جستجو

ارسال مقاله

آر اس اس پایگاه

پنل کاربران

نام کاربر :  
رمز عبور :  
 
عضویت
رمز را فراموش کردید ؟

جدید ترین مطالب

بازدید کنندگان عزیز میتوانند برای دریافت مقالات بیشتر به آدرس www.3law.ir مراجعه نمایند.

دانلود 118 نمونه قرار حقوقی در قالبword

نویسنده: ستار شیرویی تاریخ: 9 فروردین 1393 بازدیدها: 22107 نظرات: 4

دانلود 118 نمونه قرار حقوقی در قالبword


 

دانلود مجموعه ای بی نظیر از قرارهای حقوقی

قرار عدم صلاحيت نسبي

قرار عدم صلاحيت محلي (قرار دادگاه اول)

قرار عدم صلاحيت محلي (قرار دادگاه دوم)

قرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت ديوان عدالت اداري

نمونه ديگر عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت ديوان عدالت اداري

نمونه حل اختلاف در صلاحيت توسط دادگاه تجديد نظر استان

قرار عدم صلاحيت ذاتي به اعتبار صلاحيت شوراي حل اختلاف وزارت كار


قرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت مرجع اداري (اداره ثبت اسناد و املاك)


قرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت هيات تشخيص و حل اختلاف كار راجع به دستمزد

قرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت شعبه تحقيق اوقاف در رسيدگي به درخواست توليت

قرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت واحد ثبتي در مورد دعوي تقسيم و افراز ملك مشاع


قرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت هيات حل اختلاف ثبت احوال در مورد اصلاح نام ممنوع

قرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت هيات حل اختلاف ثبت احوال در دعوي ابطال شناسنامه مكرر

قرار رد دادخواست خواهان توسط مدير دفتر دادگاه به لحاظ عدم تكميل پرونده علي رغم اخطار رفع نقض (مطابق ماده 85)


قرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت واحد ثبتي در دعوي افراز ملكي كه جريان ثبتي آن خاتمه يافته و محجور يا غايب مفقود الاثر نداردقرار رد دادخواست جلب ثالث

نمونه ديگر قرار رد دادخواست جلب ثالث

قرار رد درخواست (دادخواست ) تجديد نظر


قرار رد دادخواست به لحاظ عدم توديع تامين در مدت مقرر

 

قرار رد دادخواست خواهان به دليل نداشتن شرايط موت فرضي


نمونه قرار رد درخواست تجديد نظر خواهي به لحاظ پايين بودن ميزان خواسته


قرار رد دادخواست خواهان به لحاظ شناخته نشدن محل خواهان (طبق ماده 83)

قرار رد دادخواست خواهان به تقاضاي خوانده به دليل عدم توديع تامين (تبعه خارجي )

قرار رد دادخواست تجديد نظر خواه به دليل تقديم اعتراض بعد از انقضاء مهلت قانوني

قرار رد درخواست واخواهي

قرار قبولي درخواست واخواهی


جهات اعاده دادرسي در امر حقوقي

قرار قبولي دادخواست اعاده دادرسي


نمونه قرار رد دادخواست اعاده دادرسي

نمونه ديگر قرار رد دادخواست اعاده دادرسي


قرار ابطال دادخواست در مورد اخذ توضيح از خواهان


قرار ابطال دادخواست به لحاظ استرداد دادخواست توسط خواهان

قرار ابطال دادخواست در مورد نپرداختن هزينه كارشناسي در موعد مقرر قانوني توسط خواهان

قرار ابطال دادخواست به دليل عدم تهيه وسيله براي اجراي قرار توسط خواهان

قرار ابطال دادخواست در مورد معترض ثبت

قرار رد دعوي به لحاظ عدم توجه دعوي به خوانده

نمونه ديگر قرار رد دعوي به لحاظ عدم توجه دعوي به خوانده

قرار رد دعوي به لحاظ عدم اهليت قانوني خواهان

قرار رد دعوي به علت غير ثابت تشخيص دادن آن

قرار رد دعوي به علت فقدان سمت خواهان

قرار رد دعوي به دليل عدم حضور در اجراي قرار تحقيق و معاينه محلي و عدم تهيه وسيله اجراي قرار

