان .

904-     دفاع مشروع در رویه دیوان بین المللی دادگستری : تداوم یا توسعه؟، دکتر هیبت اله نژندی منش، همان .

905-     تبیین و توسعه حقوق کارگزاران سازمانهای بین المللی در رویه دیوان بین المللی دادگستری، دکتر محسن عبدالهی، همان .

906-     روند انسانی شدن حقوق بین الملل و اصل رضایی بودن صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری، دکتر حمید الهویی نظری، همان.

907-     تفسیر معاهدات بین المللی به عنوان عامل گسترش خزنده صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری؛ تجربه پرونده سکوهای نفتی، دکتر سید حسین سادات میدانی، همان.

908-     استدلالات دیوان بین المللی دادگستری در رد ایرادات وارده بر صلاحیت و رسیدگی ماهوی به قضیه آثار حقوقی ساخت دیوار در سرزمینهای اشغالی فلسطین، دکتر رضا موسی زاده، همان.

909-     تنوع و فراوانی محاکمه بین المللی و تأثیر آن بر حقوق بین الملل عمومی: تهدید یا فرصت؟، دکتر سید باقر میرعباسی، همان.

910-     اصلاحات در دیوان بین المللی دادگستری، دکتر نسرین مصفا، همان.

911-     دیوان بین المللی دادگستری: فرجام سخن، دکتر جمشید ممتاز، همان.

912-     مروری بر اسناد حاکم بر حقوق حمل و نقل بین المللی هوایی، دکتر منصور جباری، مجله پژوهش حقوق و سیاست، ش 26، سال 1388.

913-     استفاده از منابع آب رودهای مرزی ایران و عراق و حقوق بین الملل، دکتر اصغر جعفری ولدانی، همان.

914-     حقیقت و آشتی: نقش کمیسیون حقیقت یاب در حل منازعات سیاسی و بین المللی، دکتر ابوالفضل دلاوری، همان.

915-     بررسی ظرفیت دیوان کیفری بین المللی برای رسیدگی به بزه قاچاق انسان، عباس ذاقلی، همان.

916-     اصل صلاحیت جهانی در آینه دیوان کیفری بین المللی، دکتر سید قاسم زمانی و هاله حسینی اکبر نژاد، همان.

917-     نظام حقوق بین المللی مالکیت فکری  و حمایت از صنایع دستی، دکتر حسن سلیمانی، همان.

918-     رژیم حقوقی دریای خزر از دیدگاه جانشینی کشورها، دکتر محمدرضا ضیائی بیگدلی، همان.

919-     تأثیر سازمان ملل متحد بر تعدیل اصل رضایت دولت در التزام بر تعهدات بین المللی دکتر حسن موثقی، همان.

920-     کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد و منابع طبیعی مشترک، دکتر جواد کاشانی، مجله پژوهشهای حقوقی، ش16، 1388.

921-     رویکرد متعارض دولت ها به حق تعیین سرنوشت خارجی: بررسی نظریات کتبی دولت ها در قضیه رأی مشورتی کوزوو، دکتر ستار عزیزی، همان.

922-     شرکت های نفتی و معضل اعمال حمایت دیپلماتیک توسط ایران، دکتر فیصل عامری، همان.

923-     اجلاس کپنهاک (2009) و ضرورت مقابله با تغییرات آب و هوایی، دکتر سید قاسم زمانی ، همان.

924-     تأملی در وحدت و کثرت نظام حاکم بر سیستم حقوق بین الملل، دکتر آرامش شهبازی، مجله حقوقی بین المللی، ش 41، 1388.

925-     ارزیابی احتمال تعلیق وضعیت دارفور سودان از سوی شورای امنیت، حسین آقایی جنت مکان ، همان.

926-     تأثیر تصویب اساسنامه دیوان بین المللی بر جرم انگاری جنایات بین المللی در قوانین داخلی دولت ها و اعمال صلاحیت جهانی از سوی آنها، معصومه سادات میر محمدی ، همان.

927-     تجمیع محکومیت ها بر طبق معیار سلیبیسی در حقوق بین الملل کیفری و بررسی رویه قضایی اخیر محاکم بین المللی کیفری برای یوگسلاوی و رواندا، هادی آذری ، همان.

928-     تحلیل عملکرد جامعه بین المللی در پاسخ به اقدامات دزدان دریایی در سواحل سومالی و خلیج عدن، محمد قربان پور ، همان.

929-     اثر معاهدات سرمایه گذاری بین المللی بر قواعد حقوق بین الملل عرفی، کای کونگ یان ، ترجمه حجت سلیمی ترکمانی ، همان.

930-     رابطه متقابل سازمان جهانی تجارت و موافقت نامه های تجاری منطقه ای: آیا این موضوع را می توان در قالب رابطه میان منابع حقوق بین الملل مطرح کرد؟، آلبرفایریکوتی، ترجمه فرزاد مهرانی ، همان.

931-     کنوانسیون ایمنی هسته ای، متن انگلیسی و فارسی ، همان.

932-     حقوق بین الملل بشردوستانه: توسعه و مفاهیم اساسی، توفی‌فانر، مجموعه مقالات همایش اسلام و حقوق بین الملل بشردوستانه ، هلال احمر و کمیته بین المللی صلیب سرخ، 1386، همان.

933-     فلسفه حقوق بشردوستانه بین المللی، دکتر محمدطاهر کنعانی، همان.

934-     حمایت از انسان و انسانیت، پایه نهایی تعهد در نظام بین المللی حقوق بشردوستانه ، دکتر ناصر قربان نیا، همان.

935-     اقشار حمایت شده در حقوق بشردوستانه بین المللی ، دکتر عامر الزمالی، همان.

936-     رابطه حقوق بشردوستانه و حقوق بشر، دکتر اردشیر امیر ارجمند ، همان.

937-     حقوق بشردوستانه و مبارزه با تروریسم، دکتر سیدقاسم زمانی ، همان.

938-     برخی پیشرفتها و چالش های جدید در حوزه حقوق بشردوستانه بین المللی ، ژان فیلیپ لاویه ، همان.

939-     توسعه و تحول حقوق بشردوستانه در رویه بین المللی معاصر، دکتر محمدرضا ضیائی بیگدلی  ، همان.

940-     وظایف و اختیارات دادستان دیوان کیفری بین المللی، کوروش بابائی، مجله تعالی حقوق،ش6، 1389

941-     نقش دادگاه های بین المللی کیفری در حفظ و استقرار صلح و امنیت بین المللی ، همان.

