جستجو

ارسال مقاله

آر اس اس پایگاه

پنل کاربران

نام کاربر :  
رمز عبور :  
 
عضویت
رمز را فراموش کردید ؟

جدید ترین مطالب

بازدید کنندگان عزیز میتوانند برای دریافت مقالات بیشتر به آدرس www.3law.ir مراجعه نمایند.

قانون اصلاحات ارضی اول و دوم و سوم و آئین نامه های مربوط به اصلاحات و تقسیم اراضی

بازدیدها: 3805 نویسنده: ستار شیرویی تاریخ: 29 آذر 1393 نظرات: 0

 

 قانون اصلاحات ارضی اول و دوم و سوم و آئین نامه های مربوط به اصلاحات و تقسیم اراضی


 

آنچه که در ادامه به آن میپردازیم

قانون اصلاحات ارضی مصوب 26/2/39

آیین نامه سازمان وظایف و حدود اختیارات

و مسئولیت کمیسیون اصلاحات ارضی استان

قانون اصلاحات ارضی مصوب 26/10/39

مصوب 19 دی ماه 1340

اصلاحات ارضی مرحله سوم

تصویب مقرراتی در اجرای لایحه اصلاحی قانون اصلاحات ارضی

مصوب 10/12/1340

قانون الحاق موادی به قانون اصلاحات ارضی

مصوب 27/10/1341

قانون مربوط باجازه اجرا آیین نامه قانون اصلاحات ارضی پس از تصویب کمیسیون مشترک مجلسین

قانون راجع به بالحاق 8 ماده به آئین نامه اصلاحات ارضی

22/10/1349

قانون تمدید مهلت های مقرر در ماده 40 آئین نامه اصلاحات ارضی وماده سوم راجع به الحاق 8 ماده به آئیین نامه اصلاحات ارضی

24/6/46

قانون مواد الحاقی به آئین نامه اصلاحات ارضی مصوب 3/5/1343

کمیسیون خاص مشترک مجلسین

5/10/1358

لایحه قانونی اضافه نمودن یک تبصره به ماده 38 آئین نامه اصلاحات ارضی

مصوب 17/9/1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

قانون راجع به تغییر سررسید قسط اول بهای زمینهایی که در اجرای قانون اصلاحات ارضی بزارعین دهات زلزله زده شهریور 1341 فروخته شده

مصوب 4/3/1343

قانون اجازه امضاء اسناد فروش و قبوض مربوط به انتقال املاک مشمول مرحله اول قانون اصلاحات ارضی وسیله وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی به قائم مقامی زارعین مستنکف مصوب 7/2/48

12/4/47

قانون تبدیل و تسعیر مال الجاره زارعین مستاجر املاک مشمول مرحله دوم اصلاحات ارضی

مصوب 15/3/47

قانون استرداد اراضی واگذاری از زارعین معتاد به مواد مخدر

مصوب 9/10/1347

لایحه قانونی طریقه رفع مشکلات پیش بینی نشده در قوانین و مقررات اصلاحات ارضی

11/10/1351

قانون نحوه انتقال اراضی واگذاری به زارعین مشمول قوانین و مقررات اصلاحات ارضی

مصوب 21/9/1351

قانون تقسیم عرصه و اعیانم با غات مشمول قوانین و مقررات اصلاحات ارضی بین مالکان و زارعان مربوط

مصوب 19/9/1351

آیین نامه عمران اراضی بایر

20/5/1354

قانون ترتیب رسیدگی و ختم پروندهای اصلاحات ارضی

مصوب 23/4/54


 

قانون اصلاحات ارضی مصوب 26/2/39

 فصل اول – تعاریف

 

 

 

 

قانون اصلاحات ارضی مصوب 26/10/39

مصوب 19 دی ماه 1340

 

 

//////

قانون مربوط باجازه اجرا آیین نامه

قانون اصلاحات ارضی

پس از تصویب کمیسیون مشترک مجلسین

مصوب 13/3/1343

 

ماده واحده – بدولت اجازه داده میشود آیین نامه قانون اصلاحات ارضی را که تقدیم شده است پس از تصویب کمیسیون مشترک مجلسین بمورد اجرا بگذارد

تبصره 1- بمنظور رسیدگی به آیین نامه مزبور کمیسیون خاص مشترکی مرکب از سی وشش نفر ( که از هر یک از مجلسین هیجدهنفر انتخاب خواهند شد ) تشکیل می گردد و مصوبات کمیسیون مزبور لازم الاجرا میباشد

تبصره 2- کمیسیون مزبور مکلف است از نمایندگان مجلسین که پیشنهادات کتبی تقدیم داشته اند برای ادای توضیح در اطراف پیشنهاد خود دعوت بعمل آورند

قانون بالا که مشتمل بر ماده واحده و 2 تبصره است در جلسه روز پنجشنبه هفتم خرداد ماه یکهزرا و سیصد و چهل و سه شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید

رئیس مجلس شورای ملی

قانون فوق در جلسه روز چهار شنبه سیزدهم خرداد ماه 1343 شمسی بتصویب مجلس سنا رسید.

روزنامه رسمی 2665-25/3/46

شماره 6066 11/4/46

قانون راجع به بالحاق 8 ماده به آئین نامه اصلاحات ارضی

مصوب کمیسیون خاص مشترک مجلسین

مصوب 22/3/46

ماده 1- به سازمان اصلاحات ارضی کل کشور اجازه داده میشود در مورد املاکی که بند (ب) و (ج) از ماده 1 قانون مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی در مورد آنها اجرا نشده است و مالکین آنها داوطلب واگذاری ملک به دولت باشند آن املاک را طبق مقررات قانون اصلاحی مصوب 19/10/40 خریداری و تقسیم نماید .

نحوه پرداخت بهای املاک مزبور بشرح ذیل می باشد :

بهای املاکی که ارزش آن تا مبلغ 500 هزار ریال (000/500 ) باشد نقدا پرداخت خواهد شد.

ب- بهای املاکی که ارزش آنها بیش از 500 هزار ریال باشد تا پانصد هزار ریال نقدا و معادل مازاد از اوراق قرضه دولتی و سهام موسسات بزرگ کشاورزی دولتی یا خصوصی که طبق مقررات خاص بار توسعه امور کشاورزی منتشر شده یا می شود پرداخت خواهد شد و د رصورتیکه مالکین تماییل داشته باشند میتوانند معادل تمام بهای ملک خویش را از اوراق قرضه دولتی و یا سهام موسسات بزرگ کشاورزی دولتی یا خصوصی دریافت نمایند .

در صورتیکه تامین مازاد از اوراق و سهام مذکور ممکن نباشد مازاد به اقساط 14 سال با بهره 6 % در سال به اقساط مساوی پرداخت میشود.

تبصره 1- خرید و واگذاری املاک مذکور به تدریج در مناطقی که از طرف سازمان اصلاحات ارضی کل کشور آگهی خواهد شد با رعایت تاریخ درخواست داوطلب بعمل خواهد آمد.

تبصره 2- در صورتیکه زارعین املاک فوق از خریداری نسق خود استنکاف نمایند سازمان اصلاحات ارضی نسق مستنکف را به سایر طبقات مذکور در ماده قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی واگذار خواهد کرد.

مادام که ملک خریداری شده منتقل نشده باشد سازمان اصلاحات ارضی کل کشور عواید ملک را دریافت و به حساب خزانه دولت منظور خواهد کرد .