قرار رد دعوي به دليل استرداد دعوي توسط خواهان

قرار رد دعوي به لحاظ اعتبار امر محكوم بها

نمونه ديگر قرار رد دعوي به لحاظ اعتبار امر مختومه

قرار رد دعوي (به لحاظ شمول مرو زمان )

قرار سقوط دعوي به دليل عدم توديع دستمزد كارشناس در موعد مقرر قانوني

قرار سقوط دعوي به لحاظ استرداد دعوي به طور كلي توسط خواهان


قرار سقوط دعوي به دليل عدم تهيه وسيله اجراي قرار توسط خواهان

قرار سقوط دعوي خواهان در مورد متعرض ثبت

قرار عدم استماع دعوي

قرار عدم استماع دعوي به دليل مالك نبودن خوانده بر ملك متنازع فيه

قرار عدم استماع دعوي به لحاظ عدم ارائه دليل وراثت انحصاري

قرار عدم استماع دعوي به كيفيت مطروحه به علت عدم رسيدگي اوليه ديوان عدالت اداري

قرار عدم استماع دعوي به لحاظ عدم ارائه گواهي مبني بر عدم قابليت افراز مال مشاعي

قرار عدم استماع دعوي به لحاظ عدم مالكيت رسمي خواهان بر ملك مورد دعوي

قرار عدم استماع دعوي به لحاظ عدم واخواست در مهلت مقرر قانوني

قرار عدم استماع دعوي به كيفيت مطروحه به علت عدم رسيدگي در كميسيون مخصوص وزارت نيرو

مقايسه بين قرار عدم صلاحيت و قرار عدم استماع دعوي

قرار امتناع از رسيدگي (دادرسي )

قرار امتناع از رسيدگي به جهت اعتبار امر محكوم بها (مختوم بها )

قرار امتناع از رسيدگي به جهت مطرح بودن موضوع متنازع فيه در شعبه ديگر

قرار رسيدگي توام (توامان )

قرار رسيدگي توام با توجه به ارجاع رئيس دادگستري

قرار رسيدگي توامان به علت ورود ثالث

قرار توقيف دادرسي به لحاظ فوت خوانده

قرار توقيف دادرسي به لحاظ محجور شدن يكي از اصحاب دعوي

قرار توقيف عمليات اجرايي

قرار توقيف عمليات اجرايي (اجراييه )

قرار توقيف عمليات اجرايي (و ابطال اجراييه )

قرار تاخير عمليات اجرايي

قرار تامين خواسته

قرار تامين خواسته به تقاضاي خواهان

قرار تامين خواسته به استناد سند رسمي

قرار تامين خواسته به استناد اسناد تجاري (سفته )

نمونه ديگر قرار تامين خواسته به استناد اسناد تجاري

نمونه ديگر قرار تامين خواسته به استناد اسناد عادي

قرار تامين خواسته به استناد در معرض تضييع و تفريط بودن خواسته

قرار تامين خواسته (توقيف تلفن )

طريق عملي صدور و اجراي قرار تامين خواسته

قرار توقيف اموال موضوع ماده 218 مكرر قانون مدني

قرار رسيدگي به صحت و اصالت سند ابرازي با توجه به انكار خوانده

قرار رسيدگي به صحت و اصالت سند مدركيه دعوي با توجه به ترديد خوانده

قرار رسيدگي به صحت و اصالت سند مدركيه دعوي با توجه به ادعاي جعليت خوانده

قرار رسيدگي به جعليت سند

قرار ارجاع امر به كارشناس

نمونه ديگر قرار ارجاع امر به كارشناس

نمونه ديگر قرار ارجاع امر به كارشناس

قرار كارشناسي (براي تعيين حق كسب ، پيشه و تجارت )

قرار كارشناسي (براي حسابداري )

قرار ارجاع امر به هيات كارشناسان

قرار ارجاع امر به داوري (داوري نامه )

قرار معاينه محلي

قرار معاينه و تحقيق محلي (تواماً )