942-     اسلام و حقوق بین الملل : تشابهات عملکردی و تفاوت نگرشی، علی امیری، مجله دانشکده حقوق تهران ، ش 6 تابستان 89.

943-     نقد نگرش نئولیبرالیستی به حقوق بشر، حسین شریفی طراز کوهی ، همان.

944-     تحول مفهوم مصونیت قضایی دولت درپرتو رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر و دادگاههای ملی اروپا، فاطمه امیری، همان.

945-     مسئولیت بین المللی دولت بر اساس معاهده منشور انرژی ، دکتر مسعود اخوان، مجله حقوقی بین المللی ،ش 42، 1389

946-     تحلیل قاعده منع تبعیض نسبت به اقلیت ها در حقوق بین الملل، دکتر حسین شریفی طراز کوهی،همان.

947-     موضع و دلایل حقوقی روسیه در شناسایی جمهوری های آبخازیا و اوستای جنوبی و عدم شناسائی کوزوو، دکتر ستار عزیزی، همان.

948-     استناد به مسئولیت دولت ناشی از نقض تعهدات عام الشمول، دکتر مهدی حدادی، همان.

949-     تأثیرات اهریمن جنگ بر حفاظ مستحکم معاهدات، علی ایزدی و فرشاد گراوند، همان.

950-     تأملی بر وضعیت شورشیان از منظر حقوق  توسل به زور، سیدیاسر ضیایی، همان.

951-     مشروعیت و انصاف در حقوق بین الملل از دیدگاه توماس فرانک، اعظم امینی، همان.

952-     رژیم های خودبسنده و مناسبات آن با حقوق بین الملل عام، حجت سلیمی ترکمانی ، همان.

953-     تعامل میان حقوق معاهدات وحقوق مسئولیت بین المللی درتوجیه عدم ایفای تعهدات بین المللی، نغمه ناصری لاریجانی، همان.

954-     نگاهی اجمالی به دیوان بین المللی دادگستری و نقش آن در حل و فصل اختلافات بین المللی با عطف توجه به مسائل ایران در دیوان ، سیراله مرادی نوده، مجله دانشکده حقوق تهران، ش 6، تابستان 1389.

955-     صلاحیت دولت صاحب پرچم در فرایند مبارزه با گسترش تسلیحاتی کشتار جمعی، جمشید ممتاز و محمد رزاقی ساکت، همان.

956-     تبار شناسی نظریۀ نظم عمومی در حقوق بین الملل، کدخدایی و وکیل ، مجله حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه تهران ، دوره 40، ش 4، زمستان 1389.

957-     رویکرد ایالات متحدۀ امریکا در قبال دیوان بین المللی کیفری ، امین زاده و صدرزاده، مجله حقوق دانشکده حقوق تهران، ش 1، بهار 1390.

958-     بررسی وضعیت حقوقی بازداشت شدگان خلیج گوانتانامو، مهدی حاتمی، همان.

959-     جبران خسارات زیست محیطی در حقوق بین الملل، موسوی و قیاسیان ، همان.

960-     رویکرد قضایی سازمان ملل متحد در مبارزه با نسل کشی، خالقی، همان.

961-     ارجاع جنایت های بین المللی به دیوان کیفری بین المللی توسط شورای امنیت ، جانی پور و خانعلی پور و اجارگاه، مطالعات حقوقی( دانشکده حقوق شیراز ویژه حقوق جزا و جرم شناسی) ش دوم، زمستان 1389.

962-     موانع و محدودیت های تعقیب داخلی جرائم بین المللی، فروغی ، همان.

963-     دفاع مشروع فردی در جنایت تجاوز ارضی، نظری نژاد، همان.

964-     بررسی تصمیمات شورای امنیت سازمان ملل متحد توسط دیوان بین المللی دادگستری، ترجمه دکتر صلح چی و نژندی منش، مجله الهیات و حقوق ، دانشگاه علوم رضوی، ش 28، تابستان 1387.

965-     در تکاپوی صلح پایدار، دکتر بیک زاده ، همان.

966-     مبانی حق شرط در حقوق بین الملل و اسلام، موسوی، همان.

967-     گذری بر عملکرد سازمان شفافیت بین المللی در موضوع اندازه گیری فساد، ترجمه دادخدایی، مجله تعالی حقوق، ش 9-8 ، 1389.

968-     ویژه نامه سازمان جهانی تجارت، مجله پژوهش حقوق و سیاست ، دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبائی، ش 27، پائیز و زمستان 1388.

969-     بررسی محتوای اصل مشارکت در حقوق بین الملل  محیط زیست، دکتر رمضانی قوام آبادی، فصلنامه حقوق، مجله پژوهش حقوق و سیاست، ش 29، تابستان 1389.

970-     تکثر سیستم قضایی بین المللی ، دکتر آرامش شهبازی، همان.

971-     اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت در حقوق بین الملل محیط زیست، دکتر عبدالهی و معرفی، همان.

972-     حقوق بین الملل انرژی: با ارجاع خاص به قراردادهای دولتی و برخی از پیامدهای اقتصادی آنها، همان.

973-     نقش تقصیر یا عمد در مسئولیت متصدی حمل و نقل بین المللی هوایی، دکتر منصور جباری، فصلنامه حقوق، مجله پژوهش حقوق و سیاست، ش30، پائیز 1389.

974-     تأملی بر گزارش هیأت حقیقت یاب سازمان ملل متحد در مورد جنایات ارتکابی نظامیان اسرائیلی در غزه، دکتر سیدقاسم زمانی،  همان.

975-     تحلیل موضوعات قابل طرح در کنفرانس آتی بازنگری اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، دکتر فریدون جعفری، فصلنامه حقوق، مجله پژوهش حقوق و سیاست، ش 31، زمستان 1389.

976-     میراث مشترک بشریت ، مفهوم و کاربرد آن در حقوق بین الملل، دکتر جمالی، همان.

977-     توسل به اقدامات متقابل در جهت نفع عمومی در حقوق مسئولیت بین المللی دولت ، دکتر حدادی، همان.

978-     خدمات رسانی به بزه دیدگان بین المللی، دکتر رایجیان اصل، همان.

979-     استقلال شرط داوری در قراردادهای بین المللی ، دکتر محمدعلی صلح چی، همان.