تبصره 3- سازمان اصلاحات ارضی کل کشور از پرداخت هر گونه حق الثبت و هزینه های مقدماتی بابت ثبت اراضی بایر و موات معاف است.

ماده 2- مالکینی که طبق مقررات اصلاحات ارضی ملک خود را بزارعین اجاره داده اند در صورتیکه در مدت اجاره با هریک از زارعین مستاجر برای فروش نسق زراعتی توافق نمایند می توانند از تسهیلات مقرر در فصل فروش مذکور در آئین نامه اصلاحات ارضی مصوب کمیسیون خاص مشترک مجلسین استفاده نمایند.

در این صورت سنداجاره هنگام تنظیم سند قطعی فروش نسبت به مقدار نسق زارع مستاجر فسخ خواهد شد .

ماده 3- مالکین اراضی بایری که مشمول قوانین اصلاحات ارضی نمی باشند موظفند حداکثر 5 سال از تاریخ تصویب این قانون برای آبادانی و عمران آن اراضی شخصا یا بهر نحو که مقتضی بدانند اقدام نمایند .پس از انقضای مدت آن قسمت ار اراضی که بایر مانده است بلاعوض به ملکیت دولت درمی آید تا جهت انجام طرح های عمرانی مورد استفاده قرار گیرد.

تشخیص وزارت کشاورزی در مورد عمران و آبادی اراضی مشمول این ماده طبق آئین نامه ای که بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید قطعی است.

تبصره – اراضی بایری که در تاریخ تصویب این قانون درمحدوده شهرها قرار دارند مشمول این ماده نخواهند بود.

ماده 4- سازمان اصلاحات ارضی کل کشور مجاز است از اراضی بایر و موات موضوع بندهای (ب) و (پ) ماده 6 قانون اصلاحات ارضی جهت انجام برنامه های عمرانی با تصویب هیئت دولت در اختیار وزارتخانه ها و موسسات دولتی قرار دهد.

ماده5 – سازمان اصلاحات ارضی کل کشور مکلف است عرصه و اعیان اشخاص را در املاکی که طبق قوانین اصلاحات ارضی به دولت منتقل شده در صورتیکه فاقد زارع بوده و در مقررات موجود برای آنها تعیین تکلیف نشده باشد بنرخ عادله روز ارزیابی وبه صاحبان اعیان طبق گواهی اداره ثبت محل بفروشد.

وجوه حاصل از این محل بحساب اعتبارات خرید املاک در بانک کشاورزی ایران منظور و وسیله سازمان اصلاحات ارضی بمصرف خرید املاک خواهد رسید.

در انجام این معاملات مادام که بهای عرصه کلا پرداخت نشده باشد عرصه و اعیان در رهن بانک کشاوری بنمایندگی از وزارت کشاورزی خواهد بود.

ماده 6- در اجرای ماده 25 قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی مصوب 19/10/40 در صورتیکه مالک یا مالکین ظرف 15د روز از تاریخ اخطار اصلاحات ارضی محل نسبت به تنظیم سند انتقال اراضی مورد احتیاج اقدام ننمایند اصلاحات ارضی به اطلاع دادستان شهرستان بنمایندگی مالک یا مالکین مستنکف سند انتقال را امضالء خواهد نمود.

ماده 7- زارعین می توانند با اطلاع سازمان اصلاحات ارضی در املام مشمول بند الف ازماده 1 قانون مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی مبادرت به غرس اشجار و حفر چاه و ایجاد قنوات نمایند .

در این صورت زارعین مذکور منحصرا در مدت اجاره از منافع اشجار و آب چاه و قنوات منتفع شده به هیچ عنوان از سایر مقررات به اعیانهای مستحدثه در املاک مشمول اصلاحات ارضی استفاده نخواهند کرد.

تبصره – پس از انقضای مدت اجاره زارعین فقط مالک تاسیسات و تلمبه منصوب برای آبیاری بوده و چاه و قنوات حفر شده بلا عوض بملکیت مالک مستقر خواهد شد.

ماده 8- در نواحی و مناطقی که دولت با اجرای طرح های توسعه منابع آب و خاک و همچنین اجرای طرح های توسعه آبهای سطحی و زیرزمینی یا احداث سدها و بندها و گروه چاههای عمیق و نیمه عمبق منابع آب را مهار کرده و بالنیجه موجبات ازدیاد بهره برداری زارعینی که در اجرای قوانین اصلاحات ارضی صاحب زمین شده اند فراهم گردد . دولت اجازه دارد نسق زارعین آبخور قدیمی را ارزیابی و معدل ارزش ان از اراضی داخل طرح به آنان فروخته می شود.

تبصره 1- مقدار زمینی که در اجرای این ماده در داخل محدوده طرح بزارعین واگذار خواهد شد در هر حال کمتر از میزان نسق قبلی آبی آنان نخواهد بود و دولت برای تامین خانه و مسکن زارعین مذکور در محل جدید ضمن پرداخت ارزش تاسیسات قبلی آنان تسهیلات لازم را برای ساختن خانه و تاسیسات جدید فراهم خواهد نمود و بطور کلی زارعین مزبور از تمام مزایای طرح عمرانی بهره مند می شوند.

تبصره 2- بهای اراضی و مستحدثات و اعیان متعلق بزارعین از طریق توافق سازمان عمران دولتی مربوط و صاحبان آن تعیین می شود در صورت عدم توافق بهای مذکور براساس احتساب قیمت عادله اراضی و مستحدثات مشابه واقع در حوزه عملیات عمرانی در تاریخ اجرای قانون در هر منطقه بوسیله کمیسیونی مرکب از وزیر آب وبرق دادستان کل کشور مدیر عامل سازمان برنامه رئیس سازمان اصلاحات ارضی کل کشور مدیر کل ثبت و یا نمایندگان آنان با توجه بنظر کارشناس تعیین خواهد شد حضور زارع یا مالک یا نمایندگان شان در کمیسیون مذکور بلامانع است ورای کمیسیون در این مورد قطعی است.

تبصره 3- درصورتیکه زارع یا مالک پس از تقویم و معرفی اراضی که باید بدانجا نقل مکان نماید به انتقال ملک و تخلیه و تحویل آن تمکین ننماید سازمان اصلاحات ارضی کل کشور پس از 15 روز از تاریخ اخطار راسا اسناد انتقال مربوطه را امضاء و زمین را بتصرف سازمان عمرانی مربوطه خواهد داد.

اداره ثبت و دفاتر اسناد رسمی و مامورین انتظامی مکلف به اجرای دستورات سازمان اصلاحات ارضی در ابن مورد خواهند بود.

قانون بالا مشتمل بر 8 ماده و 8 تبصره در جلسه روز پنج شنیه یازدهم خرداد ماه 1346 بتصویب مجلس شورای ملی رسیده بود در جلسه روز دوشنبه بیست و دوم خردا ماه یک هزار و سیصدو جهل و شش شمسی بتصویب مجلس سنا رسید

روزنامه رسمی 7557-22/10/1349

قانون تمدید مهلت های مقرر در ماده 40 آئین نامه اصلاحات ارضی وماده سوم راجع به الحاق 8 ماده به آئیین نامه اصلاحات ارضی

مصوب 18/9/1349

ماده واحده – مهلت های مقرر در ماده 40 آئین نامه اصلاحات ارضی مصوب 3/5/1343 کمیسیون خاص مشترک مجلسین و ماده قانون راجع به الحاق 8 ماده به آئینامه مذکور مصوب 22/3/46 تا پایان شهیور ماه سال54 تمدید میشود تا طبق شرایط و ضوابطی که دولت برای عمران و آبادی املاک مسلوب المنفعه و اراضی بایر تعیین و اعلام خواهد کرد عمل گردد.