نمونه ديگر قرار معاينه و تحقيق محلي

قرار تامين دليل

نمونه ديگر قرار تامين دليل

نمونه ديگر قرار تامين دليل

قرار تامين دليل با جلب نظر كارشناس

نمونه ديگر قرار تامين دليل با جلب نظر كارشناس

قرار تامين دليل محكوم به

قرار اجراي موقت حكم

قرار قبولي تقاضاي اجراي حكم دادگاه خارجي

قرار تاخير اجراي حكم

قرار اتيان سوگند

قرار استماع شهادت شهود (گواهي گواهان )

قرار نيابت قضايي براي انجام استكتاب و ارجاع امر به كارشناسي

قرار گزارش اصلاحي به لحاظ حصول سازش بين طرفين دعوي

قرار قبولي درخواست دستور موقت (دادرسي فوري )

قرار دستور موقت داير بر منع و جلوگيري از نقل و انتقال پلاك ثبتي

قرار دستور موقت بر منع نقل و انتقال پلاك ثبتي

قرار دستور موقت داير بر اجازه ورود (تردد )

قرار دستور موقت مبني بر بازگشايي ملك

قرار رد درخواست دستور موقت (به لحاظ فراهم نبودن شرايط )

قرار مهر و موم و تحرير تركه (متوفي )

قرار مهر و موم تركه متوفي

قرار رفع مهر و موم تركه

قرار تعيين مدير تركه و تحرير تركه

 

دانلود در ادامه مطلب

ادامه مطلب ...

 

نمونه دادخواست های اختلافات خانوادگی

نویسنده: ستار شیرویی تاریخ: 9 فروردین 1393 بازدیدها: 10702 نظرات: 0

نمونه دادخواست های اختلافات خانوادگینمونه دادخواستها به شرح ذیل میباشد:

دادخواست طلاق از طرف زوج(شوهر)

دادخواست فسخ نكاح به لحاظ بروز عيب در طرف

 

دادخواست صدور گواهي عدم سازش (طلاق توافقي)


دادخوايت طلاق به لحاظ سوء رفتار و يا سوء معاشرت زن


دادخواست فسخ نكاح به جهت بيماري برص(پيسي) زوجه

 

دادخواست فسخ نكاح باتوجه به عيوب مذكور در ماده 1123 قانون مدني


دادخواست گواهي عدم امكان سازش به لحاظ عدم رعايت دستور دادگاه در مورد اشتغال به كار يا حرفه

 

دانلود در ادامه مطلب

ادامه مطلب ...

 

تعاریف و مفاهیم کاربردی حقوق کار

نویسنده: ستار شیرویی تاریخ: 9 فروردین 1393 بازدیدها: 9033 نظرات: 0

تعاریف و مفاهیم  کاربردی حقوق کارمحمد رضا عباسی – علیرضا خوشکار   ۱۳۹۲/۰۸/۱۳

به منظور انسجام، مقایسه پذیری و یافتن ابزارهای مطمئن برای ارتقای کیفیت تولید آمارهای رسمی کشور، موضوع شناسایی واژه های تخصصی وزارتخانه متبوع و استانداردسازی آنها به عنوان یکی از فعالیتهای مرکز آمار واطلاعات راهبردی در دستور کار قرار گرفته است. این امر به عنوان بخشی از استانداردهای آماری و در راستای توصیه های بین المللی و ملی در تولید آمار می باشد. لذا طی سال 1392 اداره کل روابط کار و جبران خدمت جهت استانداردسازی تعاریف و مفاهیم انتخاب و 43 کلیدواژه آن اداره کل مورد بررسی و در سطح سازمانی استاندارد گردید.

 

مفهوم کارگاه
مفهوم کارگر
کارگرمشمول قانون کار
کارگر نوجوان
کارگاه مشمول قانون کار
کار تابع
تبعیت حقوقی
تبعیت دستوری
قرارداد کار
مزد
دستمزد
حق السعی
حقوق
حق سنوات
حق بیمه
مأموریت
حقوق معوقه
کار گردشی
کارمختلط
کار نوبتی
و دیگر واژه های مرتبط با حقوق کار

 

دانلود در اداه مطلب

ادامه مطلب ...