980-     مسئولیت بین المللی ناشی از نقض جدی قواعد آمره در پرتو طرح کمیسیون حقوق بین الملل در زمینه مسئولیت کشورها، دکتر محمدرضا ضیائی بیگدلی و عبدی، همان.

981-     مشروعیت دموکراتیک و تحول در مفهوم شناسایی کشورها و حکومتها، دکتر توکلی، فصلنامه پژوهش حقوق، مجله پژوهش حقوق و سیاست، ش 32، بهار 1390.

982-     تعهد دولت ها به همکاری با دیوان کیفری بین المللی، دکتر دلخوش، همان.

983-     نظریه مسئولیت حمایت از حرف تا عمل، دکتر سواری و بلوچی، همان.

984-     پروتکل کیوتو و تأمین مالی طرحهای اقتصادی در کشورهای درحال توسعه، دکتر شیروی، همان.

985-     جدایی طلبی در حقوق بین الملل: تقابل حق تعیین سرنوشت مردم و اصل احترام به تمامیت ارضی کشورها، ضیائی، همان.

986-     تأثیر فناوری های علمی بر توسعه و تحول حقوق بین الملل فضایی، دکتر محمودی، همان.

987-     نقش کمیته بین المللی صلیب سرخ در حمایت از قربانیان جنگی، مروت، همان.

988-     چالش های کنونی حقوق بین الملل در مورد اعمال صلاحیت نسبت به دزدی دریایی، دکتر موسوی و موسوی و جدیدی، همان.

989-     وضعیت دارفور و غزه؛ میدان آزمون نظریه مسئولیت حمایت، دکتر وکیل، همان.

990-     سیاست های پیشگیرانه سازمان ملل متحد در قبال نسل کشی ، دکتر جاوید زاده، فصلنامه پژوهش حقوق، مجله پژوهش حقوق و سیاست، ش 33، تابستان 1390.

991-     بررسی مشروعیت دعوت از مداخله خارجی در مخاصمات داخلی: با تأکید بر رأی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه «فعالیتهای نظامی در سرزمین کنگو»، دکتر عزیزی، همان.

992-     اجرای تعهد ضمنی در معاهدات بین المللی: بازخوانی دو رأی دیوان داوری دعاوی ایران – امریکا در پرونده ب 1 و رأی صادره در پرونده الف-15، دکتر علومی همان.

993-     اشغال انتقالی از منظر حقوق بین الملل ، دکترهاجر سیاه رستمی، تحقیقات حقوقی ، ش 54، 1390.

994-     آموزش حقوق بشر در نظام بین المللی، مجتبی همتی، همان.

995-     حقوق بین الملل کیفری در زمینه شکل گیری سیاست جنایی بین المللی ، دکتر بهزاد رضوی فرد، مجله آموزه های حقوق کیفری، ش 1، سال 1390

996-     سلب مصونیت دولت ایران در محاکم بین المللی، عباسعلی کدخدایی، مجله حقوقی، ش43،  1389.

997-     هتک حرمت ساحت مقدس قران کریم در امریکا در ترازوی حقوق بین الملل، آرامش شهبازی، همان.

998-     ارزش حقوقی «دیدگاههای پایانی» کمیته حقوق بشر، سیدعلی سادات اخوی، همان.

999-     بررسی جنایات تعقیب و آزار در پرتو وقایع اخیر بحرین، سید فضل اله موسوی، همان.

1000-  دادگاه ویژه سیرالئون: فرایند تشکیل، صلاحیت و مقابله با بی کیفری،امیر حسین رنجبریان، همان.

1001-  معاهدات ناظر بر همکاری های دولتی و نقش آن در انتقال فناوری، فیصل عامری، همان.

1002-  جنگ 22 روزه غزه در آینه حقوق بین الملل کیفری با نگاهی به گزارش گلدستون، بهزاد رضوی فرد، همان.

1003-  توسعه حقوق بین الملل کیفری بر پایه جرم انگاری ازدواج اجباری به عنوان جنایت علیه بشریت توسط دادگاه ویژه سیرالئون، فاطمه امیری.

1004-  شناسایی در حقوق بین الملل: آثار حقوقی شناسایی کوزوو، اوستیای جنوبی و آبخازیا، یاسر ضیائی، مجله پژوهشهای حقوقی، ش 17 ، 1389.                   

1005-  جلوه های حقوق بین الملل کیفری در خاورمیانه ، از محاکمه صدام تا محاکمه عاملان ترور رفیق حریری، یلدا مظفریان، همان.

1006-  ملاحظات پیرامون «نظریه مشورتی کوزوو» ، عبداله عابدینی، همان.

1007-   بررسی جرم تجاوز در کنفرانس بازنگری اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، زینب پورخاقان، همان.

1008-  قطعنامه 1929 شورای امنیت : بازنمایی نبرد میان حق و قدرت درجهان نا متحد، دکتر نادر ساعد، همان.

1009-  بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز و تحدید حدود دریایی، فریده شکری، مجله حقوقی دادگستری، ش 75، پائیز 1390.

1010-  پیشگیری و سرکوب جرایم زیست محیطی در پرتو اقدامات سازمان های غیر دولتی در نظام حقوقی ایران ، دکتر رمضانی، همان.

1011-  مفهوم حقوق قابل اجرا در اساسنامۀ دیوان کیفری بین المللی، دکتر حسین آقایی جنت مکان، مطالعات حقوقی، ش 2، پائیز- زمستان 1390.

1012-  اعتبار«قاعدۀ سابقه» در دیوان بین المللی دادگستری، دکتر رمضانی، همان.

1013-  صلاحیت دیوان کیفری بین المللی نسبت به جنایت تجاوز، فضل اله فروغی، همان.

1014-  اعتبار عهدنامه مودت(1955) ... ، دکتر آرامش شهبازی، مجله حقوقی بین المللی، ش 44، بهار – تابستان 1390.

1015-  تحریم های هوشمند شورای امنیت در پرتو قطعنامه 1929: حفظ یا تهدید صلح؟،دکتر سید قاسم زمانی، جمشید مظاهری، همان.

1016-  تعریف « عناصر و شروط اِعمال صلاحیت دیوان کیفری بین المللی نسبت به چنایت تجاوز با نگاهی به موافقتنامه کامپالا، دکتر حسین اقایی جنت مکان، همان.

1017-  تعهدات دولت در پیشگیری و جبران خسارت ناشی از حوادث اتمی، دکتر سهراب داراب پور، همان.