دولت مکلف است شرایط و ضوابط مربوط به عمران و آبادی املاک مسلوب المنفعه و اراضی بایر مشمول این ماده را حداکثر ظرف مدت 3 ماه از تاریخ تصویب این قانون تعیین و اعلام کند.

روزنامه رسمی شماره 2252-24/6/46

قانون مواد الحاقی به آئین نامه اصلاحات ارضی مصوب 3/5/1343

کمیسیون خاص مشترک مجلسین

مصوب 12/2/1346

ماده 1- در صورتیکه وارث زارع متوفی که طیق مقررات مرحله اول اصلاحات ارضی دارای ملک شده است نتوانند ظرف دو ماه از تاریخ فوت مورث برای اداره ملک توافق کنند و یا انتقال قانونی ملک به زارع دیگر بر اساس مقررات اصلاحات ارضی عملی نشده باشد از لحاظ عدم وقفه در امر بهره برداری از ملک مزبور سازمان اصلاحات ارضی محل پس از این مراتب موظف است نسق زارع متوفی را در اختیار شرکت تعاونی روستایی مربوط بگذارد و شرکت تعاونی روستایی موظف است مادام که نسق متوفی بفروش نرسیده و یا توافق وراث برای اداره آن حاصل نشده است نسبت به انجام کلیه عملیات زراعتی اقدام نموده عایدات حاصله را پس از وضع مخارج برداشت و پرداخت اقساط خرید و کارمزد بمیزان 2% از عایدات خالص براساس قوانین جاریه بین وراث متوفی تقسیم نماید.

تبصره – در صورتیکه بعلل دیگری غیر از فوت زارع عمل زراعت هر نسق متوقف شود نسق مزبور به ترتیب مذکور در ماده در اختیار شرکت تعاونی روستائی مربوط قرار میگیرد و تا روشن شدن تکلیف زارع کشت ادامه خواهد داشت.

ماده 2- زارعین باید مال الجاره مقرر را در سررسید سند اجاره و در صورتیکه تاریخ برداشت محصول اصلی ده پس از سررسید سند اجاره باشد حین برداشت که وصول بمالکین بپردازند در صورت استنکاف به تقاضای کالک یا مالکین ذینفع سازمان اصلاحات ارضی محل وظف است وسیله مامورین ژاندارمری مقداری از محصول ملک مورد اجاره زارع را معادل میزان مال الاجاره از محصول جمع آوری شده برداشت کند و در قبال اخذ رسید بمالک مربوطه تحویل دهد.

هریک از زارعین میتوانند با موافقت سازمان اصلاحات ارضی و مالک زمین مورد اجاره خود را بزارع دیگری از همان ده یا مزرعه واگذار نماید مشروط بر اینکه مجموع میزان اراضی مورد اجاره زارع انتقال گیرنده از دوبرابر مقدار مساحت حداقلی که براساس مقررات اصلاحات ارضی وسیله وزارت کشاورزی اعلام شده تجاوز ننماید .

تبصره – مقررات فصل اجاره آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب 3/5/43 کمیسیون مشترک مجلسین تا آنجا که با این ماده مغایرت نداشته باشد بلااثر است.

ماده 3 – در صورتیکه طبق موتد 27 و 28 آیین نامه اصلاحات ارضی کصوب 3/5/1343 کمیسیون مشترک مجلسین بین مالکین و زارعین موافقت حاصل نشود سازمان اصلاحات ارضی قیمت عرصه و اعیان را جداگانه تعیین و براساس مجموع بهای تعیین شده باغ را به نسبت حقوق طرفین بین آنها تقسیم و افراز می نماید.

ماده 4- نسبت به املاکی که در اجرای مرحله اول قانون اصلاحات ارضی بدولت منتقل شده یا بشود اعم از اینکه بین زارعین تقسیم شده یا نشده باشد و بعدا طبق گواهی مجدد وزارت دارائی مبنی بر میزان مالیات قطعی شده قبل از تاریخ 19/10/1340 و یا در اثر اشتباه محاسبه در ارزش قانونی ملک تغییری حاصل و موجب افزایش یا تقلیل بهای ملک گردد به ترتیب زیر عمل خواهد شد:

الف- در مورد افزایش قیمت در صورتیکه اشتباه طبق تصدیق شورای اصلاحات ارضی محقق شود اضافه قیمت براساس مالیات قطعی شده و پرداخت شده قبل از تاریخ 19/10/134 بدون اصلاح اسناد واگذاری ملک بزارعین پس از تامین اعتبار از محل اعتبارات دولت بمالک پرداخت خواهد شدو

ب- در مورد تقلیل قیمت شورای اصلاحات ارضی د ر اجرای ماده 38 آئین نامه اصلاحات ارضی مصوب 3/5/1343 کمیسیون مشترک مجلسین رائ به اصلاح قیمت ملک خواهد داد رای مذکور قطعی و لازم الاجرا است .

سازمان اصلاحات ارضی موظف است با توجه به رائ شورای مزبور اسناد واگذاری ملک بزارعین را اصلاح نماید و اضافه قیمت دریافتی از محل دستور پرداخت های سنوات بعد تامین خواهد شد و در صورتی که مالک از تحویل دستور پرداخت ها خود داری نماید از طریق اجراء ثبت نسبت بوصول اضافه دریافتی اقدام می گردد و بطور کلی در هیچ مورد و بهیچ عنوان املاک تقسیم شده از زارعین مسترد نخواهد شد.

دعاوی مطروحه در محاکم قضائی که تا تاریخ تصویب این قانون منجر به صدور حکم قطعی نشده باشد مشمول مقررات این ماده است .

ماده 5- سازمان اصلاحات ارضی مجاز است در مورد املاک و موقوفات مشمول قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی که به علت وجود اشکالات ثبتی و حقوقی یا بهر علت دیگری اجرای قانون اصلاحات ارضی ( اعم از مرحله اول یا مرحله دوم ) در آنها معوق مانده است و برای این قبیل املاک در قوانین و مقررات اصلاحات ارضی حکم خاصی پیش بینی نشده باشد به قائم مقامی مالک یا متصرف و طبق مقررات فصل اجاره آئین نامه اصلاحات ارضی مصوب 3/5/43 کمیسیون مخصوص مشترک مجلسین ملک را بزارعین صاحب نسق اجاره داده مال الجاره را تا تعیین تکلیف قطعی از طرف مراجع قانونی در صندوق ثبت تودیع نماید.

ماده 6- اگر اختلافی در تشخیص اینکه کسی زارع ملکی است که در تصرف دارد یا آنرا در تاریخ 19/10/40 به عنوان زارع صاحب نسق در تصرف داشته و یا رابطه او با ملک بر اساس دیگری می باشد حادث شود رفع اختلاف با توجه بتعاریف مذکور در مقررات اصلاحات ارضی است و رائ سازمان در این خصوص قاطع خواهد بود.

دعاوی مطروحه در محاکم قضائی که هنوز منجر به صدور حکم قطعی نشده تابع مقررات این ماده میباشد .

قانون بالا بر 6 ماده و 2 تبصره که در تاریخ روز شنبه 27/12/1345 به تصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز شنبه دوازدهم اردی بهشت ماه یک هزار و سیصد و چهل و شش شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید.

