جستجو

ارسال مقاله

آر اس اس پایگاه

پنل کاربران

نام کاربر :  
رمز عبور :  
 
عضویت
رمز را فراموش کردید ؟

جدید ترین مطالب

بازدید کنندگان عزیز میتوانند برای دریافت مقالات بیشتر به آدرس www.3law.ir مراجعه نمایند.

ﻧﻈﺮﯾﻪھﺎی ﻣﺸﻮرﺗﯽ اداره ﮐﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻗﻮة ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ

نویسنده: ستار شیرویی تاریخ: 30 شهریور 1394 بازدیدها: 4047 نظرات: 0

ﻧﻈﺮﯾﻪھﺎی ﻣﺸﻮرﺗﯽ اداره ﮐﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻗﻮة ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ
تاریخ انتشار: 94/06/26
۵/٣/١٣٩۴ ۶٠٢/٩۴/٧ﺷﻤﺎره                                                                                    
ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﻣﺤﻤﺪ ﺳﯿﻨﺠﻠﯽ ﺟﺎﺳﺒﯽ
رﺋﯿﺲ ﻣﺤﺘﺮم ھﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه و ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ روزﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﯽ ﮐﺸﻮر
ﺑﻪ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻣﺸﻮرﺗﯽ ﻣﻨﺘﺨﺐ اﯾﻦ اداره ﮐﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﮫﻤﻦ و اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ١٣٩٣ ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﺳﺆال در ﻗﺎﻟﺐ ﻓﺎﯾﻞ word ﺟﮫﺖ اﻧﺘﺸﺎر
ﺣﻀﻮرﺗﺎن ارﺳﺎل ﻣﯽﮔﺮدد.
ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ـ دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﺷﺎه ﺣﯿﺪریﭘﻮر
 

ادامه مطلب ...

 

تقریری برحقوق معاهدات بین المللی

نویسنده: danialbanihashemi تاریخ: 30 شهریور 1394 بازدیدها: 8553 نظرات: 0

تقریری برحقوق معاهدات بین المللی


 

سیددانیال بنی هاشمی خالدی 

فهرست

مقدمه ص5

بخش اول- تعاریف معاهده بین المللی ص6

الف)تعریف معاهده درلغت ص6

ب) تعریف معاهده ازدیدگاه علمای حقوق ص6

ج) تعریف معاهده درکنوانسیون وین مورخ22 مه1969 ص7

بخش دوم- اشکال وعناوین معاهده ص10

الف)شرح موضوعات ص10

ب)اشکال معاهده ص11

ج)عناوین معاهده ص11

بخش سوم- انعقادمعاهدات بین المللی ص15

الف) مفهوم کلی انعقادمعاهدات بین المللی ص15

ب) تشریفات انعقادیک معاهدات بین المللی ص15

بخش چهارم-اختتام معاهدات بین المللی واسباب بی اعتباری آن ص20

نتیجه گیری ص22

منابع ومآخذ ص23

 

ادامه مطلب ...