1018-  جنبه های گوناگون «مسئولیت» در حقوق بین الملل کیفری، دکتر علیرضا دلخوش، همان.

1019-  نقش علوم جرم یابی در اثبات جنابات بین المللی ، دکتر منصور فرخی، همان.

1020-  تحولات مبانی حقوقی آزادی رسانه ها د رعرصه های ملی، منطقه ای و بین المللی، دکتر کاظم معتمدنژاد، فصلنامه پژوهش حقوق ، ش 45، زمستان 1390.

1021-  نقش سازمانهای منطقه ای و بین المللی در پیشبرد جهانی حقوق ارتباطات: بررسی تجربیات شورای اروپا، دکتر رویا معتمد نژاد، همان.

1022-  مداخله رسانه ای از منظر حقوق بین الملل عمومی، سید یاسر ضیائی ، همان.

1023-  نگرشی بر قاچاق مواد مخدر و قاچاق مهاجرین در معاهدات بین المللی، دکتر جعفر کوشا، مجله تحقیقات حقوقی،ش55، 1390.

1024-  جایگاه ترمیم خسارت های وارده بر بزه دیدگان جنایات بین المللی : از منظر حقوق بین الملل عمومی تا حقوق بین الملل  کیفری، دکتر بهزاد رضوی فرد، همان.

1025-  رویکرد نظام مسئولیت بین المللی در جبران خسارات ناشی از اعمال منع نشده در حقوق بین الملل ، دکتر محسن عبداللهی، مجله تحقیقات حقوقی، ش 56، زمستان 1390.

1026-  برتری معاهدات بین المللی نسبت به قوانین عادی، دکتر محمدجواد شریعت باقری، همان.

1027-  حقوق بین المللی بشردوستانه عرفی، مجموعه مقالات همایش، به اهتمام دکتر پوریا عسگری و دکتر ژان ماری هنکرتز، 1390.

1028-  نقش دادگاه های بین المللی کیفری در حفظ و استقرار صلح و امنیت بین المللی، دکتر هیبت اله نژندی منش و محمد رضا ضیائی بیگدلی، فصلنامه تخصصی فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه آزاد واحد بابل، ش 20، 1389.

1029-  نگاهی به آینده چالش های اساسی حقوق بین الملل، ترجمه دکتر محمد شمسایی، ویژه نامه مجله حقوقی بین المللی، زمستان 1389.

1030-  آماده سازی شهود در حقوق بین الملل کیفری، ترجمه دکتر منصور فرخ سیری ، همان.

1031-  مسئولیت دولتهای عضو در قبال اعمال سازمانهای بین المللی ، ترجمه علی اصغر میر، همان.

1032-  دزدی دریایی ، حقوق دریاها و توسل به زور: تحولات خارج از سواحل سومانی، ترجمه دکتر کدخدایی، همان.

1033-  کثرت حقوق بین الملل ، ترجمه عبداله عابدینی، همان.

1034-  معیارهای تفکیک بین مقامات مافوق نظامی و غیر نظامی درتصمیمات دیوان کیفری بین المللی، ترجمه دکتر حسین آقایی جنت مکان، همان.

1035-  مطالبه خسارت محرومیت از منافع (عدم النفع) در دعاوی بین المللی، همان.

1036-  مبانی نظری صلاحیت فراسرزمینی و دولت از منظر حقوق بین الملل عمومی، باسر ضیایی، مجله حقوقی دادگستری، ش 76،1390.

1037-  حق برخورداری از محیط زیست سالم در دام گرمایش جهانی؛ اجلاس کنکان مکزیک (2010)، علی نواری، مجله پژوهشهای حقوقی،ش18، 1389.

1038-  تعهد به همکاری بین المللی در مقابله با هجوم ریزگردها به ایران ، عبداله عابدینی، همان.

1039-  داوری های مختلط در قواعد جدید داوری اتاق بین المللی بازرگانی، دکتر جواد ثانی و مهدی شیخیانی ، مجله پژوهشهای حقوقی ش 19، 1390.

1040-  فواید جبران خسارات هسته ای بر مبنای کنوانسیون های بین المللی، دکتر علیرضا یزدانیان و هدیه حبیبیان، همان.

1041-  تحقق رویای نظارت قضایی بر قطعنامه های شورای امنیت : تأملی بر رأی دیوان دادگستری اروپا در قضیه فولمن و محمودیان، منا السادات میرزاده، همان.

1042-  تعامل بین ممنوعیت قراردادهای نسل کشی و قاعده آمره ممنوعیت نسل کشی، ستار عزیزی، مجله حقوقی بین المللی ، ش 45.

1043-  تعمیم نظام مسئولیت بین المللی به بازیگران غیردولتی بر جدایی طلبان، زمانی و ضیائی، همان.

1044-  قلمرو و اجرای کنوانسیون رتردام، احتمال تعارض با دیگر کنوانسیون ها و عدم پذیرش حتی شرط، سیمایی صراف، همان.

1045-  رویه دیوان بین الملل دادگستری در خصوص دفاع  مشروع پس از رویداد یازدهم سپتامبر 2001.

1046-  تکامل حقوق بزه دیدگان از منظر مقررات موضوعه دیوان کیفری بین المللی ، همان.

1047-  نظام حقوقی بین المللی حاکم بر استقلال یک جانبه دول در آینده ی نظریه ی مشورتی 2010 دیوان بین المللی دادگستری و دیگر اسناد موجود: مشروعیت یا عدم مشروعیت، سیدباقر میرعباسی و سید طه موسوی، مجله حقوقی دادگستری، ش 77، بهار 1991.

1048-  صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری در اعمال حمایت دیپلماتیک با تأکید بر قضیۀ دیالو، سهیلا کوشا، مجله تعالی حقوقی، ش 17-16 ، 1391.

1049-  دلایل تاریخی و حقوق حاکمیت ایران بر جزایر تنب کوچک و....، محمود جلالی و حجت ایزدی، مجله مطالعات حقوقی، ش اول ، 1391.

1050-  نگرشی بر تدوین و توسعه حقوق بین الملل ، دکتر بیک زاده، مجموعه مقالات نقش مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تدوین و توسعه تدریجی حقوق بین الملل، 1389.

1051-  اعلامیه مجمع عمومی : جلوه ای جدید از تدوین و توسعه حقوق بین الملل، دکتر ممتاز ، همان.

1052-  مجمع عمومی سازمان ملل متحد و جهانی شدن حقوق بین الملل، ضیائی بیگدلی، همان.