روزنامه رسمی 10150- 5/10/1358

لایحه قانونی اضافه نمودن یک تبصره به ماده 38 آئین نامه اصلاحات ارضی

مصوب 17/9/1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

شماره 185-د 24/9/1358

ماده واحده – تبصره زیر به ماده 38 آئین نامه اصلاحات ارضی مصوب 3/5/43 کمیسیون خاص مشترک مجلسین اضافه میگردد.

تبصره- شورای اصلاحات ارضی می تواند در موارد مقتضی تمام و یا قسمتی از اختیارات قانونی خود را(اصلاح شماره شناسنامه نام و مشخصات متعاملین اشتباهات در مشخصات ملک مورد معامله و قید و اصلاح و نوع و مقدار مستثیات و مشخصات زارع از قلم افتاده و غیره) در هر استان بشورائی مرکب از 5 نفر از کارمندان واجد صلاحیت تدارات کل کشاورزی و عمران روستائی استان مربوطه که احکام آنان بوسیله وزیر کشاورزی و عمران روستائی استان مربوطه که احکام آنان بوسیله وزیر کشاورزی و عمران روستائی صادر می گردد تفویض نماید.

قانون راجع به تغییر سررسید قسط اول بهای زمینهایی که در اجرای قانون اصلاحات ارضی بزارعین دهات زلزله زده شهریور 1341 فروخته شده

مصوب 4/3/1343

ماده واحده – به وزارت کشاورزی اجازه داده میشود موعد پرداخت قسط اول بهای زمینهایی که در اجرای قانون اصلاحات ارضی بزارعین دهات زلزله زده شهریور 1341 فروخته شده است و سر رسید آن قبل از اول شهریور ماه 1343 می باشد به یکسال بعد از تاریخ سر رسید قسط پانزدهم تغییر دهد .

قانون بالا مشتمل بر 1 ماده که لایحه آن به موجب ماده واحده مصوب بیستم آذر ماه 1342 تقدیم شده بود در جلسه روز یکشنبه 11 اسفند ماه یکهزار و سیصد و چهل و دو شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید .

قانون فوق در جلسه روز دوشنبه چهارم خردادماه 1343 شمسی یه تصویب مجلس سنا رسیده است.

قانون اجازه امضاء اسناد فروش و قبوض مربوط به انتقال املاک مشمول مرحله اول قانون اصلاحات ارضی وسیله وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی به قائم مقامی زارعین مستنکف مصوب 7/2/48

ماده واحده – در صورتیکه زارعین صاحب نسق املاک مشمول مرحله اول قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی مصوب 19/10/40 و همچنین املاک خرده مالکان داوطلب که بدولت منتقل گردیده است تا تاریخ تصویب این قانون از امضای اسناد خرید و قبوض اقساط بدهی خود از بابت بهای نسقهای زراعتی که در اختیار دارند خودداری کرده و ظرف مهلت معینی که از طرف وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی اعلام خواهد شد از امضای اسناد مربوط استنکاف کنند و یا عدم تمایل خود را برای خرید نسقهای زراعتی خویش به ادارات اصلاحات ارضی و تعاون روستائی اطلاع ندهند به وزارت مذکور اجازه داده میشود که به قائم مقامی زارع یا زارعین مستنکف نسبت به امضای اسناد انتقال و قبوض اقساط بدهی آنان اقدام کند.

در مواردی که زارعین صاحب نسق مشمول این قانون ظرف مهلت مقرر عدم تمایل خود را برای خرید نسق زراعتی مربوط کتبا اعلام کنند وزارت اصلاحات ارضی وی تعاون روستائی نسقهای زراعتی آنها را برابر مقررات مربوط بتدریج به سایر طبقات مندرج در ماده 16 قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی واگذار خواهد کرد.

وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی اجرای این قانون را در هریک از مناطق مختلف کشور دو بار و به فاصله 15 روز وسیله رادیو و جراید و سایر وسائل موجود در محل اعلام میکند و چنانچه این قبیل زارعین ظرف مدت سه ماه از تاریخ صدور انتشار دومین آگهی برای امضای اسناد و قبوض مربوط و یا اعلام عدم تمایل خویش در مورد خرید نسقهای زراعتی مربوط به ادارات اصلاحات ارضی و تعاون روستائی محل مراجعه نکنند پس از انقضای این مهلت وزارت مذکور طبق مقررات این قانون عمل خواهد کرد در مواردی که وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی به قائم مقامی زارعین مستنکف اسناد انتقال و قبوض اقساط بدهی زارعین را امضاء می کند در مورد وصول اقساط بدهی این قبیل زارعین از بابت بهای املاک منتقل شده به آنان برابر قوانین و مقررات مربوط اقدام خواهد شد .

تبصره – در مواردی که مامورین وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی در اجرای تصمیم متخذه وسیله شورای اصلاحات ارضی وجوهی را از زارعین صاحب نسق مشمول این قانون بعنوان بهره مالکانه دریافت کرده یا بکند وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی وجوه دریافتی از این بابت را بحساب اقساط بدهی زارع مربوط در سند انتقال ملک به مشار الیه منظور و وجوه جمع اوری شده به این ترتیب را در حساب مربوط به وصول بهای املاک واگذاری به زارعین مشمول قوانین و مقررات اصلاحات ارضی در بانک کشاورزی ایران واریز خواهدکرد .

قانون فوق مشتمل بر 1 ماده و 1 تبصره که در جلسه روز یکشنبه هفتم اردی بهشت ماه یک هزار و سیصدو چهل و هشت به تصویب مجلس شورای ملی رسیده بود در جلسه روز دوشنبه دوازدهم خرداد ماه یک هزار و سیصدو جهل و هشت شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.

روزنامه رسمی 6815-20/4/1347

شماره 6708 – 12/4/47

قانون تبدیل و تسعیر مال الجاره زارعین مستاجر املاک مشمول مرحله دوم اصلاحات ارضی

مصوب 15/3/47

ماده واحده – زارعین مستاجر املاک مشمول مرحله دوم اصلاحات ارضی که برابر قوانین و مقررات اصلاحات ارضی نسق زراعتی خود را اجاره کرده اند میتوانند مال الاجاره سالانه را بمیزانی که در اسناد اجاره تنظیمی ( اعم از اینکه سند در دفاتر اسناد رسمی یا براساس تبصره 2 ماده 1 آئین نامه اصلاحات ارضی مصوب کمیسیون خاص مشترک مجلسین تنظیم شده باشد ) نقدی تعیین شده است بصورت جنس از گندم و جو برنج ملک مورد اجاره حین برداشت محصول در محل و طبق شرایط مندرج در اسناد بپردازند.

برای تسعیر میزان نقدی مال الاجاره به جنس در هر سال وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی نرخ محصولات فوق الذکر را قبل از برداشت تعیین و پس از تایید هیئت وزیران آگهی خواهد کرد.

تبصره 1- در مناطقی که وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی هر سال اعلام می نماید زارعین مشمول این قانون مکلفند مالالجاره خود را بصورت جنس پرداخت نماین در این مورد اقدام لازم براساس مفاد ماده دوم قانون مواد الحاقی به شائین نامه اصلاحات ارضی مصوب سوم مردادماه 1343 کمیسیون خاص مشترک مجلسین انجام خواهد شد.