 

نمونه دادخواست های ثبتی در قالب word

نویسنده: ستار شیرویی تاریخ: 9 فروردین 1393 بازدیدها: 17402 نظرات: 1

نمونه دادخواست های ثبتی در قالب word


 

یک سری کامل از نمونه دادخواست های ثبتی در قالب word

تقاضاي ثبت ملك
تقاضاي صدور سند مالكيت

تقاضاي صدور سند تجميعي
تقاضاي افراز املاك مشاع

تقاضاي اخذ نقشه ثبتي
تقاضاي اصلاح حد به كوچه
تقاضاي سند مالكيت متمم الصاقي

تقاضاي آگهي تحديد حدود اختصاصي

تقاضاي مطالبه اجور از طريق دفتر خانه

تقاضاي اجراي ماده 45 آيين نامه قانون ثبت

تقاضاي نصب مجدد سرب پلمپ سند مالكيت

تقاضاي صدور سند مالكيت جديد براي وراث
مدارك لازم براي صدور اجراييه چك بلامحل
درخواست وصول مهريه (اجراييه ثبت اسناد )
نمونه آگهي تاسيس شركت ( سهامي خاص

گواهي دفتر خانه مبني بر اعلام حضور مالك

گواهي دفتر خانه مبني بر اعلام حضور خريدار

ارسال رونوشت قرار تامين خواسته به اداره ثبت

تقاضاي اصلاح حدود طبق ماده 149 قانون ثبت

نمونه استشهاديه در خصوص حضور در دفتر خانه

تقاضاي بازداشت تلفن مديون از سوي طلبكار

تقاضاي تبديل اسناد مالكيت مشاعي به يك جلد

درخواست از سردفتر جهت ثبت حضور در دفتر خانه
تقاضاي صدور سند مالكيت المثني به لحاظ مفقودي

تقاضاي بازداشت پلاك ثبتي مديون از سوي طلبكار

تقاضاي ممنوع الخروجي از طريق اجراي اسناد رسمي

تقاضاي صدور سند مالكيت بر اساس تنظيم تقسيم نامه

تقاضاي كسر حقوق بدهكار از طريق اجراي اسناد رسمي
تقاضاي بازداشت تلفن مديون از طريق اجراي اسناد رسمي

تقاضاي بازداشت پلاك ثبتي مديون از طريق اجراي اسناد رسمي

تقاضاي صدور اجراييه جهت وصول اجور و تخليه از طريق دفتر خانه
گواهي سر دفتران اسناد رسمي در قبال قولنامه هاي عادي
نمونه نامه (درخواست )اعلام حضور خريدار در دفتر خانه
گواهي سر دفتر براي ذينفع در زمينه علت عدم انجام معامله
نمونه نامه (درخواست ) اعلام حضور فروشنده در دفتر خانه
نمونه پاسخ اداره ثبت به دادگاه در خصوص بازداشت پلاك ثبتي
استعلام از اداره ثبت اسناد و املاك در خصوص وضعيت ثبتي پلاك
تقاضاي تعويض سند غير قابل استفاده (سوخته – فرسوده – آب ريختگي )
تقاضاي صدور اجراييه و تعقيب عمليات اجرايي در خصوص چك بلامحل
درخواست منع خروج بدهكار از كشور با توجه به پرونده اجرايي از اداره گذرنامه

تقاضاي بازداشت وجه نزد شخص ثالث (موجر و ...)از طريق اجراي اسناد رسمي

تقاضاي بازداشت اموال (اثاثيه منزل يا مغازه يا كارگاه و غيره ) از طريق اجراي اسناد رسمي

 

دانلود در ادامه مطلب

ادامه مطلب ...