1053-  مجمع عمومی ملل متحد و راههای مسالمت آمیز حل و فصل اختلافات بین المللی ، دکتر مستقیمی، همان.

1054-  ارزیابی کارنامه کمیسیون حقوق بین الملل در آیینه وحدت و تکثر سیستم حقوق بین الملل ، دکترآرامش شهبازی  ، همان.

1055-  نظم نوین اقتصادی بین المللی: از آرمان تا واقعیت، دکتر شایگان، همان.

1056-  مجمع عمومی و حقوق بین الملل  کیفری: خیلی دور، خیلی نزدیک، دکتر رنجبریان، همان.

1057-  نقدی های مطرح علیه حقوق همبستگی و پاسخ به آنها ، دکتر باقر انصاری ، مجله تحقیقات حقوقی، ش 58، 1391.

1058-  جرم انگاری سوء استفاده از قدرت با محوریت مفهوم نسل زدایی و بزه دیدگی آن از دیدگاه حقوق جنایی بین المللی، دکتر رایجیان اصل، همان.

1059-  آسیب شناسی طرح ناظر بر تأسیس، فعالیت و نظارت بر سازمانهای مردم نهاد، دکتر رمضانی، همان.

1060-  حق بر آموزش و مقتضیات ازادی وجدان: نگاهی به نظریه اخلاق در فلسفه کانت، دکتر صابر نیاورانی، همان.

1061-  معیار قابلیت داوری دراعمال نظارت قضایی بر رأی داوری تجاری بین المللی، دکتر ایرانشاهی، همان.

1062-  بررسی مبنا و شرایط اعمال صلاحیت دادگاههای داخلی کشورها برای رسیدگی به جنایات جنگی، دکتر پور بافرانی، فصلنامه مطالعات بین المللی، ش 3، 1391.

1063-  تبیین مفهوم مداخله بشردوستانه در حقوق بین الملل  با تأکید بر قضیۀ لیبی، دکتر مجتهدزاده، همان.

1064-  مشارکت مستقیم غیر نظامیان در مخاصمات مسلحانه، احمد سلیمان زاده، همان.

1065-  حمایت از اموال فرهنگی در زمان جنگ ...؟ مطالعه موردی : جنگ تحمیلی عراق علیه جمهوری اسلامی ایران، همان.

1066-  درآمدی بر رابطه حفظ صلح و رعایت  قواعد حقوق بشردوستانه، منصور صدیقیان، همان.

1067-  تکنولوژی نظامی و قواعد جنگ، عفیفه غلامی، همان.

1068-  ممنوعیت استخدام و به کارگیری کودکان در مخاصمات مسلحانه، شبنم اربابیان، همان.

1069-  درآمدی بر نگرش اسلام و حقوق بین الملل بشردوستانه در حفظ محیط زیست، محمود گلستانی، همان.

1070-  کاوشی در مشروعیت استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین در حقوق بین الملل ، زکیه تقی زاده ، همان.

1071-  نظام حقوقی بین المللی حاکم بر استقلال یک جانبۀ دولت در آینه نظریه مشورتی 2010 دیوان ....، دکتر میر عباسی و..... ، مجله حقوقی دادگستری، ش 77، بهار 1391.

1072-  تحلیل سیستمی ، مفهوم ، اوصاف و مبانی نظری قاعدۀ حقوقی بین المللی، دکتر فرید آزاد بخت، مجموعۀ مقالات اهدایی به محمدرضا ضیائی بیگدلی در مراسم 16/12/91 .

1073-  تفسیر معاهده در زمان و قاعدۀ حقوق میان دوره ای، دکتر سید جمال سیفی ، همان.

1074-  مناسبات میان معاهدات و عرف در حقوق بین الملل با تکیه بر تقش معاهدات در فرایند شکل گیری قواعد عرفی، دکتر شهرام زرنشان، همان.

1075-  تحدید انفصال در حقوق بین الملل ، دکتر جمشید ممتاز و محمد رزاقی ساکت، همان.

1076-  نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در خصوص کوزوو، دکتر میر شهبیز شافع، همان.

1077-  تشکیل دولت فلسطین: باز کاوی حقوق بین الملل  و بازستانی یک حق، دکتر امیر حسین رنجبریان و مهسا فرحزاد، همان.

1078-  جایگاه فرد در حقوق بین الملل ، دکتر علی داعی، همان.

1079-  تحول حقوق و مسئولیت های اشخاص حقیقی در حقوق بین الملل، دکتر رضا اسلامی و ولی الله نوری ، همان.

1080-  مفهوم کرامت ذاتی انسان، دکتر محمد راسخ، همان.

1081-  تدوین اعلامیۀ جهانی حقوق بشر در پرتو روندهای جهانی ، دکتر حسین شریفی طراز کوهی، همان.

1082-  تأثیرات نظام حقوق بشر بر نهاد حمایت دیپلماتیک، دکتر ستار عزیزی، همان.

1083-  اعراض از ضرورت ها: تحولی در کارکرد حمایت دیپلماتیک جهت حمایت از حقوق بشر ، دکتر راحله سیدمرتضی حسینی، همان.

1084-  حقوق بشر و شرکت های فراملی ....، دکتر پوریا عسکری، همان.

1085-  بررسی حقوقی دکترین « مسئولیت حمایت »در حقوق بین الملل ، دکتر مرتضی نجفی اسفاد، همان.

1086-  مجمع عمومی سازمان ملل متحد: پیشگام نهضت همکاری بین المللی تا مسئولیت حمایت، دکتر امیر ساعد وکیل، همان.

1087-  بهره گیری از رهیافت های حقوق بین الملل  در جهانی سازی اخلاق زیستی، دکتر محمود عباسی و ....، همان.

1088-  تحول در حقوق بین الملل ؛ مفهوم حاکمیت و مقررات جهانی حقوق بشر، دکتر علیرضا دلخوش، همان.

1089-  مشروعیت حقوق بین الملل ، آکن بوکنن، ترجمه مریم حاجی عرب ، همان.

1090-  زنان ، صلح و امنیت بین المللی، دکتر نسرین مصفا، همان.

1091-  نگاه هرمنوتیک به موضوع خلع سلاح در منشور .... ، دکتر حسن سواری، همان.

1092-  امکان سنجی خاورمیانه عاری از سلاح هسته ای: دیدگاه حقوقی، دکتر نادر ساعد، همان.