تبصره 2- زارعین میتوانند براساس مقررات پیش بینی شده در این قانون بدهی خود را بدولت از بابت قیمت املاکی که در اجرای قوانین و مقررات اصلاحات ارضی به آنها فروخته شده است به جنس از گندم و جو و برنج پرداخت نمایند.

تبصره 3- دولت میتواند محصولات دیگر کشاورزی را نیز در هر سال در هر منطقه اعلام و مشمول مقررات این قانون بنماید .

قانون بالا مشتمل بر یک ماده و سه تبصره که در جلسه روز سه شنبه سی و یکم اردی بهشت ماه یک هزار و سیصد و چهل و هفت بتصویب مجلس شورای ملی رسیده بود در جلسه روز چهارشنبه پانزدهم خردادماه یک هزار و سیصد و چهل و هفت شمسی بتصویب مجلس سنا رسید.

روزنامه رسمی 6974 – 1/11/1347

شماره 7392/7 29/10/47

قانون استرداد اراضی واگذاری از زارعین معتاد به مواد مخدر

مصوب 9/10/1347

ماده واحده- وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی مکلف است کشاورزانی را که در اجرای قوانین اصلاحات ارضی و تقسیم و فروش خالصجات مالک یا مستاجر زمین زراعتی شده اند در صورتیکه اعتیاد به مواد مخدر داشته باشند و در مدت معین در آئین نامه با استفاده از تسهیلات و امکاناتی که دولت درآئین نامه با استفاده از تسهیلات و امکاناتی که دولت در آئین نامه با استفاده از تسهیلات و امکتنات ی که دولت در آیین نامه اجرایی این قانون مقرر داشته و در دسترس آنان خواهد گذاشت اعتیاد خود را تر ک نکنند زمین واگذاری آنان را بدون مسترد داشتن اقساط پرداختی بترتیب در اختیار شرکت های سهامی زراعی و شرکتهای تعاون روستایی یا سایر زارعین و داوطلبان کشاورزی محل قرار دهده و در مورد آن دسته از زارعینی که نسق زراعتی خود را بر اساس قوانین و مقررات تصلاحات ارضی اجاره کرده اند زمین مورد اجاره آنها را بوسیله اداره اصلاحات ارضی و تعاون روستایی محل از یدآ نها خارج کند و موجرین موظفند پس از اعلام اداره اصلاحات ارضی و تعاون روستایی ملک مربوط را بسایر طبقات مندرج در ماده 16 قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی مصوب 19/10 / 1340 با شرایط مندرج در سند اجاره زارع معتاد برای بقیه مدت به اجاره واگذار کنند

همچنین کلیه سهامداران و اعضاء شرکتهای سهامی زراعی و شرکتهای تعاون روستایی که معتاد باشند و در مهلت مندرج در آیین نامه با استفاده ازی تسهیلات و امکاناتی که دولت در آیین نامه با استفاده از تسهیلات و امکاناتی که دولت در آیین نامه اجرایی این قانون مقرر داشته و در دسترسی آنان خواهد داشت اعتیاد خود را ترک ننمایند بر اساس مقررات پیش بینی شده در آیین نامه اجرایی این قانون از عضویت شرکتهای مذکور اخراج میشوند و سهام آنان در اختیار شرکت قرار خواهد گرفت

وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی روستایی آیین نامه اجرایی این قانون را با همکاری وزارت بهداری تهیه و پس از تصویب کمیسیونهای اصلاحات ارضی و تعاون روستایی ، بهداری و دادگستری مجلسین اجرا خواهد کرد

قانون بالا مشتمل بر 1 ماده که در جلسه روز یکشنبه دهم آذر ماه یکهزارو سیصد و چهل و هفت بتصویب مجلس شورای ملی رسیده بود در جلسه روز دوشنبه نهم دیماه یکهزار و سیصدو چهل و هفت شمسی بتصویب مجلس سنا رسید

//////////

روزنامه رسمی 7585- 27/11/1349

لایحه قانونی طریقه رفع مشکلات پیش بینی نشده در قوانین و مقررات اصلاحات ارضی

ماده 1- املاک مشمول مرحله اول قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی که از تاریخ تصویب قانون اجازه امضای اسناد فروش و قبوض مربوط بانتقال املاک مشمول مرحله اول قانون فروش و قبوض مربوط بانتقال املاک مشمول مرحله اول قانون اصلاحات ارضی وسیله وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی بقائم مقامی زارعین مستنکف مصوب 12/3/1348 بدولت منتقل شده یا بشود و زارعین از امضای اسناد انتقال خودداری نمایند مشمول مقررات قانون مذکور میباشد 0 در صورتیکه زارعین ذیربط ظرف سه ماه از تاریخ اخطار کتبی اداره اصلاحات ارضی و تعاون روستایی محل برای امضاء اسناد و قبوض مربوط و یا اعلام عدم تمایل خویش در مورد خرید نسق های زراعتی بادارات فوق مراحعه و اقدام نکنند طبق ومقررات قانون مذکور با آنان رفتار خواهد شد.

ماده 3- در مواردی که وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی مکلف است در اجرای قوانین و مقررات اصلاحات ارضی اوراق اسناد و قبوض و دفاتر انتقال املاک را بقائم مقامی مستنکفین امضاء کند وزارت مزبور میتواند حق التحریر دفاتر اسناد رسمی را از محل اعتباراتی که در بودجه وزارتخانه و طرح کمک با جرای قانون اصلاحات ارضی پیش بینی شده یا بشود پرداخت نماید در اینصورت وجوه پرداختی را در مورد زارعین مستنکف طبق قوانین و مقررات مربوط از آنان وصول و به در آمد دولت منظور کند.

ماده 3- در مورد املاک مجهول المالک و یا املاکی که تقاضای ثبت نشده و به ثبت نرسیده است و بر طبق قوانین و مقررات اصلاحات ارضی خریداری و بزارعان منتقل شده یا بشود و همچنین املاکی که باستناد ماده 6 قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره بزارعان مستاجر فروخته میشود در صورتیکه منتقل الیهم ( زارعان خریدار) راسا درخواست ثبت ننمایند ادارات ثبت مکلفند از مالکین اولیه ای که قبوض و وجوه و دستور پرداختهای این قبیل املاک بنام آنها تودیع شده است طبق مقررات مربوط بمنظور احراز مالکیت سابق آنان تقاضای ثبت را پذیرفته و تشریفات ثبتی را بنام زارعین انتقال گیرنده ملک ادامه دهند

ماده4 – در صورتیکه تا تاریخ تقدم این قانون زارعین املاک مشمول قوانین اصلاحات ارضی حق ریشه یا دسترنج زراعتی و سایر حقوق زارعانه خود را با تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی بزارع دیگری منقل کرده باشند زارع انتقال گیر نده در اجرای قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره بزارعین مستاجر قایم مقام قانونی زارع فروشنده خواهد بود و در مواردی نیز که زارعین با رعایت حد نصاب ماده 45 آیین نامه اصلاحات ارضی مصوبی 3/5/43 کمیسیون خاص مشترک مجلسین حقوق خود را بشرح فوق بمالکین مربوط منتقل کرده باشند اسناد مسلم این قبیل انتقالات ملاک عمل خواهد بود

لایحه قانونی فوق مشتمل بر چهارماده باستناد تبصره یک قانون تمدید مهلت و مواعد مختلف مقرر در قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره بزارعین مستاجر در موارد خاص در جلسه روز یکشنبه 29/9/1349 بتصویب کمیسیون اصلاحات ارضی و تعاون روستایی مجلس شوراملی و در جلسه روز دوشنبه جهاردهم دیماه یکهزار و چهل ئ نه شمسی بتصویب کمیسیون اصلاحات ارضی و تعاون روستایی مجلس سنا رسیده است