 

نمونه شکواییه های کیفری در قالب word

نویسنده: ستار شیرویی تاریخ: 9 فروردین 1393 بازدیدها: 98463 نظرات: 10


نمونه شکوائیه های کیفری در قالب word


 

 

نمونه شکواییه های کیفری در قالب word

نمونه شكواييه كلاهبرداي

 

نمونه برگ شكايت كيفري

 

نمونه متن شكواييه هاي كيفري

 

نمونه شكواييه خيانت در امانت

 

شكواييه در خصوص تهديد به قتل

 

شكواييه در خصوص هتك حرمت منازل

 

شكواييه در خصوص صدور چك بلامحل

 

نمونه ديگر شكايت كيفري چك بلامحل

 

شكواييه چك از سوي مدير عامل شركت

 

نمونه درخواست واخواهي از راي غياب

 

دستور بازداشت پلاك ثبتي به عنوان وثيقه

 

شكواييه در خصوص سوگند (قسم ) دروغ

 

درخواست قبولي كفالت توسط كفيل از دادگاه

 

شكواييه در خصوص ايجاد مزاحمت هاي تلفني

 

شكايت ذينفع (دارنده ) در مورد مفقود شدن چك

 

درخواست عدم پرداخت وجه چك از سوي بانك

 

شكواييه در خصوص ايجاد مزاحمت براي بانوان

 

درخواست قبولي وثيقه توسط وثيقه گذار از دادگاه

 

تقاضاي جلب متهم و صدور مجوز ورود به منزل

 

نمونه درخواست اعاده دادرسي از ديوان عالي كشور

 

شكواييه در خصوص قدرت نمايي و ايجاد مزاحمت با چاقو

 

درخواست ممنوع الخروج شدن متهم از طريق مراجع قضايي

 

شكايت صادر كننده (صاحب حساب جاري ) مبني مفقود شدن دسته چك

 

شكايت صادر كننده (صاحب حساب جاري ) مبني بر سرقت دسته چك

 

دانلود در ادامه مطلب

ادامه مطلب ...

 

برسی تابعیت طفل طبیعی در نظام حقوقی ایران

نویسنده: ستار شیرویی تاریخ: 9 فروردین 1393 بازدیدها: 7609 نظرات: 2

برسی تابعیت طفل طبیعی در نظام حقوقی ایران


 ماده ‏ی 976 قانون مدنی ایران، خالی از ابهام و اجمال نیست. یکی از مصادیق این ابهام و اجمال، تابعیت طفل طبیعی (فرزند نامشروع) است که برخی او را مشمول بند2 این ماده دانسته و درنتیجه تبعه‏ی دولت ایران به شمار می‏آورند؛ ولی اکثر شارحین، به دلیل نامشروع بودن نسب، او را از قلمرو شمول این بند خارج می‏دانند.

مطالبی را که نگارنده مقاله به آن پرداخته آست به قرار زیر است

مقدمه

مبحث اول: نقل اقوال
مبحث دوم: مفهوم نسب و انواع آن
انواع نسب به ‏لحاظ حقوقی و قانونی و شرعی از این قرار است:
مبحث سوّم: مشروعیت و عدم مشروعیت نسب: مبنا و آثار
الف) مبانی مشروعیت و عدم‏مشروعیت:
ب) آثار مشروعیت و عدم مشروعیت
یک) آثار مترتب بر خویشاوندی سببی مشروع و نامشروع
دو) آثار مترتب بر خویشاوندی رضاعی مشروع و نامشروع
اول: آثار نسب مشروع و نسب نامشروع در قلمرو حقوق خصوصی و خانواده
دوم: آثار نسب مشروع و نامشروع در قلمرو حقوق عمومی
چهار) الحاق آیینی طفل بر مبنای نسب طبیعی
اول: عمومات و اطلاقات
دوم: نصوص خاصه
مبحث چهارم: خلاصه مطالب و نتیجه نهایی
الف) خلاصه‏ ی مطالب
ب) نتیجه‏ی نهایی

پاورقیها:

منبع:

ادامه مطلب ...

 

قاعده نفی غرر در معاملات

نویسنده: ستار شیرویی تاریخ: 9 فروردین 1393 بازدیدها: 8672 نظرات: 0

قاعده نفی غرر در معاملات


 

منابع مقاله:

فصلنامه اقتصاد اسلامی، شماره 9، علیدوست، ابوالقاسم؛

 

 چکیده

مقّدمه

سند قاعده نفی غرر

معنای قاعده نفی غرر

نقد دیدگاه امام خمینی و محقّق نائینی

معنای غرر

نوع اضافه «بیع الغرر»

تطبیقات و مصادیق قاعده نفی غرر

اشتراط قدرت بر تسلیم عوضین معامله

اشتراط علم تفصیلی به عوضین

اشتراط علم به شرایط معامله

خلاصه و نتایج

ادامه مطلب ...