1093-  تعلیق حقوق هسته ای ایران توسط شورای امنیت در بوته نقد حقوق بین الملل ، دکتر سید حسین سادات میدانی و دکتر محسن نذیری اصل، همان.

1094-  ضرورت واکنش های جهانی شدن حقوق بین الملل  به جنایات بین المللی، دکتر هیبت اله نژندی منش، همان.

1095-  شورای امنیت و تروریسم: اشارات و تنبیهات محاکم ملی، دکتر سید باقر میرعباسی و عبداله عایدینی ، همان .

1096-  ضرورت رعایت ایمنی در صنعت هوانوردی: وظایف و مسئولیت دولتها، دکتر منصور جباری، همان.

1097-  خسارات وارده بر محیط زیست از منظر حقوق مسئولیت  بین المللی، دکتر آرامش شهبازی ، همان.

1098-  پیامدهای رأی دیوان بین المللی دادگستری در قضیۀ مصونیت های صلاحیتی دولت بر نقض مصونیت ایران در محاکم امریکا، دکتر محسن عبداللهی، همان.

1099-  رأی دیوان بین المللی دادگستری در قضیۀ اختلاف بین آلمان و ایتالیا: موازنه بین حقوق بین الملل کلاسیک و مدرن ، علی نواری ، همان.

1100-  رأی 14 مارس دیوان بین المللی حقوق دریاها در ترازوی انصاف: دعوای بنگلادش و میانمار در زمینۀ تحدید حدود مرزهای دریایی، زکیه تقی زاده و فاطمه هداوندی، همان.

1101-  تحدید حاکمیت در پرتو توسیع صلاحیت: تفسیر «رضایت» دولت در رویۀ ایکسید، دکتر علی اکبر براتی ارانی، همان.

1102-  قربانیان صلح،مسئولیت سازمان ملل و سازوکارهای جبران خسارت: سیدقاسم زمانی، منصوره صدیقیان کاشانی، فصلنامه سازمان های بین المللی، ش1 ، بهار 1392.

1103-  جهانی شدن دموکراسی، فرامرزی شدن هنجارها و تکثر بازیگران در سازمان های بین المللی : سیدمحمد کاظم سجادپور و محمد یزدان پناه شورهگل، همان .

1104-  گروه چهار، تلاش برای عضویت دائم در شورای امنیت، آرمین امینی و شمس عظیمی، همان .

1105-  سازوکارها و کارکرد عدالت انتقالی: تحولی مهم در حقوق بین الملل، مهدی ذاکریان و سید رضی عمادی، همان.

1106-  صلح و حقوق بشر در برنامه درسی با تأکید بر اسناد بین المللی: دکتر همایون مافی ، مجله پژوهشهای حقوقی، ش 20، 1390.

1107-  برخی تحولات راهبردی استرداد اموال فرهنگی در نظام بین المللی معاصر: هاله حسینی اکبرنژاد، همان .

1108-  حمایت از اموال فرهنگی در نظام مخاصمات مسلحانه: بررسی رویه دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق: دکتر هیبت اله نژندی منش، همان .

1109-  تکامل مفهوم«کارکردی» اموال فرهنگی در پرتو انسانی تر شدن حقوق بین الملل، همان.

1110-  حق بر نام تاریخی خلیج فارس در آیینه حقوق بین الملل: سارا اکبری، همان.

1111-  تأملی در حل و فصل اختلافات راجع به اموال فرهنگی: دکتر آرامش شهبازی، همان.

1112-  «دارا شدن من غیرحق» در حقوق ایران در پرتو کنوانسیون مبارزه با فساد مالی: دکتر سید منصور میرسعیدی، مجله پژوهشهای حقوقی، ش21، سال 1391.

1113-  حق بر دادرسی منصفانه در مرحله تحقیقات مقدماتی در رویه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر: نفیسه بهرامی، همان .

1114-  حرکت به سوی قاعده سازی و انگاره های معاصر: رویه قضایی در آینۀ دیوان بین المللی دادگستری: امیر ارسلان رسول پور و عبداله عابدینی، همان.

1115-  مروری کوتاه بر پرونده رادوان کارادزیچ (قصاب بالکان): دکتر هیبت اله نژندی منش، همان .

1116-  استرداد مجرمان در رویه دیوان اروپایی حقوق بشر و کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد، سعید باقری، مجله پژوهشهای حقوقی، ش 22، همان.

1117-  حمایت های پیراحقوقی دیوان بین المللی کیفری از بزه دیدگان: مرضیه دیرباز، همان.

1118-  مقابله با بحران سربازگیری کودکان در مخاصمات مسلحانه: نخستین رأی دیوان کیفری بین المللی در ترازوی حقوق بین الملل: زکیه تقی زاده و فاطمه هداوندی، همان.

1119-  سیستم سازی در داوری معاهدات سرمایه گذاری: ترجمه رضا اسلامی، ویژه نامه مقالات ترجمه، مجله حقوقی بین المللی، زمستان 91.

1120-  نظریه امانی قاعدۀ آمره، ترجمه مهداد فلاح اسدی، همان.

1121-  حقوق اسلامی(شریعت) و صلاحیت دیوان بین المللی کیفری، همان.

1122-  شرکتهای فراملی به عنوان تابعان راهبر در حقوق بین الملل اقتصادی، ترجمه محمد شمسایی، همان.

1123-  اصلاح رویه های حمایتی حقوق بشر در سازمان ملل متحد: نگرشی حقوقی به ایجاد سازوکار بررسی دوره ای جهانی، حامد اسماعیلی پور، همان .

1124-  مخاصمات مسلحانه بین المللی و غیر بین المللی در رویۀ محاکمه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و رواندا، ترجمه پوریا عسکری، همان.

1125-  نقض حقوق بین الملل در مخاصمات مسلحانه، ترجمه احمدرضا فلاح ، همان .

1126-  گسترش صلاحیت دیوان کیفری بین المللی نسبت به جنایات جنگی موضوع مادۀ 8 اساسنامه: ترجمه حسین اقایی جنت مکان، همان .

1127-  معاهدات بین المللی ضد تروریسم و اعمال تروریستی نیروهای مسلح در درگیری مسلحانه: ترجمه پیمان نمامیان، همان .

1128-  تبعیض مستقیم و غیر مستقیم در حقوق سازمان تجارت جهانی و اتحادیۀ اروپا: ترجمۀ مهریار راشدی ، همان .