روزنامه رسمی 8140- 11/10/1351

قانون نحوه انتقال اراضی واگذاری به زارعین مشمول قوانین و مقررات اصلاحات ارضی

مصوب 21/9/1351

ماده واحده – زارعینی که در اجرای قوانین و مقررات اصلاحات ارضی اراضی و حقابه هایی به آنان منتقل شده یا بشود میتوانند با اجازه وزارت تعاون و امور روستاها حقوق خود را در آن اراضی منحصرا بزارع صاحب نسق ساکن محل وقوع اراضی مورد انتقال یا بشرکتهای تعاون روستایی و شرکت های سهامی زراعی مربوط منتقل کنند

تبصره 1- نقل انتقالات مربوط به اراضی مشمول تبصره 2 ماده 19 قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی ( مصوب 19/10/40 ) و دهات و مزارع و اراضی مندرج در تبصره ذیل ماده 7 قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستاجر و ماده واحده مربوط به واگذاری اراضی مزروعی به ایل منگور مصوب 30/9/1350 و قانون خرید اراضی کشاورزی برای تامین نیازمندیهای صنعتی و معدنی و قانونی آب و نحوه ملی شدن آن کماکان با اجازه وزارت تعاون و امور روستاها مجاز است

تبصره 2- هر گونه سندی که مغایر با این قانون تنظیم بشود و یا در گذشته مغایر با مقررات مربوط تنظیم شد هباشد از درجه اعتبار ساقط است

قانون فوق مشتمل بر 1 ماده و 2 تبصره پس از تصویب در مجلس سنا در جلسه روز سه شنبه 21/ 9/ 1351 شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید

رسید مجلس شورای ملی

قانون تقسیم عرصه و اعیانم با غات مشمول قوانین و مقررات اصلاحات ارضی بین مالکان و زارعان مربوط

مصوب 19/9/1351

ماده واحده- به مالکان و زارعان و باغات و بشه های مشمول مواد 27 و 28 آئین نامه اصلالحات ارضی مصوب کمیسیون خاص مشترک مجلسین که زارع یا مالک در اعیان باغ شرکت داشته و یا اعیان کلا متعلق بزارعان است و تا کنون مقررات اصلاحات ارضی در آن باغات اجرا نشده اجازه داده می شود تا پایان شهریور 1352 جهت تقسیم دو افراز عرصه و اعیان باغات به نسبت حقوق مربوط و یا خرید و فروش حقوق یکدیگر بنحوی که مورد توافق وتراضی طرفین قرارگیرد راسا با تنظیم سند رسمی اقدام نموده و مراتب را با ارسال رونوشت سند تنظیمی به اداره تعاون و امور وستاهای شهرستان مربوط در قبال اخذ رسید کتبی اعلام نمایند. چنانچه ظرف مدت مقرر فوق مالک یا مالکان با زارع و یا زارعان ذیربط در زمینه تقسیم باغ یا خرید و فروش حقوق یکدیگر توافق ننمایند وزارت تعاون و امور روستاها درهر یک از مناطق کشور به تبعیت از ضوابط مذکور در آئین نامه ای که بتصویب کمیسیون های تعاون وامور روستاهای مجلسین خواهد رسید حقوق قانونی مالک یا مالکان را تعیین و به زارع یا زارعان ذیربط منتقل می نماید.

زارع یا زارعان مکلفند که نسبت به پرداخت ارزش حقوق قانونی مالک یا مالکان اقدام نمایند در صورتیکه زارع یا زارعان ظرف سه ماه از تاریخ سررسید اقساط از پرداخت وجوه اقساطی مربوط به بهای ملک خودداری نمایند مالک یا مالکان می توانند مبلغ اسمی قبض اقساطی خود از بابت بهای ملک را با پرداخت کارمزد وصول (طبق تعرفه عمومی معاملات بانک تعاون کشاورزی ایران) و ظهر نویسی قبوض و تسلیم ان به بامک مذکور نقدا از بانک کشاورزی ایران دریافت دارند.

تبصره 1- بانک تعاون کشاورزی ایران به قائم مقامی مالک یا مالکان نسبت به وصول وجوه قبوض مذکور از زارع یا زارعان بدهکار با احتساب حداکثر 12% بعنوان خسارت تاخیر وتادیه از تاریخ سررسید قبض تا تاریخ وصول طبق مقررات اقدام خواهد کرد .

مبالغ اسمی قبوض بحساب سرمایه و خسارت تاخیر و تادیه بحساب درآمد بانک کشاورزی منظور خواهد شد.

تبصره 2- دولت مکلف است هر سال اعتبار لازم برای اجرای ماده فوق را تامین و در اختیار وزارت تعاون و امور روستا ها بگذارد.

قانون فوق مشتمل بر 1 ماده و 2 تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 15/8/1351 در جلسه روز یک شنبه نوزدهم آذر ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و یک شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید.

روزنامه رسمی 9242-28/6/1355

شماره 35448 1/6/1355

وزارت تعاون و امور روستاها

هیات وزیران در جلسه مورخ 1/6/1355 باستناد تبصره 3 ماده قانون اصلاحی قانون اصلاحات اراضی مصوب 19 دیماه 1340 و بنا به پیشنهاد شماره 34041/1/2 مورخ 18/12/1354 وزارت تعاون و امور روستاها و آیین نامه عمران اراضی بایررا بشرح زیر تصویب نمودند .

آیین نامه عمران اراضی بایر

ماده 1- وزارت تعاون و امور روستاها در مناطقی که اجرای مقررات این آیین نامه وسیله کمیسیونی متشکل از وزیر کشاورزی و منابع طبیعی ،وزیر نیرو مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه ، وزی تعاون و امور در روستاها بتصویب برسد مراتب را شهرستان و مرکز استان یا فرمانداری کل مربوط دو نوبت و بفاصله دو هفته در یکی از جراید کثیر الانتشار محل و یا مرکز استان یا فرمانداری کل یا سایر وسایل معمول و مناسب محل و عند الاقتضاء در مرکز (حسب مورد به تشخیص وزارت مزبور ) آگهی مینماید در آگهی منتشره باید مرجع دریافت تقاضا ذکر گردد

ماده 2- در مناطق آگهی شده دواطلبان خرید اراضی بایر بمنظور انجام امور اراضی و دامداریباید تقاضای خود را طبق نمونه ای از طرف وزارت تعاون وامور روستاها در اختیار آنان گذارده خواهد شد همراه با مدارک و اصلاعات مشروحه زی به مراجعی که در آگهی تعیین شده تسلیم نمایند

الف- درخواست کتبی متقاضی حاوی مشخصات کامل پیشنهاد دهنده و محل اقامت او

ب- در صورتیکه متقاضی شرکت باشد رونوشت اساسنامه و آخرین ترازنامه و همچنین گواهی ثبت شرکت و اسامی اعضای هیات مدیره و نشانی مرکز شرکت از ادارهثبت شرکتها ( درصورتیکه از شروع فعالیت یکسال مالی نگذشته باشد تسلیم ترازنامه ضرورنیست ) پ- در صورتیکه برای عمران اراضی مورد تقاضا تاسیس شرکتی مورد نظر باشد ، تقاضا باید متضمن مشخصات اشخاصی که برای انجام منظو قصد تشکیل شرکت را دارند همراه با میزان سهام و رونوشت شناسنامه هر یک و نشانی پستی آنان باشد

ت- میزان سرمایه نقدی و اعتبار و وسائلی که متقاضی در نظر دارد برای عمران و آبادی اراضی مورد نظر اختصاص دهدث- کروکی حدود و مشخصات و مساحت تقریبی و موقعیت زمین مورد تقاضا و در صورت امکان نقشه زمین با ذکر وضع آن ( از لحاظ کوهستانی ، جلگه ای ،دامنه ای بودن )

ج- طرح مقدماتی و ترتیباتی که برای عمران و آبادی زمین در نظر دارند انجام دهند

چ- گواهی امکان تامین آب برای اجرای طرح مورد نظر از وزارت نیرو یا اداره مربوط

ح- گواهی عدم مشمول مقررات ملی شدن جنگلها و مراتع زمین مورد نظر از وزارت کشاورزی و منابع طبیعی یا اداره مربوط .