 

حل مشکل تاخير تاديه در بانکداري بدون ربا و بررسي راهکارهای آن

نویسنده: ستار شیرویی تاریخ: 9 فروردین 1393 بازدیدها: 5605 نظرات: 0

حل مشکل تاخير تاديه در بانکداري بدون ربا و بررسي راهکارهای آن


مقدمه

الف. علل و عوامل تأخير پرداخت بدهي
الف ـ1. اعسار و ناتواني

الف ـ2. تغيير شرايط اقتصادي

الف ـ3. تخلف و نقض تعهد

ب. آثار اجتماعي و اقتصادي تأخير پرداخت ديون.

ب ـ1. اختلال در برنامه‌هاي اقتصادي بانکها و مؤسسات مالي

ب ـ2. خسارت اقتصادي طلبکاران

ب ـ 2 ـ 2. خسارت ناشي از هزينه‌هاي قضايي

ب ـ 2 ـ 3. خسارت ناشي از کاهش ارزش پول

ب ـ‌ 2 ـ 4. خسارت ناشي از عدم نفع

ب ـ4. سنگين شدن وثيقه‌ها و ضمانتها

ج. معيارهاي راهکار مطلوب براي حل مشکل تأخير تأديه

ج ـ3. ايجاد انگيزه

هـ. راهکارهاي پيشنهادي براي حل مشکل تأخير تأديه در بانکداري بدون ربا

هـ ـ1. اجراي وثيقه‌ها و ضمانت

هـ ـ 1 ـ 2. کاهش تسهيلات مالي و ايجاد شکاف طبقاتي

هـ ـ 1 ـ 3. عدم جبران خسارات طلبکار

هـ ـ 1 ـ 4. عدم تفکيک بين عوامل تأخير

هـ ـ4. تعزير مالي متخلف.

هـ ـ 4 ـ 1. مجازات مالي متخلف به نفع بيت‌المال

هـ ـ 4 ـ 2. تشکيل صندوق خيريه

هـ ـ 4 ـ 3. تشکيل صندوق حمايت از طلبکاران

جمع‌بندي و پيشنهاد

ادامه مطلب ...

 

شهادت درامور مدنی و کیفری

نویسنده: ستار شیرویی تاریخ: 9 فروردین 1393 بازدیدها: 8370 نظرات: 0

شهادت درامور مدنی و کیفری


در این مقاله به مفهوم شهادت و شهادت در اسلام و شهادت زنان و برسی شهادت در امور مدنی و کیفری و برسی آن بر اساس آیات و روایات  و در ادیان مختلف برداخته میشود

محمود سرشار

انتقال حقیقت امری از ناحیه فردی که آنرا دیده و شنیده باشد به فرد دیگری که آنرا ندیده نشنیده است شهادت گویند.
پس شهادت عملی است که هر فردی حقیقت امری را نسبت بآن اطلاعات شخصی دارد گواهی داده و آنرا در معرض استفاده دیگران برای کشف حقیقت قرار میدهد.

انسان اولین طریقه اثبات دعوی را تمسک بگواهی گواهان قرار داده زیرا قبل از اختراع خط یگانه وسیلهای که برای اثبات دعوی و یا دفاع از آن بکار میرفت استناد بشهادت شهود بود.
شهادت در مذهب یهود

ادامه مطلب ...

 

مسئولیت مدنی چگونه مسئولیتی است

نویسنده: ستار شیرویی تاریخ: 9 فروردین 1393 بازدیدها: 8402 نظرات: 0

مسئولیت مدنی چگونه مسئولیتی است


 در این مقاله به تعریف مسئولیت مدنی ، مفهوم مسئولیت مدنی ،تفاوت مسئولیت مدنی با مسئولیت اخلاقی ،قلمرو مسئولیت مدنی ، ارکان مسئولیت مدنی ، مبانی مسئولیت مدنی پرداخته میشود

 

ادامه مطلب ...