1129-  جایگاه دادگاه های حقوق بشری و دادگاه های کیفری بین المللی در نظام بین الملل: ترجمۀ ابوالفضل گندمکار ، همان .

1130-  قواعد داوری اتاقی بازرگانی بین المللی و روش های جایگزین حل و فصل اختلافات : ترجمه پندار معصومی ، همان .

1131-  ضرورت حمایت از اموال فرهنگی در حقوق بین الملل: دکتر ابراهیم بیک زاده، مجموعه مقالات همایش حمایت از اموال فرهنگی و تاریخی در حقوق بین الملل، انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد.

1132-  حمایت از اموال فرهنگی در درگیری های مسلحانه: محورهای بنیادین و چالش برانگیز، دکتر محمدرضا ضیائی بیگدلی، همان .

1133-   مبانی  حقوقی حمایت از اموال فرهنگی و تاریخی در مخاصمات مسلحانه و پس از آن : زکیه تقی زاده ، همان .

1134-  سازمانهای بین المللی و مسئولیت حمایت از اموال فرهنگی و تاریخی: دکترسید قاسم زمانی، همان.

1135-  یونسکو و تدوین و توسعه حقوق بین الملل در حمایت از اموال فرهنگی: دکتر جمشید ممتاز ، همان .

1136-  شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد و قاچاق اموال فرهنگی و تاریخی: فاطمه یاوری ، همان .

1137-  اقدامات دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در تهران در رابطه با قاچاق دارایی های فرهنگی ، همان .

1138-  جایگاه کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ در حمایت از اموال فرهنگی در مخاصمات مسلحانه: دکتر پوریا عسکری ، همان .

1139-  سازگاری اصل حمایت از اموال فرهنگی با اصل گردش آزاد کالا در اسناد بین المللی : دکتر علی مشهدی، همان .

1140-  حمایت از اموال فرهنگی و تاریخی در پرتو اساسنامه دیوان کیفری بین المللی: دکتر فریدون جعفری ، همان .

1141-  حمایت از اموال فرهنگی در رویه دادگاه بین المللی کیفری یوگسلاوی سابق: دکتر هیبت اله نژندی منش ، همان .

1142-  حمایت از اموال فرهنگی و تاریخی و مصونیت اجرایی دولت ها: دکتر امیرساعد وکیل ، همان .

1143-  حمایت فراگیر و مؤثر از اموال فرهنگی و تاریخی: رویا یا واقعیت، دکتر جمشید ممتاز ، همان .

1144-  حاکمیت ایران برجزایر تنب و ابوموسی،رهیافتهای حقوق بین‌الملل، دکتر محمدرضا ضیائی بیگدلی، اطلاعات سیاسی- اقتصادی، ش 290. 1391.

1145-  حقوق جهانی، از تئوری تا عمل با تأکید بر جهانی شدن حقوق بشر، محمود آخوندی، فصلنامه پژوهش حقوق، ش 36، سال 91.

1146-  حقوق حیوانات : تأملی در نظریه و رویه، دکتر آرامش شهبازی ، همان .

1147-  تهدید به زور و حقوق بین الملل، علی قاسمی ، همان .

1148-  بررسی و تحلیل رأی قضیۀ کادی علیه شورای اتحادیۀ اروپایی، دکتر موسوی، همان.

1149-  جرم انگاری کاربرد سلاح های هسته ای در چارچوب حقوق بین الملل بشر محور در حال ظهور ، حجت سلیمی ترکمانی، پژوهش حقوق کیفری، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی ، ش 1، 1391.

1150-  کارآمدی و ناکارآمدی کیفر حبس در حقوق بین الملل کیفری، دکتر بهزاد رضوی فرد، همان .

1151-  آسیب شناسی طرح ناظر بر تأسیس، فعالیت و نظارت بر سازمانهای مردم نهاد، دکتر رمضانی، مجله تحقیقات حقوقی ، ش 58.

1152-  نقدهای مطرح علیه حقوق همبستگی و پاسخ به آنها ، باقر انصاری، همان

1153-  حق برآموزش و مقتضیات آزادی وجدان؛ نگاهی به نظریه اخلاق در فلسفه کانت، نیاورانی، همان.

1154-  سنجش عقل تفسیری، کامران آقایی، همان.

1155-  بررسی و نقد رفتار ویژه و متفاوت با کشورهای در حال توسعه در مقررات سازمان تجارت جهانی، دکتر سیدمحمد تقوی و... ، همان، ش 59.

1156-  غلبه موازین  بین المللی حقوق بشر بر حاکمیت دولتها در پرتو دادگاه های نسل سوم، دکتر صادق سلیمی و ... ، همان .

1157-  مفهوم «حقوق نرم و مزایای آن در نظام حقوق تجارت بین الملل»، دکتر عابدیان، همان ، ش 60.

1158-  حق برابری امکانات در اساسنامه ، قواعد دادرسی و رویۀ قضایی دادگاه های کیفری بین المللی ، دکتر علیرضا تقی پور، همان.

1159-  شرکتهای چند ملیتی و محدودیت های حقوق بشری، لطیفیان، همان.

1160-  رویکرد مسئولیت انفرادی و عملیات حفظ صلح  ملل متحد، دکتر سید فاطمی، همان ، مجله تحقیقات حقوقی ، ویژه نامه شمارۀ 10 .

1161-  صلاحیت قوه مقننه در بودجه ریزی دولتی منشور ملل متحد و نظام عدم اشاعه با تأکید بر کارکردها و صلاحیت شورای امنیت، بیک زاده، همان.

1162-  صلاحیت قوه مقننه در بودجه ریزی دولتی منشور ملل متحد و نظام عدم اشاعه با تأکید بر کارکردها و صلاحیت شورای امنیت، همان.

1163-  شناخت حقوق نرم در سیستم حقوق بین الملل، دکتر فلسفی و شاکریان ، همان ، ش 11.

1164-  احراز «معیار معقولیت» در قابلیت دادخواهی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ، دکتر اسلامی، همان .

1165-  فساد اداری و تأثیر آن بر توسعه، مجله حقوقی بین المللی، ش 45.

1166-  اوصاف خودبسندگی نظام سازمان جهانی تجارت، همان ، ش 46.

1167-  اِعمال اصول قراردادی تجاری بین المللی توسط دیوان های داوری به عنوان قانون حاکم، همان.

1168-  پدیده دولتهای در حال غرق ، همان .