تبصره – اراضی موات واقع در محدوده شهر ها و همچنین تا شعاع سی (30) کیلومتر خارج از محدودهمذکور ( موضوع ماده 17 قانون تقسیم و فروش اراضی مورد اجاره به زارعین مستاجر ) از شمول مقررات این آیین نامه خارج میباشد

ماده 3- بمنظور بررسی تقاضا ها کمیسیونی بریاست رئیس اداره تعاون و امور روستاهای شهرستان مربوط و با عضویت رئیس اداره ثبت اسناد و املاک ، رئیس اداره کشاورزی و منابع طبیعی تشکیل میگردد

کمیسیون پس از وصول تقاضا و مساحت و موقعیت زمین مورد تقاضای دواطلب را با اراضی بایر و موات موجود در منطقه تطبیق و در صورتیکه با رای اکثریت از این جهات واگذاری زمین بلااشکال باشد مراتب را در صورتجلسه منعکس خواهند نمود

اداره تعاون و امور روستا ها نسخه ای از کلیه مدارک و مستندات متقاضی را بانضمام نظر کمیسیون فوق بشعبه بانک تعاون کشاورزی ایران در محل خواهد فرستاد

تبصره – بتقاضای واگذاری اراضی تا بیست هکتار وقتی ترتیب اثر داده میشود که مساحت قطعه زمین موردتقاضا بیست هکتار یا کمتر از آن باشد در قطعات اراضی بیش از بیست هکتار باید قابل استفاده بودن باقیمانده اراضی مورد تایید کمیسیون مربوط قرار گیرد و بهرحال مساحت قطعه باقیمانده از بیست هکتار کمتر نباشد

ماه 4- بانک پس از دریافت پرونده امر به متقاضی ابالغ خواهد نمود که ظرف مدت معینی که د هر حال از ششماه کمتر و از یکسال بیشتر نخواهد بود طرح تفصیلی عمرانی خود را تسلیم نماید

تبصره – در صورتیکه طرح تفصیلی در پایان مدتی که تعین شده است تسلیم نگردد تقاضا کان لم یکن تلقی خواهد گردید

ماده 5- طرحهای تفصیل عمران اراضی که توسط متقاضییان تسلیم میشود در کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشاورزی و منابع طبیعی ، وزارت تعاون و امور روستاها و بانک تعاون کشاورزی ایران بررسی و نسبت به صلاحیت فنی و اقتصای طرحها تصمیم نهایی بعمل خواهد آمد

تبصره1- نمایندگان وزارت کشاورزی و منابع طبیعی، وزارت تعاون و امور روستاها وسیله مزراء مربوط و نمایند ه بانک تعاون و کشاورزی ایران وسیله مدیر کل بانک مزبور تعیین و معرفی میشوند

تبصره2- در صورتیکه برای زمین معینی بیش از یکنفر داوطلب وجود داشته باشد ، داوطلب واجد شرایط با در نظر گرفتن صلاحیت فنی ، میزان سرمایه سایل کار و اقتصادی بودن طرح پیشنهادی و سایرجهات ارجحیت بوسیله کمیسیون مقرر در ماده 5 این آیین نامه تعیین خواهد شد در شرایط مساوی به ترتیب شرکتهای سهامی زراعی و شرکتهای تعاونی تولید روستایی و وزارت کشاورزی منابع طبیعی بمنظور اجرای طرحهای مربوط به آن وزارت و شرکتها و موسسات کشاورزی و متخصصین و کارشناسان امور مربوط به کشاورزی و دامداری و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی حق تقدم خواهند داشت

تبصره 3- در مورد طرحهائیکه اجرای آنها بتصویب رسیده است مراتب وسیله بانک طی نامه سفارشی به متقاضی ابلاغ خواهد شد که در ضرب الاجل معینی که از دو ماه کمتر نخواهد بود برای پرداخت مبلغ مذکور در ماده 6 اقدام و جهت عقد قرارداد و امضاء اسناد مربوط به بانک مراجعه نماید در صورتی که متقاضی بهر علت در ضرب الاجل معین مراجعه نکند با نک مکلف است متقاضی ذیصلاح دیگری را طبق مقررات این آیین نامه برای عقد قرارداد دعوت کند و در صورتیکه متقاضی دیگر نباشد مراتب را بوزارت تعاون و امور روستاها جهت اتخاذ تصمیم در زمینه تمدید مدت یا انتشار آگهی مجدد اعلام دارد

ماده6- هزینه مطالعه طرح و نظارت بر اجرای آن بماخذ یک درصد (1%) هزینه طرح اجرایی از طرف بانک دریافت خواهد شد

تبصره متقاضی که طرح عمرانی آنها بتصویب رسیده و ابلاغ شده استدر صورتیکه در ضرب الاجل جهت عقد قرارداد و امضاء اسنتد مندرج در تبصره 3ماده 5 مراجعه ننمایند وجوهی که بابت برسی طرح عمرانی از آنان دریافت گردیده است مسترد نخواهد شد

ماده 7- متقاضی باید در قرارداد منعقده تعهد نمایدکه کلیه اقدامات مذکور در طرح را در تاریخ هائیکه در متن طرح معین شده با نظارت بانک دهد

ماده 8- ارزش اراضی بایر و موات هر منطقه بوسیله کارشناس بانک تعاون کشاورزی ایران قبل از عمران و آبادی اراضی تعیین و در قرارداد موقت ذکر خواهد شد

تبصره – هزینه ارزیابی از محل فروش اراضی مشمول این آیین نامه به بانک پرداخت خواهد شد

ماده در صورتیکه طرح عمران و آبادی در مدت مقرر بتشخیص بانک انجام شده باشد ، اراضی آباد شده از طرف وزارت تعاون و امور روستاها بقیمتی که بر اساس ماده 8 تعیین گردیده به آبادکننده منتقل و بهای آن از تاریخ انتقال درده قسط مساوی سالانه وصول خواهد شد.

تبصره – در صورتیکه قسمتی از طرح مورد عمل در مدت مذکور در طرح انجام نشود و عدم انجام کار به تشخیص بانک به علل موجه نباشد آن قسمت از اراضی که اقدامات مندرج در طرح انجام نشده مسترد خواهد شد مگرآنکه وزارت تعاون و امور روستاها با تمدید مدت طرح موافقت نماید.