 

دردسر های چک بلا محل

نویسنده: ستار شیرویی تاریخ: 9 فروردین 1393 بازدیدها: 8389 نظرات: 0

دردسر های چک بلا محل


 بسیاری از مراجعه کنندگان به بانک ها پس از این که متوجه می شوند چک دریافتی آن ها بلامحل است، نمی دانند که چگونه باید طرح دعوی کرده و اصولا این جرم جزو کدام دسته از جرایم محسوب می شود و بسیاری از مراجعه کنندگان به دادگاه ها، در مرحله اولیه با این امر به خوبی آشنا نیستند که خود باعث سرگردانی آن ها در بین اتاق های شلوغ دادگاه ها می شود در حالی که اگر از این موضوع به خوبی اطلاع داشته باشند که چگونه باید با این مورد خاص برخورد و چه کارهایی را انجام دهند، شاید از سرگردانی و اطاله طرح شکایت رهایی پیدا کنند. هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود اقدام به صدور چک کند، عمل وی در حکم صدور چک بی محل خواهد بود در این مبحث سعی کرده ایم این موارد را برای آشنایی بیشتر شما بیاوریم.

 

ادامه مطلب ...

 

آیا غیر از دیه سایر ضررهای ناشی از جرم باید پرداخته شود

نویسنده: ستار شیرویی تاریخ: 9 فروردین 1393 بازدیدها: 5751 نظرات: 0

 آیا غیر از دیه سایر ضررهای ناشی از جرم باید پرداخته شود

 


موضوع بالا یکی از موضوعاتی است که در فقه شیعه مورد بحث واقع شده و در نتیجه مشکلات فراوانی را در آراء دادگاهها بوجود آورده و آراء متضاد و متناقضی در شعب مختلف دیوان عالی کشور صادر گردیده است

بنابراین لازم دیدم این مساله را از نظر فقهی مورد بحث قرار دهم تا شاید مورد استفاده قضات محترم و حقوقدانان ارجمند واقع شود هرچند این حقیر خود را لایق اینگونه مسائل با بضاعت مزجاه نمیدانم قبل از شروع در بحث لازم دانستم که بحث دیگری را که خود احتیاج به مقاله مستقلی دارد مطرح سازم و بطور خلاصه و اختصار بررسی کنم و آن عبارت است از بررسی انواع ششگانه دیات که آیا همه این انواع فی نفیها اصالت دارند یا بعضی از آنها اصالت دارند و یا هیچکدام اصالت ندارد و بر فرض آنکه هیچکدام اصالت نداشته باشد ملاک قیمت کدامیک از آنهاست با بررسیهای دقیقی که از روایات و کلمات اهل بیت اطهار سلام الله علیهم اجمعین بدست میآید این است که غیر از شتر ، انواع پنجگانه دیگر به عنوان قیمت شتر تعیین شده است پس لازم است اگر یکی از انواع تعیین می گردد با قیمت شتر در ارزش برابر باشند و اینکه دویست گاو یا هزار گوسفند و هزار دینار تعیین شده ، به این لحاظ بوده است که از نظر ارزش در آن زمان مساوی با یکصد شتر بوده اند و اگر این برابری وجود نداشته باشد نباید کمیتی را که برای آنها درز نظر گرفته میشود کافی دانست و نظر ما درباره شتر این است که خود شتر نیز موضوعیت ندارد و آنچه موضوعیت دارد قیمت آنست در صورتیکه بتواند خسارت ناشی از جرم را جبران نماید درز این مقاله دو مطلب مورد بحث قرار میگیرد :

 

ادامه مطلب ...