1169-  تعهدات دولتهای ساحلی حوزه خلیج فارس در مقابله با کشنده سرخ، همان .

1170-  قانون اساسی جامعه بین المللی در محاق ، همان .

1171-  عملیات مسلحانه بازیگران غیر دولتی علیه کشورها ، همان.

1172-  تأمین امنیت؛ جبران خسارت و بازگشت به وطن بزه دیدگان ، ش 1 ، آموزه های حقوق کیفری، علوم رضوی ، سال 90.

1173-  قاچاق انسان در اسناد فراملی، همان.

1174-  حقوق بین الملل کیفری در زمینه شکل گیری یک سیاست جنایی بین المللی ، همان.

1175-  حقوق سازمان تجارت جهانی و حقوق بشر، نامه مفید، ش 40، سال 82.

1176-  صلاحیت دادگاههای داخلی برای رسیدگی به جنایات جنگی، ش 35، فصلنامه مطالعات بین المللی، سال 91.

1177-  تبیین مفهوم مداخله بشردوستانه با تأکید بر قضیه لیبی ، همان.

1178-  کاوشی در مشروعیت استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین در حقوق بین الملل، همان.

1179-  تفسیر و اجرای معاهده در حقوق داخلی، مجله حقوق خصوصی، پردیس قم دانشگاه  تهران، ش 16، سال 89.

1180-  نظم عمومی در حقوق بین الملل و حقوق داخلی ، همان.

1181-  شورای امنیت و مداخله نظامی در لیبی ، همان.

1182-  دزدی دریایی از منظر حقوق بین الملل، مجموعه مقالات، همایش انجمن ایران مطالعات ملل متحد، 1389.

1183-  مسئولیت بین المللی سازمان منع سلاحهای شیمیایی درباره همکاری های صلح آمیز ، دکتر شاکریان ، فصلنامه سازمان های بین المللی ، ش 2، سال 92.

1184-  نقش سازمان های بین المللی در تحقق حق بر غذا ، دکتر طلایی ،همان.

1185-  حمایت کنشولی از اتباع، دکتر بیگ زاده، سیاست خارجی، ش 4 سال 85، ویژه نامه حقوق بین الملل.

1186-  کنوانسیون محیط زیست دریای خزر، دکتر ممتاز، همان .

1187-  مزایا و معایب عضویت ایران در معاهدات سلاحهای کشتار جمعی، بلوچی، همان .

1188-  حق شرط های امریکا بر معاهدات حقوق بشری ، همان .

1189-  جرم تجاوز در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی ، همان .

1190-  صلاحیت جهانی و لزوم بررسی دیدگاه ایران ، همان .

1191-  آینده حقوق بین الملل، حقوق داخلی( یا حقوقی مشابه حقوق اروپایی) ، همان .

1192-  کنوانسیون ملل متحد درباره مصونیت قضایی دولتها و اموال آنها، همان .

1193-  گوانتانامو: سیاهچال حقوقی، همان .

1194-  سازمان ملل و مداخله بشردوستانه، همان .

1195-  استراتژی های حل اختلاف : عدالت و صلح گرایی، همان .

1196-  دادگاه ویژه لبنان: گامی در راه گسترش مبارزه با بی کیفری، مجله تحقیقت حقوقی ، ش 49، سال 88.

1197-  پوچی قواعد آمره در حقوق بین الملل، همان .

1198-  حقوق بشر، محیط زیست و توسعه پایدار، مجله تحقیقات حقوقی ، ش 50.

1199-  حمایت کیفری از کودکان در برابر توریسم جنسی، از منع جهانی تا واکنش نظام های کیفری داخلی، همان .

1200-  بررسی و تحلیل برخی آراء کمیسیون افریقایی حقوق بشر و مردم، همان ، دکتر اسلامی.

1201-  صلاحیت جهانی، همان ، دکتر هنجی .

1202-  سازمان جهانی تجارت و نظم حقوقی بین المللی، دکتر محمد شمسایی، فصلنامه پژوهش حقوق ، مجله پژوهش حقوق و سیاسی، ش 37، سال 90.

1203-  واردات موازی و مقررات سازمان جهانی تجارت ، فیصل عامری، همان .

 

 

 

 

بازدید کننده گرامی ، شما به عضویت سایت در نیامده اید.
پیشنهاد می کنیم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.
موضوعات مشابه
 • ضمانت اجراء در حقوق بین الملل با تاکید بر ضمانت اجراء در دیوان کیفری بین ال ...
 • مفهوم استقلال و بي‌ طرفي داور
 • پایان نامه حقوق محیط زیست ، حقوق بشر، حقوق مالکیت فکری، حقوق تجارت بین ...
 • موضوعات پایان نامه رشته حقوق بین الملل 376 موضوع
 • موضوعات پیشنهادی پایان نامه رشته حقوق در گرایش های مختلف
 • جعل نام خلیج فارس از منظر حقوق بین الملل عمومی
 • عناوين كنوانسيونهايی كه جمهوري اسلامي ايران عضو آن است
 • مجموعه مقالات حقوق بین الملل
 • منشاء اهليت حقوقي سازمانهاي بين المللي
 • ضمانت اجراء در حقوق بین الملل با تاکید بر ضمانت اجراء در دیوان کیفری بین ال ...
 • جايگاه رويه قضايي در حقوق بين‌الملل
 • امنيت شغلي و جايگاه آن در حقوق كار
 • سوالات امتحان درس حقوق بین الملل عمومی
 • معرفی ديوان بين المللي كيفري
 • دیوان بین المللی کیفری
 • سازمان ملل متحد
 • منشاء اهليت حقوقي سازمانهاي بين المللي
 • تقلب نسبت به قانون
 • حقوق‌بشر و تنوع فرهنگي
 • صلاحيت جهاني رسيدگي به جرائم عليه بشريت در حقوق فرانسه
 • قوه قضائيه و مسئوليت دولت
 • بررسي مشكلات حقوقي حاصل از استخراج نفت در درياها
 • جنايات منافقين از منظر حقوق بين الملل
 • بررسي ساخت جزاير مصنوعي در خليج هميشه فارس از منظر حقوق بين‌الملل
 • بررسي ساخت جزاير مصنوعي در خليج هميشه فارس از منظر حقوق بين‌الملل
 •  

  ارسال نظر

  نام:*
  ایمیل:*
  متن نظر:
  سوال:
  پایتخت ایران
  پاسخ:*
  کد را وارد کنید: *