ماده 10- پس از اجرای طرح از لحاظ عمران و آبادی سند انتقال قطعی ملک از طرف وزارت تعاون و امور روستاها بمتقاضی داده خواهد شد .تمام اراضی و مستحدثات در آن تا پرداخت تمام اقساط بهای زمین واگذاری در وثیقه وزارت مزبور خواهد بود و خریدار به هیچ عنوان حق انجام معاملات قطعی یا شرطی یا اجاره و صلح حقوق و وکالت را نسبت به مورد معامله ندارد مگر با اجازه وزارت تعاون و امور روستا.

تبصره-1- در سند انتقال باید شرط شود که خریدار پس از پرداخت تمام بدهی ها و فک رهن مورد وثیقه تا مدت ده سال حق ندارد در اراضی واگذاری جز اجرای طرح قبلی اقدامی بعمل آورد و در صورت تخلف از این شرط متعهد بپرداخت بهای اراضی بنرخ روز پس از کسر بهای پرداختی قبلی خواهد بود

در صورتیکه برای تغییر یا تکمیل طرح احتیاج به تغییراتی در طح قبلی پیدا شود و طرح جدید مورد تایید کمیسیون مندرج در ماده 5 قرار گیرد وزارت تعاون و امور روستاها میتوانند اجازه لازم صادر نماید

تبصره 2- در مواردیکه اراضی واگذاری در محدوده قطبهای کشاورزی قرار دارند تغییر طرح که متضمن تبدیل نوع استفاده از زمین باشد موکول به ذعایت مقررات قانون گسترش کشاورزی در قطبهای کشاورزی خواهد بود

ماده 11- در صورتیکه طبق تشخیص کمیسیون سه نفری منتخب از وزارت تعاون و امور روستاها تا تاریخ تصویب این آیین نامه اراضی بایر واقع در دهات منتقله بدولت از طرف زارعان یا ساکنان آن دهات عمران و تحت کشت آبی در امده و بهره مالکانه از زمان تصرف را بپردازند اراضی مزبور طیق ارزیابی مقرر در ماده 8 بمتصرف فروخته خواهد شد

تبصره – در صورتیکه متصرفات اراضی مذکور در ماده فوق ظرف یکسال از تاریخ اخطار اداره تعاون و امور روستا های شهرستان مربوط با مراجعه بدفترخانه ای که در تخطار تعیین شده است آسناد و قبوض خرید ملک را امضاء ننمایند با رعایت مقررات مربوط نسبت به خلع ید از اراضی مزبور اقدام خواهد شد

ماده 12- از تاریخ تصویب این آیین نامه ، آیین نامه عمران اراضی بایر و موات شماره 35302 مورخ 16/10/1343 و مواد الحاقی به آن ( موضوع مصو بات شماره 4/2267 مورخ 20/6/1345 و 4/1553 مورخ 22/5/1346 و 2784 مورخ 8/6/1346 و 42202 مورخ 29/11/1348 هیات وزیران ) ملغی است .

روزنامه رسمی 8914-20/5/1354

قانون ترتیب رسیدگی و ختم پروندهای اصلاحات ارضی

مصوب 23/4/54

ماده واحده – کلیه پروندهایی که تاریخ تصویب این قانون در اجرای مراحل مختلف اصلاحات ارضی منجر به تنظیم سند واگذاری یا ارسال صورتمجلسهای تقسیم ملک و نمونه های مربوط بدفاتر اسناد رسمی شده و نسبت به آنها تا تاریخ تقدیم این لایحه 23/2/1354 شکایت و اعتراض نرسیده باشد از نظر اجرای مقررات اصلاحات ارضی مختومه تلقی میگردد

تبصره 1- اعتراضات و شکایاتی که نسبت به پروندههای مزبور تا تاریخ تقدیم این لایحه به وزارت تعاون و امور روستاها رسیده و منجر به صدور رای قطعی نشده باشد در سازمان اصلاحات ارضی طبق مقررات نربوط مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت در صورتی که بنظر آن سازمان در عملیات انجام شده اشتباه موثری رخ داده باشد موضوع به شورای اصلاحات ارضی ارجاع خواهد شد تا بر اسای ماده 38 ایین نامه اصلاحات ارضی مصوب 3/5/1343 برسی و رای قطعی صادر شود

تبصره 2- نسبت به عملیات اجرایی پروندهایی که اسناد آن بعد از تاریخ تقدیم این لایحه تنظیم گردد در صورتی که تا سه ماه از تاریخ تنظیم سند مورد اعتراض قرار گیرد طبق تبصره فوق رسیدگی و اقدام خواهد شد پس از انقضای این مهلت پرونده خاتمه یافته تلقی میگردد

تبصره 3- اشتباهات قلمی اسناد تنظیمی از قبیل اشتباه در نام و مشخصات متعاملین و مشخصات ملک و ثمن مورد معامله طبق مقررات مربوط در مراجع ثبتی رسیدگی و اخذ تصمیم خواهد شد

تبصره 4- وزارت جنگ میتواند در مورد اراضی خالصه واگذاری و متصرفی خود که بعدا در اجرای قانون بنگاه خالصجات به اشخاص واگذاری شده و همچنان مورد نیاز باشد ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون به شوراعالی اصلاحات ارضی شکایت نماید و شورا مکلف است خارج از نوبت بموضوع رسیدگی نماید و لدی الاقتضاء به ابطال سند رای دهد در این صورت انتقالات بعدی نیز باطل است و انتقال گیرند گان فقط میتوانند برای دریافت ثمن معامله به ید قبلی خویش مراجعه نمایند

رای شورایعالی قطعی است و ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی مکلف به اجرای آن هستند

بازدید کننده گرامی ، شما به عضویت سایت در نیامده اید.
پیشنهاد می کنیم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.
موضوعات مشابه
 • آشنایی با مراجع رسیدگی اداری مراجع مربوط به اختلاف کارگر و کار فرما
 • تصرف عدوانی در قوانین مدنی و جزایی
 • شیوه های حل اختلاف بین کارگر و کارفرما
 • قاعده احیاء موات از دیدگاه فقه امامیه و حقوق مدنی
 • متن کامل لایحه دائمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری متشر شد- دانلود
 • سوالات درس آیین دادرسی مدنی آزمون وکالت ۱۳۹۱
 • حاکمیت ایران بر جزایر سه گانه از منظر حقوق بین‌الملل
 • شصت نکته کاربردی در نحوه تنظیم قراردادهای بیع
 • آشنایی با ساختار قضایی جمهوری اسلامی ایران
 • تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری
 • قانون‏ اساسی‏ عراق‏
 • قواعد حقوقی برای تثبیت مالکیت
 • سیر تاریخی‌ حقوق‌ آب‌ در ایران‌
 • حقوق حیوانات در قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی یا حقوق انسانها در ارتباط ...
 • دعاوی مالی و غیر مالی
 • تفاوت خلع ید با تصرف عدوانی
 • دعاوی مالی و غیرمالی
 • توقیف اموال محکوم علیه
 • تفسیر اشتباه و عبور از قانون
 • حقوق کارگران در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
 • صلاحیت عام مراجع دادگستری در برابر صلاحیت مراجع غیر دادگستری
 • نقدی بر عملکرد سازمان ثبت در تعامل با دلالان املاك
 • نقدی بر عملکرد سازمان ثبت در تعامل با دلالان املاك
 • اهمیت ثبت اسناد در جامعه
 • آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
 •  

  ارسال نظر

  نام:*
  ایمیل:*
  متن نظر:
  سوال:
  پایتخت ایران
  پاسخ:*
  کد را وارد کنید: *