 

اعتبار قضيه محكوم بها

نویسنده: ستار شیرویی تاریخ: 9 فروردین 1393 بازدیدها: 5688 نظرات: 0

 اعتبار قضيه محكوم بها

 


دكتر ناصر كاتوزيان
خلاصه قسمت اول و دوم
براي آنكه راي بتواند از اعتبار قضيه محكوم بها استفاده كند، بايد داراي سه شرط زير باشد:
1- رأي صادر از محكمه قضائي و در امور ترافعي باشد.
2- قطعاً موضوع مورد اختلاف راحل و فصل كرده باشد
3- جزء منطوق حكم باشد
شرط اول: اعتبار قضيه محكوم بها اختصاص بآراء صادره در امور ترافعي دارد تصميمات اداري دادگاه، و همچنين آراء صادره در امور حسبي اصولا از اين اعتبار استفاده نميكنند، و اعتبار رأي حكم و گزارشات اصلاحي دادگاهها، شباهت تامي باعتبار قراردادهاي خصوص دارد. بالعكس هر حكمي در امور ترافعي اعتبار قضيه محكوم بها را دارد، و نقص تشريفات رسيدگي و حتي عدم صلاحيت دادگاه، مادام كه مخالف نظم عمومي تلقي نشود، رد اين اعتبار موثر نخواهد بود

 

ادامه مطلب ...

 

ارکان عقد مضاربه در حقوق اسلام و حقوق مدني ايران

نویسنده: ستار شیرویی تاریخ: 9 فروردین 1393 بازدیدها: 6311 نظرات: 0

ارکان عقد مضاربه در حقوق اسلام و حقوق مدني ايران


پچکيده
در اين مقاله ارکان عقد مضاربه يعني سرمايه، کارعامل و سود در فقه اماميه، فقه عامه و حقوق مدني ايران بررسي شده اند. نتايج حاصل عبارت است از:
1-سرمايه بايد وجه نقد باشد و مضاربه با کالا باطل است.

 

2-از شرايط اساسي عقد مضاربه، معلوم و معين بودن سرمايه مضاربه است، البته جهلي که سرانجام منجر به علم شود مفسد عقد نيست.
3- عامل بايد با سرمايه اي که صاحب آن در اختيار وي ميگذارد تجارت کند.براي شناسايي اعمال تجاري بايد به قانون تجارت،مصوب 1311،رجوع کرد و مفاد ماده 2آن را در نظر داشت. عامل،چون در حکم امين محسوب ميشود، بايد به طور متعارف عمل کند والاضامن خواهد بود.
4- سود بايد به نحو مشاع مشخص شود و در غير اين صورت، شرط و عقد باطل است.
کليد واژگان: مضاربه، فقه عامه، حقوق مدني، قانون تجارت، مشاع

ادامه مطلب ...

 

ابعاد حقوقی فرزندخواندگی

نویسنده: ستار شیرویی تاریخ: 9 فروردین 1393 بازدیدها: 6926 نظرات: 0

ابعاد حقوقی فرزندخواندگی


علی نوریان، رئیس شعبه 20 دادگاه عمومی (خانواده) اصفهان

چکیده:

در ارتباط با مسئله سرپرستی از کودکان بی‌سرپرست یکی از مشکلاتی که امروزه به تدریج در حال فزونی است، معضل تحویل کودک از سوی والدین قانونی و طبیعی به متقاضیان نگهداری از فرزند است که گاهی با مقاصد خیرخواهانه در جهت رفع مشکل عاطفی خانواده های فاقد فرزند و توسط اقوام و بستگان آنها صورت می گیرد و گاه به صورت غیرقانونی و خلاف اصول انسانی و حقوق بشردوستانه از طریق فروش نوزاد و دریافت وجه انجام می پذیرد. 

‌این اقدامات منجر به بی‌هویت شدن این فرزندان و تغییر هویت واقعی آنها می ‌گردد. بروز مشکلات اجتماعی از قبیل فقدان سند سجلی، مشکلات اداری و تحصیلی و مراجعه متقاضیان به دادگستری برای اخذ حکم سرپرستی این گونه اطفال -که امری خلاف قانون است -و قرار دادن دادگستری و بهزیستی در مقابل کار انجام شده و مشکلات ناشی از استرداد این‌گونه کودکان برای تحویل آنها به والدین قانونی، موضوع این نوشتار است و سعی شده با نگاهی به پیشینه فرزندخواندگی در اسلام و موضوع خرید و فروش کودکان در مقررات بین‌المللی و داخلی به ابعاد این قضیه توجه و پرداخته شود.

 

ادامه مطلب ...